Scriptures
La Testificació dels Tres Testimonis
previous next

La Testificació dels Tres Testimonis

Que consti a totes les nacions, famílies, llengües i pobles, als quals arribi aquesta obra: Que nosaltres, per la gràcia de Déu, el Pare, i de nostre Senyor Jesucrist, hem vist les planxes on és contingut aquest relat, que és una història del poble de Nefí, i també dels lamanites, els seus germans, i del poble de Jared, que vingué de la torre de la qual ja s’ha parlat. Sabem també que aquests annals han estat traduïts pel do i poder de Déu, puix que la seva veu així ens ho ha declarat. Per això sabem, amb tota certesa, que aquesta obra és veritable. També donem testimoniatge que hem vist les inscripcions que hi ha sobre les planxes, les quals ens han estat mostrades pel poder de Déu i no pas pel de cap home. I declarem amb paraules de sobrietat que un àngel de Déu va baixar del cel, i que ell portava, i va posar davant dels nostres ulls, les planxes, així que les vàrem veure, igualment com les inscripcions que hi havia gravades. I sabem que és per la gràcia de Déu, el Pare, i de nostre Senyor Jesucrist, que ho vàrem veure, i donem testimoniatge que aquestes coses són veritables. I tot allò és una meravella als nostres ulls. Però tot i així, la veu del Senyor ens va manar que en donéssim testimoniatge. Per tant, obeint els manaments de Déu, testifiquem d’aquestes coses. I sabem que si som fidels en Crist, traurem de les nostres vestidures la sang de tots els homes, i ens trobarem sense màcula davant el tribunal de Crist, i viurem eternament amb ell en els cels. L’honor sigui donat al Pare, i al Fill, i a l’Esperit Sant, que són un Déu. Amén.

Oliver Cowdery

David Whitmer

Martin Harris