2 Nefi 25
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

Capitolul 25

Nefi se bucură de claritate—Profeţiile lui Isaia vor fi înţelese în ultimele zile—Iudeii se vor întoarce din Babilon, Îl vor răstigni pe Mesia şi vor fi împrăştiaţi şi persecutaţi—Ei vor fi restauraţi atunci când vor crede în Mesia—El va veni pentru prima dată după şase sute de ani de la plecarea lui Lehi din Ierusalim—Nefiţii ţin legea lui Moise şi cred în Hristos, care este Cel Sfânt al lui Israel. Circa 559–545 î.H.

1 Acum eu, Nefi, spun ceva despre cuvintele pe care le-am scris, care au fost spuse de gura lui Isaia. Căci iată, Isaia a spus multe lucruri care erau agreu de înţeles pentru mulţi din poporul meu; căci ei nu ştiu despre felul profeţiei iudeilor.

2 Căci eu, Nefi, nu i-am învăţat multe lucruri despre felul Iudeilor; căci alucrările lor erau lucrările întunericului, iar faptele lor erau faptele lucrurilor abominabile.

3 Prin urmare, scriu pentru poporul meu, pentru toţi cei care vor primi în posteritate aceste lucruri pe care le scriu, pentru ca ei să poată cunoaşte judecăţile lui Dumnezeu şi că ele vor veni asupra tuturor naţiunilor, după cuvântul pe care El l-a spus.

4 Prin urmare, ascultă, o, poporul meu, care eşti din casa lui Israel, şi apleacă-ţi urechea către cuvintele mele; căci, pentru că vorbele lui Isaia nu sunt clare pentru tine, ele sunt totuşi clare pentru toţi cei care sunt umpluţi de aspiritul bprofeţiei. Dar eu îţi dau o profeţie după spiritul care este în mine; prin urmare, voi profeţi după cclaritatea care a fost cu mine încă din timpul când am plecat din Ierusalim cu tatăl meu; căci iată, sufletul meu se bucură de claritate pentru poporul meu, pentru că ei pot să înveţe.

5 Da, şi sufletul meu se bucură de cuvintele lui aIsaia, căci am plecat din Ierusalim, iar ochii mei au văzut lucrurile biudeilor, iar eu ştiu că iudeii înţeleg lucrurile profeţilor; şi nu este nici un alt popor care înţelege lucrurile care au fost spuse iudeilor tot atât de bine ca ei înşişi, decât dacă sunt învăţaţi după felul lucrurilor iudeilor.

6 Căci iată, eu, Nefi, nu i-am învăţat pe copiii mei după felul lucrurilor iudeilor; dar iată, eu însumi am locuit la Ierusalim, prin urmare, cunosc împrejurimile lui; şi am pomenit copiilor mei despre judecăţile lui Dumnezeu care s-au aînfăptuit printre iudei, copiilor mei, în acord cu ceea ce Isaia a spus; şi eu nu le scriu.

7 Dar iată, îmi continui profeţia potrivit aclarităţii mele; în care ştiu că nimeni nu poate greşi; totuşi, în zilele când profeţiile lui Isaia se vor împlini, oamenii vor şti cu siguranţă la timpul când acestea se vor întâmpla.

8 Prin urmare, ele sunt de apreţ pentru copiii oamenilor, iar cel care crede că nu sunt, lui îi voi vorbi în special; dar voi limita cuvintele mele la poporul bmeu; căci ştiu că vor fi de mare preţ pentru el în ultimele czile; căci în ziua aceea oamenii le vor înţelege; prin urmare, pentru binele lor le-am scris.

9 Şi la fel cum o generaţie a fost adistrusă printre iudei din cauza nedreptăţii, tot aşa ei au fost distruşi din generaţie în generaţie după nedreptăţile lor; şi nimeni dintre ei nu a fost distrus vreodată, decât dacă aşa le-a fost bprezis de către profeţii Domnului.

