พระคัมภีร์
๓ นีไฟ 9


บทที่ ๙

ในความมืด, สุรเสียงของพระคริสต์ประกาศถึงความพินาศของผู้คนและเมืองเป็นอันมากเพราะความชั่วร้ายของพวกเขา—พระองค์ทรงประกาศถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ด้วย, ทรงประกาศว่ากฎของโมเสสสมบูรณ์แล้ว, และทรงเชื้อเชิญมนุษย์มาสู่พระองค์และรับการช่วยให้รอด. ประมาณ ค.ศ. ๓๔.

และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือมีเสียงได้ยินกันในบรรดาผู้อยู่อาศัยทั้งปวงของแผ่นดินโลก, ทั่วผืนแผ่นดินนี้, โดยร้องว่า :

วิบัติ, วิบัติ, วิบัติแก่คนพวกนี้; วิบัติแก่ผู้อยู่อาศัยของทั้งแผ่นดินโลกเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจ; เพราะมารหัวเราะ, และเหล่าเทพของเขาชื่นชมยินดี, เพราะบุตรและธิดาผู้งดงามแห่งผู้คนของเราถูกสังหาร; และเป็นเพราะความชั่วช้าสามานย์และความน่าชิงชังของพวกเขาที่พวกเขาล้มตาย !

ดูเถิด, เราเผาเซราเฮ็มลาเมืองที่ยิ่งใหญ่นั้นด้วยไฟ, และผู้อยู่อาศัยในนั้น.

และดูเถิด, เราให้โมโรไนเมืองยิ่งใหญ่นั้นจมในห้วงลึกของทะเล, และผู้อยู่อาศัยในนั้นจมน้ำตาย.

และดูเถิด, เรากลบโมโรไนฮาห์เมืองยิ่งใหญ่นั้นด้วยดิน, และผู้อยู่อาศัยในนั้น, เพื่อซ่อนความชั่วช้าสามานย์ของพวกเขาและความน่าชิงชังของพวกเขาให้พ้นจากหน้าเรา, เพื่อเลือดของศาสดาพยากรณ์และวิสุทธิชนจะไม่ขึ้นมาหาเราเพื่อฟ้องพวกเขาอีกต่อไป.

และดูเถิด, เราทำให้เมืองแห่งกิลแกลจม, และผู้อยู่อาศัยในนั้นถูกฝังอยู่ในห้วงลึกของแผ่นดินโลก;

แท้จริงแล้ว, และเมืองแห่งโอไนฮาห์และผู้อยู่อาศัยในนั้น, และเมืองแห่งโมคัมและผู้อยู่อาศัยในนั้น, และเมืองแห่งเยรูซาเล็มและผู้อยู่อาศัยในนั้น; และเราให้น้ำขึ้นมาแทนที่, เพื่อซ่อนความชั่วร้ายและความน่าชิงชังของพวกเขาให้พ้นจากหน้าเรา, เพื่อเลือดของศาสดาพยากรณ์และวิสุทธิชนจะไม่ขึ้นมาหาเราเพื่อฟ้องพวกเขาอีกต่อไป.

และดูเถิด, เมืองแห่งแกดิแอนได, และเมืองแห่งแกดิออมนาห์, และเมืองแห่งเจคอบ, และเมืองแห่งกิมกิมโน, ทั้งหมดนี้เราทำให้จม, และทำให้เนินเขาและหุบเขามาอยู่ ณ สถานที่นั้น; และเราฝังผู้อยู่อาศัยในนั้นไว้ในห้วงลึกของแผ่นดินโลก, เพื่อซ่อนความชั่วร้ายและความน่าชิงชังของพวกเขาให้พ้นจากหน้าเรา, เพื่อเลือดของศาสดาพยากรณ์และวิสุทธิชนจะไม่ขึ้นมาหาเราเพื่อฟ้องพวกเขาอีกต่อไป.

และดูเถิด, เจโคบูกัธเมืองยิ่งใหญ่นั้น, ซึ่งเป็นที่อาศัยของผู้คนของกษัตริย์เจคอบ, เราทำให้ไหม้ด้วยไฟเพราะบาปของพวกเขาและความชั่วร้ายของพวกเขา, ซึ่งเกินกว่าความชั่วร้ายทั้งหมดของทั้งแผ่นดินโลก, เพราะฆาตกรรมลับกับการมั่วสุมลับของพวกเขา; เพราะพวกเขานั่นเองที่ได้ทำลายความสงบสุขของผู้คนของเราและการปกครองแผ่นดิน; ฉะนั้นเราทำให้พวกเขาถูกเผาไหม้, เพื่อทำลายพวกเขาให้พ้นจากหน้าเรา, เพื่อเลือดของศาสดาพยากรณ์และวิสุทธิชนจะไม่ขึ้นมาหาเราเพื่อฟ้องพวกเขาอีกต่อไป.

