Skrifterna
Mosiah 5


Kapitel 5

De heliga blir Kristi söner och döttrar genom tro – De kallas därefter vid Kristi namn – Kung Benjamin uppmanar dem att vara ståndaktiga och orubbliga i goda gärningar. Omkring 124 f.Kr.

1 Och nu hände det sig att sedan kung Benjamin talat så till sitt folk sände han bud till dem, då han önskade få veta av sitt folk om de trodde de ord som han talat till dem.

2 Och de ropade alla med en röst och sa: ”Ja, vi tror alla de ord som du har talat till oss. Och vi vet även att de är vissa och sanna tack vare Herren den Allsmäktiges Ande som har åstadkommit en mäktig aförändring inom oss, eller i våra hjärtan, så att vi inte längre har någon benägenhet att göra bont, utan att ständigt göra gott.

3 Och vi själva har också, genom Guds oändliga godhet och hans Andes tillkännagivanden, stor insikt om det som ska komma, och om det vore lämpligt kunde vi profetera om allting.

4 Och det är tron som vi har haft på det som vår kung har talat till oss som har bringat oss till denna stora insikt, varigenom vi fröjdar oss med sådan utomordentligt stor glädje.

5 Och vi är villiga att ingå ett aförbund med vår Gud om att göra hans vilja och att lyda hans befallningar i allt som han ska befalla oss under alla våra återstående dagar, så att vi inte ådrar oss den boupphörliga pina som cängeln har talat om och så att vi inte behöver dricka ur Guds vredes bägare.”

6 Och dessa var nu de ord kung Benjamin önskade av dem, och därför sa han till dem: ”Ni har talat de ord som jag önskade, och det förbund som ni har slutit är ett rättfärdigt förbund.

7 Och på grund av det förbund som ni har slutit ska ni nu kallas Kristi abarn, hans söner och hans döttrar. För se, denna dag har han andligen bfött er, för ni säger att era chjärtan har förändrats genom tro på hans namn. Därför är ni dfödda av honom och har blivit hans esöner och hans döttrar.

8 Och under detta namn har ni gjorts afria, och det finns binget annat namn varigenom ni kan göras fria. Det finns inget annat cnamn givet varigenom frälsning kommer. Därför vill jag att ni ska dta på er Kristi namn, alla ni som har ingått i förbundet med Gud om att ni ska vara lydiga till er levnads slut.

9 Och det ska ske att den som gör detta ska bli funnen vid Guds högra sida, för han känner det namn varmed han kallas, för han ska kallas vid Kristi namn.

10 Och det ska nu ske att den som inte tar på sig Kristi namn måste kallas vid något aannat namn. Därför finner han sig vara på Guds bvänstra sida.

11 Och jag vill att även ni ska komma ihåg att detta är det anamn som jag sa att jag skulle ge till er, som aldrig skulle utplånas utom genom överträdelse. Akta er därför för att begå överträdelse så att namnet inte utplånas ur era hjärtan.

12 Jag säger till er: Jag vill att ni ska komma ihåg att alltid abevara namnet skrivet i era hjärtan så att ni inte blir funna på Guds vänstra sida utan så att ni hör och känner den röst med vilken ni kallas, och likaså det namn vid vilket han ska kalla er.

13 För hur kan en människa akänna den mästare som hon inte har tjänat och som är en främling för henne och är långt borta från hennes hjärtas tankar och avsikter?

14 Och vidare: Tar en människa en åsna som tillhör hennes granne och behåller den? Jag säger er: Nej. Hon tillåter den inte ens att beta bland sina hjordar utan föser bort den och driver ut den. Jag säger er att just så ska det vara bland er om ni inte känner det namn vid vilket ni kallas.

15 Därför vill jag att ni ska vara ståndaktiga och orubbliga, alltid rika på goda gärningar så att Kristus, Herren Gud den Allsmäktige, kan abesegla er som sina, så att ni kan föras till himlen för att få evig frälsning och evigt liv genom hans visdom och makt och rättvisa och barmhärtighet som bskapade allting i himlen och på jorden och som är Gud över allting. Amen.”