Písma
Jákob 3
predchádzajúce ďalej


Kapitola 3

Čistí v srdci prijímajú príjemné slovo Božie – Spravodlivosť Lámánitov presahuje spravodlivosť Nefitov – Jákob varuje pred smilstvom, rozkošníctvom a každým hriechom. Okolo roku 544–421 pred Kr.

1 Ale hľa, ja, Jákob, chcel by som hovoriť k vám, ktorí ste čistého srdca. Hľaďte k Bohu s pevnosťou mysle a modlite sa k nemu s nesmiernou vierou, a on vás uteší v strastiach vašich a bude hájiť záležitosť vašu, a zošle spravodlivosť na tých, ktorí usilujú o zničenie vaše.

2 Ó vy všetci, ktorí ste čistého srdca, pozdvihnite hlavy svoje a prijmite príjemné slovo Božie, a hodujte na láske jeho; lebo vy môžete, ak je myseľ vaša apevná, naveky.

3 Ale beda, beda vám, ktorí nie ste čistého srdca, ktorí ste v tento deň ašpinaví pred Bohom; lebo ak nebudete činiť pokánie, krajina je kvôli skutkom vašim prekliata; a Lámániti, ktorí nie sú špinaví ako vy, a predsa sú bprekliati ťažkým prekliatím, vás budú trestať až k zničeniu.

4 A rýchlo prichádza čas, že ak nebudete činiť pokánie, oni budú vlastniť krajinu dedičstva vášho a Pán Boh avyvedie spravodlivých spomedzi vás.

5 Hľa, Lámániti, bratia vaši, ktorých vy nenávidíte pre ich špinavosť a prekliatie, ktoré prišlo na ich kožu, sú spravodlivejší než vy; lebo oni anezabudli na prikázanie Pána, ktoré bolo dané otcovi nášmu – že majú mať iba jednu manželku a vedľajšie ženy nemajú mať žiadne, a nemajú byť medzi nimi páchané smilstvá.

6 A teraz, snažia sa toto prikázanie zachovávať; a preto, kvôli tomuto dodržiavaniu v zachovávaní prikázania tohto ich Pán Boh nezničí, ale bude k nim amilosrdný; a jedného dňa sa stanú požehnaným ľudom.

7 Hľa, ich manželia amilujú manželky svoje a ich manželky milujú manželov svojich; a ich manželia, a ich manželky milujú deti svoje; a ich neviera, a ich nenávisť voči vám je kvôli neprávosti ich otcov; a preto, o čo ste lepší než oni v očiach veľkého Stvoriteľa vášho?

8 Ó bratia moji, bojím sa, že ak nebudete činiť pokánie z hriechov svojich, bude ich koža belšia než vaša, keď budete privedení s nimi pred trón Boží.

9 A preto, prikázanie vám dávam, ktoré je slovom Božím, aby ste ich už viac nehanobili pre tmavosť ich kože; ani ich nebudete hanobiť pre ich špinavosť; ale budete pamätať na svoju vlastnú špinavosť a pamätať, že ich špinavosť prišla kvôli ich otcom.

10 A preto budete pamätať na adeti svoje, ako ste zarmútili ich srdcia kvôli príkladu, ktorý ste im dali; a tiež pamätajte, že môžete pre špinavosť svoju uviesť deti svoje do skazy, a ich hriechy budú navŕšené na hlavy vaše posledného dňa.

11 Ó bratia moji, počúvajte slová moje; prebuďte schopnosti duše svojej; otraste sa, aby ste sa mohli aprebudiť z driemoty smrti; a osloboďte sa od bolestí bpekla, aby ste sa nestali canjelmi diablovi, a neboli uvrhnutí do oného jazera ohňa a síry, čo je druhá dsmrť.

12 A teraz ja, Jákob, som hovoril omnoho viac vecí k ľudu Nefiho, varujúc ich pred asmilstvombchlipnosťou, a každým druhom hriechu, rozprávajúc im o ich hrozných následkoch.

13 A ani stotina z konania ľudu tohto, ktorý teraz začal byť početným, nemôže byť zapísaná na adoskách týchto; ale mnohé z ich konania je zapísané na väčších doskách, a ich vojny, a ich nezhody, a kraľovania ich kráľov.

14 Dosky tieto sa nazývajú dosky Jákobove, a boli zhotovené rukou Nefiho. A ustávam hovoriť slová tieto.