พระคัมภีร์
๓ นีไฟ 30


บทที่ ๓๐

คนต่างชาติในยุคสุดท้ายได้รับบัญชาให้กลับใจ, มาหาพระคริสต์, และนับอยู่กับเชื้อสายแห่งอิสราเอล. ประมาณ ค.ศ. ๓๔–๓๕.

จงสดับฟัง, โอ้คนต่างชาติ, และจงฟังพระวจนะของพระเยซูคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่, ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาข้าพเจ้าให้พูดเกี่ยวกับท่าน, เพราะ, ดูเถิดพระองค์ทรงบัญชาข้าพเจ้าให้เขียนไว้, มีความว่า :

จงหันมาเถิด, เจ้าคนต่างชาติทั้งปวง, หันมาจากทางอันชั่วร้ายของเจ้า; และกลับใจจากการทำชั่วของเจ้า, จากการพูดเท็จและการหลอกลวงของเจ้า, จากการผิดประเวณีของเจ้า, และจากความน่าชิงชังลับ ๆ ของเจ้า, และการถือรูปเคารพของเจ้า, และจากการกระทำฆาตกรรมของเจ้า, และการฉ้อฉลในอำนาจปุโรหิตของเจ้า, และความริษยาของเจ้า, และการวิวาทของเจ้า, และจากความชั่วร้ายและความน่าชิงชังทั้งหมดของเจ้า, และจงมาหาเรา, และรับบัพติศมาในนามของเรา, เพื่อเจ้าจะได้รับการปลดบาปของเจ้า, และเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์, เพื่อเจ้าจะนับอยู่กับผู้คนของเราซึ่งเป็นของเชื้อสายแห่งอิสราเอล.