พระคัมภีร์
๓ นีไฟ 25


บทที่ ๒๕

ในการเสด็จมาครั้งที่สอง, คนหยิ่งจองหองและคนชั่วร้ายจะถูกเผาดังตอข้าว—เอลียาห์จะกลับคืนมาก่อนวันอันน่าพรั่นพรึงและสำคัญยิ่งนั้น—เปรียบเทียบมาลาคี ๔. ประมาณ ค.ศ. ๓๔.

เพราะดูเถิด, วันนั้นย่อมมาถึงซึ่งจะไหม้ดังเตาเผา; และคนจองหองทั้งหมด, แท้จริงแล้ว, คนทั้งหมดที่ทำชั่ว, จะเป็นตอข้าว; และวันที่มาถึงจะเผาไหม้พวกเขาหมด, พระเจ้าจอมโยธาตรัส, จนมันไม่มีทั้งรากหรือกิ่งเหลืออยู่เลย.

แต่กับเจ้าที่เกรงกลัวนามของเรา, พระบุตรแห่งความชอบธรรมจะทรงลุกขึ้นด้วยปีกของพระองค์ที่รักษาหาย; และเจ้าจะออกไปและเติบโตขึ้นดังลูกวัวในคอก.

และเจ้าจะเหยียบย่ำคนชั่วร้าย; เพราะพวกเขาจะเป็นเถ้าถ่านอยู่ใต้ส้นเท้าของเจ้าในวันที่เราจะทำการนี้, พระเจ้าจอมโยธาตรัส.

เจ้าจงจำกฎของโมเสส, ผู้รับใช้ของเรา, ซึ่งเราสั่งกับเขาที่โฮเรบเพื่ออิสราเอลทั้งหมด, พร้อมด้วยกฎเกณฑ์และคำพิพากษา.

ดูเถิด, เราจะส่งเอลียาห์ศาสดาพยากรณ์มาหาเจ้าก่อนการมาของวันอันน่าพรั่นพรึงและสำคัญยิ่งของพระเจ้า;

และเขาจะหันใจบรรพบุรุษมาหาลูกหลาน, และใจลูกหลานมาหาบรรพบุรุษของพวกเขา, เกลือกเราจะมาลงทัณฑ์แผ่นดินโลกด้วยคำสาปแช่ง.