Scriptures
portada de El Llibre de Mormó
previous next

El Llibre de Mormó

Relat escrit per
la Mà de Mormó
damunt de planxes
tretes de les Planxes de Nefí

Per tant, és un compendi dels annals del poble de Nefí, així com dels lamanites — Escrit als lamanites, els quals són una resta de la casa d’Israel, i també al jueu i al gentil — Escrit per via de manament, i també per l’esperit de profecia i de revelació — Escrit, segellat i amagat al Senyor, a fi que no fos destruït — Per tal d’eixir pel do i poder de Déu per a la seva interpretació — Segellat per la mà de Moroni, i amagat al Senyor, a fi que sortís al seu degut temps per via dels gentils — La interpretació del qual pel do de Déu.

Hi ha també un compendi del Llibre d’Eter, que és una relació del poble de Jared, el qual fou dispersat a l’època quan el Senyor confongué el llenguatge dels pobles, quan edificaven una torre per a arribar al cel — Tot, per a mostrar a la resta de la casa d’Israel quines coses més grans el Senyor ha fet per als seus pares; i perquè coneguin les aliances del Senyor, que no són rebutjats per sempre — I també per a convèncer el jueu i el gentil que JESÚS és el CRIST, el DÉU ETERN, manifestant-se a totes les nacions — I ara, si hi ha falles, són equivocacions dels homes. Per tant, no condemneu les coses de Déu, a fi que us pugueu trobar sense màcula davant el tribunal de Crist.

TRADUÏT AL ANGLÈS DE LES PLANXES,
PER JOSEP SMITH, fill