Skrifterne
Tredje Nefi 5
næste

Kapitel 5

Nefitterne omvender sig og aflægger deres synder – Mormon skriver sit folks historie og kundgør det evigtvarende ord for dem – Israel vil blive indsamlet fra sin lange adsplittelse. Omkring 22-26 e.Kr.

1 Og se nu, der var ikke en levende sjæl blandt hele det nefitiske folk, som tvivlede det mindste på ordene fra alle de hellige profeter, som havde talt; for de vidste, at det nødvendigvis måtte være sådan, at de måtte blive opfyldt.

2 Og de vidste, at Kristus nødvendigvis måtte være kommet på grund af de mange tegn, der var blevet givet i overensstemmelse med profeternes ord; og på grund af det, der allerede var sket, vidste de, at det nødvendigvis måtte være sådan, at alt ville ske i overensstemmelse med det, der var blevet talt.

3 Derfor aflagde de alle deres synder og deres vederstyggeligheder og deres utugtigheder og tjente Gud med al flid dag og nat.

4 Og se, det skete, at da de havde taget alle røverne til fange, således at ingen, som ikke var blevet slået ihjel, undslap, kastede de deres fanger i fængsel og lod Guds ord blive prædiket for dem; og så mange, som ville omvende sig fra deres synder og indgå en pagt om, at de ikke mere ville myrde, blev sat afri.

5 Men så mange, som ikke indgik en pagt, og som stadig fortsatte med at have disse hemmelige mord i hjertet, ja, så mange, som blev grebet i at udslynge trusler mod deres brødre, blev dømt og straffet i henhold til loven.

6 Og således gjorde de en ende på alle disse ugudelige og hemmelige og vederstyggelige sammensværgelser, hvori der blev begået så megen ugudelighed og så mange mord.

7 Og således var det atoogtyvende år gået og også det treogtyvende og det fireogtyvende og det femogtyvende år; og således var der gået femogtyve år.

8 Og meget var hændt, som i nogles øjne ville synes stort og forunderligt; alligevel kan det ikke alt sammen skrives i denne bog, ja, denne bog kan ikke engang rumme en ahundrededel af det, der skete blandt så mange folk i et tidsrum af femogtyve år;

9 men se, der findes aoptegnelser, som indeholder alt dette folks virke; og en kortere, men sand beretning, blev skrevet af Nefi.

10 Derfor har jeg udfærdiget min optegnelse om dette ud fra Nefis optegnelse, der var indgraveret på de plader, som blev kaldt Nefis plader.

11 Og se, jeg udfærdiger optegnelsen på plader, som jeg har lavet med mine egne hænder.

12 Og se, jeg hedder aMormon, for jeg er opkaldt efter bMormons land, det land, hvori Alma etablerede kirken blandt folket, ja, den første menighed, der blev oprettet blandt dem efter deres overtrædelse.

13 Se, jeg er discipel af Jesus Kristus, Guds Søn. Jeg er blevet kaldet af ham til at kundgøre hans ord blandt hans folk, så de kan få evigtvarende liv.

14 Og det er blevet hensigtsmæssigt, at jeg efter Guds vilje – for at bønnerne fra dem, som er gået hinsides, og som var de hellige, kan blive opfyldt i overensstemmelse med deres tro – skulle udfærdige en aoptegnelse om det, der er blevet gjort –

15 ja, en kort optegnelse om det, der er hændt fra den tid, da Lehi forlod Jerusalem, helt op til nærværende tid.

16 Derfor udfærdiger jeg min optegnelse ud fra de beretninger, der er blevet givet af dem, der var før mig, indtil begyndelsen af min dag;

17 og så udfærdiger jeg en aoptegnelse om det, som jeg har set med mine egne øjne.

18 Og jeg ved, at den optegnelse, som jeg udfærdiger, er en retfærdig og en sand optegnelse; alligevel er der meget, som vi på grund af vort sprog ikke er i stand til at askrive.

19 Og nu afslutter jeg mine ord, som er om mig selv, og går videre med at give min beretning om det, der har været før mig.

20 Jeg er Mormon og direkte efterkommer af Lehi. Jeg har grund til at prise min Gud og min frelser Jesus Kristus, fordi han bragte vore fædre ud af Jerusalems land (og aingen vidste noget om det med undtagelse af ham selv og dem, som han førte ud af det land), og fordi han har givet mig og mit folk så megen kundskab til vor sjæls frelse.

21 Visselig har han velsignet aJakobs bhus og har været cbarmhjertig mod Josefs efterkommere.

22 Og afor så vidt som Lehis børn har holdt hans befalinger, har han velsignet dem og givet dem fremgang i overensstemmelse med sit ord.

23 Ja, og visselig skal han igen bringe en arest af Josefs efterkommere til bkundskab om Herren deres Gud.

24 Og så vist som Herren lever, vil han fra jordens fire hjørner aindsamle hele resten af Jakobs efterkommere, som er spredt vidt omkring på hele jordens overflade.

25 Og eftersom han har sluttet pagt med hele Jakobs hus, så skal den pagt, hvormed han har sluttet pagt med Jakobs hus, blive opfyldt, når han anser tiden for at være inde, sådan at hele Jakobs hus aigen skal blive bragt til kundskab om den pagt, som han har sluttet med dem.

26 Og da skal de akende deres forløser, som er Jesus Kristus, Guds Søn; og da skal de blive indsamlet fra jordens fire hjørner til deres egne lande, hvorfra de er blevet spredt; ja, så sandt som Herren lever, således skal det ske. Amen.