๑๐ และดูเถิด, เมืองแห่งเลมัน, และเมืองแห่งจอช, และเมืองแห่งแกด, และเมืองคิชคูเม็น, และผู้อยู่อาศัยในนั้น, เราทำให้ไหม้ด้วยไฟ, เพราะความชั่วร้ายของพวกเขาในการขับไล่ศาสดาพยากรณ์, และขว้างปาก้อนหินแก่คนเหล่านั้นซึ่งเราส่งไปเพื่อประกาศแก่พวกเขาเกี่ยวกับความชั่วร้ายของพวกเขาและความน่าชิงชังของพวกเขา.

๑๑ และเพราะพวกเขาขับคนเหล่านั้นทั้งหมดไป, จนไม่มีคนชอบธรรมเลยในบรรดาพวกเขา, เราจึงส่งไฟลงไปทำลายพวกเขา, เพื่อซ่อนความชั่วร้ายและความน่าชิงชังของพวกเขาให้พ้นจากหน้าเรา, เพื่อเลือดของศาสดาพยากรณ์และวิสุทธิชนที่เราส่งไปในบรรดาพวกเขาจะไม่ร้องจากพื้นดินขึ้นมาถึงเราเพื่อฟ้องพวกเขา.

๑๒ และเราให้ความพินาศมหันต์หลายอย่างเกิดแก่แผ่นดินนี้, และแก่คนเหล่านี้, เพราะความชั่วร้ายของพวกเขาและความน่าชิงชังของพวกเขา.

๑๓ โอ้พวกเจ้าทั้งหมดที่ได้รับการละเว้นเพราะเจ้าชอบธรรมกว่าพวกเขา, บัดนี้เจ้าจะไม่หันกลับมาหาเรา, และกลับใจจากบาปของเจ้า, และได้รับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสหรือ, เพื่อเราจะรักษาเจ้า ?

๑๔ แท้จริงแล้ว, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ว่าหากเจ้ามาหาเราเจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์. ดูเถิด, แขนแห่งความเมตตาของเรายื่นมายังเจ้า, และผู้ใดก็ตามที่จะมา, ผู้นั้นเราจะรับ; และคนที่มาหาเราจะเป็นสุข.

๑๕ ดูเถิด, เราคือพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า. เราสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก, และสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในนั้น. เราอยู่กับพระบิดานับจากกาลเริ่มต้น. เราอยู่ในพระบิดา, และพระบิดาในเรา; และในเราพระบิดาทรงแผ่รัศมีภาพพระนามของพระองค์.

๑๖ เรามาหาคนของเรา, และคนของเราหารับเราไม่. และพระคัมภีร์เกี่ยวกับการมาของเราจึงเกิดสัมฤทธิผล.

๑๗ และมากเท่าที่รับเรา, เราให้แก่พวกเขาเพื่อมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้า; และแม้เช่นนั้นเราจะให้แก่มากเท่าที่เชื่อในนามของเรา, เพราะดูเถิด, การไถ่มาโดยเรา, และในเรากฎของโมเสสจึงสมบูรณ์.

๑๘ เราเป็นแสงสว่างและชีวิตของโลก. เราเป็นอัลฟาและโอเมกา, ปฐมและอวสาน.

๑๙ และเจ้าจะไม่ถวายเครื่องบูชาด้วยการหลั่งเลือดอีกต่อไป; แท้จริงแล้ว, เครื่องพลีบูชาของเจ้าและเครื่องเผาบูชาของเจ้าจะยกเลิกไป, เพราะเราจะไม่รับเครื่องพลีบูชาของเจ้าและเครื่องเผาบูชาของเจ้า.

๒๐ และเจ้าจะถวายใจที่ชอกช้ำและวิญญาณที่สำนึกผิดแก่เราเป็นเครื่องพลีบูชา. และผู้ใดที่มาหาเราด้วยใจที่ชอกช้ำและวิญญาณที่สำนึกผิด, เราจะให้บัพติศมาเขาด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์, แม้ดังที่ชาวเลมัน, ได้รับบัพติศมาด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์, เพราะศรัทธาของพวกเขาที่มีต่อเราในเวลาที่พวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใส, และพวกเขาหารู้ไม่.

๒๑ ดูเถิด, เรามายังโลกเพื่อนำการไถ่มายังโลก, เพื่อช่วยให้โลกรอดจากบาป.

๒๒ ฉะนั้น, ผู้ใดที่กลับใจและมาหาเราดังเด็กเล็ก ๆ, เราจะรับเขา, เพราะสำหรับคนเช่นนั้นคืออาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า. ดูเถิด, เพื่อคนเช่นนั้นเราจึงสละชีวิตของเรา, และมีชีวิตขึ้นมาอีก; ฉะนั้นจงกลับใจ, และมาหาเราเถิดเจ้าทั้งหลายสุดแดนแผ่นดินโลก, และได้รับการช่วยให้รอด.