Písma
Jákob 6
predchádzajúce ďalej

Kapitola 6

V posledných dňoch Pán znovu zhromaždí Izrael – Svet bude spálený ohňom – Ľudia musia nasledovať Krista, aby sa vyhli jazeru ohňa a síry. Okolo roku 544–421 pred Kr.

1 A teraz hľa, bratia moji, ako som vám hovoril, že budem prorokovať, hľa, toto je proroctvo moje – že veci, ktoré tento prorok aZenóš hovoril o dome Izraela a v ktorých ich prirovnal k ušľachtilému olivovníku, sa musia skutočne stať.

2 A onen deň, kedy on znovu, po druhýkrát, vztiahne ruku svoju, aby aznovu zhromaždil ľud svoj, je oným dňom, áno, dokonca je to naposledy, kedy bslužobníci Pána vyjdú v cmoci jeho, aby sa dstaralievinicu jeho a prerezávali ju; a čoskoro potom príde fkoniec.

3 A ako požehnaní sú tí, ktorí pracovali usilovne na vinici jeho; a ako prekliati sú tí, ktorí budú vyvrhnutí na vlastné miesto svoje! A svet bude aspálený ohňom.

4 A ako milosrdný je náš Boh k nám, lebo on pamätá na dom aIzraela, ako na korene, tak aj na vetvy; a vzťahuje k nim bruky svoje po celý deň; a oni sú ctvrdošijným a protiviacim sa ľudom; ale toľko, koľko ich nebude srdcia svoje zatvrdzovať, bude spasených v kráľovstve Božom.

5 A preto, milovaní bratia moji, naliehavo vás prosím s veľkou vážnosťou, aby ste činili pokánie a aby ste išli s celým úmyslom srdca, a aby ste apriľnuli k Bohu tak, ako on priľnul k vám. A zatiaľ čo je brameno jeho milosrdenstva natiahnuté ku vám vo svetle dňa, nezatvrdzujte srdcia svoje.

6 Áno, dnes, ak chcete počuť hlas jeho, nezatvrdzujte srdcia svoje; lebo prečo chcete azomrieť?

7 Lebo hľa, potom, čo ste boli živení dobrým slovom Božím po celý deň, či prinesiete plody zlé, takže budete musieť byť avyťatí a uvrhnutí do ohňa?

8 Hľa, či budete odmietať slová tieto? Budete odmietať slová prorokov; a budete odmietať všetky slová, ktoré boli povedané ohľadom Krista potom, čo tak mnohí hovorili o ňom; a budete popierať dobré slovo Kristovo a moc Božiu, a adar Ducha Svätého a tlmiť Svätého Ducha, a budete si robiť posmech z veľkého plánu vykúpenia, ktorý bol pre vás pripravený?

9 Neviete vy, že ak budete veci tieto činiť, moc vykúpenia a vzkriesenia, ktorá je v Kristovi, vás postaví s hanbou a strašnou avinou pred bstolicu Božiu?

10 A podľa moci aspravodlivosti, lebo spravodlivosť nemôže byť popretá, musíte odísť do oného bjazera ohňa a síry, ktorého plamene sú neuhasiteľné a ktorého dym vystupuje hore na veky vekov, ktoré to jazero ohňa a síry sú cnekonečné dmuky.

11 Ó potom, milovaní bratia moji, čiňte pokánie a vstupujte atesnou bránou, a pokračujte po ceste, ktorá je úzka, pokiaľ nezískate život večný.

12 Ó, buďte amúdri; čo môžem povedať viac?

13 Nakoniec, dávam vám zbohom, pokiaľ sa s vami nestretnem pred príjemnou stolicou Božou, stolicou, ktorá otriasa zlovoľnými astrašným desom a strachom. Amen.