10 Prin urmare, li s-a spus despre distrugerea care trebuia să vină asupra lor imediat după ce tatăl meu pleca din Ierusalim; cu toate acestea, ei şi-au împietrit inimile; şi după profeţia mea, ei au fost adistruşi, în afară de cei care sunt bduşi robi în Babilon.

11 Şi acum vorbesc aceasta datorită Spiritului care este în mine. Şi cu toate că au fost duşi departe, ei se vor întoarce şi vor stăpâni pământul Ierusalimului; prin urmare, vor fi arestauraţi în ţara moştenirii lor.

12 Dar iată, vor avea războaie şi zvonuri de războaie; iar atunci când va veni ziua când aSingurul Născut al Tatălui va veni, da, chiar Tatăl Cerului şi al Pământului li se va arăta lor în trup, iată, ei Îl vor respinge din cauza nedreptăţilor lor şi a împietririi inimilor lor şi a încăpăţânării lor.

13 Iată, ei Îl vor arăstigni; şi după ce El va fi pus în bmormânt timp de ctrei zile, El se va dscula din morţi, cu vindecarea în aripile Sale; şi toţi cei care vor crede în numele Său vor fi salvaţi în Împărăţia lui Dumnezeu. Prin urmare, sufletul meu se bucură să profeţească despre El, căci am evăzut ziua Lui şi inima mea preamăreşte numele Lui Sfânt.

14 Şi iată, se va întâmpla că, după ce aMesia se va ridica din morţi şi se va arăta poporului Său, în faţa atâtora câţi vor crede în numele Lui, iată, Ierusalimul va fi iarăşi bdistrus; căci vai de cei care se luptă împotriva lui Dumnezeu şi a poporului Bisericii Lui.

15 Prin urmare, aiudeii vor fi bîmprăştiaţi printre toate naţiunile; da, şi, de asemenea, cBabilonul va fi distrus; prin urmare, iudeii vor fi împrăştiaţi de alte naţiuni.

16 Şi după ce sunt împrăştiaţi şi Domnul Dumnezeu îi pedepseşte prin alte naţiuni timp de multe generaţii, da, chiar din generaţie în generaţie până când ei vor fi convinşi să creadă în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi în ispăşire, care este fără de sfârşit pentru toată omenirea—şi când acea zi va veni ca ei să acreadă în Hristos şi să-L preaslăvească pe Tatăl în numele Lui, cu inimi pure şi mâini curate şi să nu mai aştepte venirea unui alt Mesia, atunci, la timpul acela, va veni ziua când va fi potrivit ca ei să creadă aceste lucruri.

17 Şi Domnul Îşi va întinde iarăşi mâna Sa a doua oară, ca să aaduca înapoi poporul Său din starea lui de pierzanie şi cădere. Prin urmare, El va face o lucrare bminunată şi un miracol pentru copiii oamenilor.

18 Prin urmare, El le va aduce acuvintele Sale, cuvinte care îi vor bjudeca în ziua din urmă, căci ele le vor fi date ca să-i cconvingă despre Mesia cel adevărat, care a fost respins de ei; şi ca să-i convingă să nu mai aştepte venirea unui Mesia, căci nu va veni nici unul, decât dacă acesta va fi un Mesia dneadevărat care-i va înşela pe oameni; căci este un singur Mesia prezis de profeţi şi acel Mesia este Cel care va fi respins de iudei.

19 Căci, după cuvintele profeţilor, aMesia va veni bşase sute de ani după ce tatăl meu a plecat din Ierusalim; şi după cuvintele profeţilor şi, de asemenea, după cuvintele cîngerului lui Dumnezeu, numele Lui va fi Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

20 Şi acum, fraţii mei, am vorbit limpede pentru ca voi să nu greşiţi. Şi aşa cum Domnul Dumnezeu trăieşte, Cel care a ascos Israelul afară din Egipt şi i-a dat lui Moise puterea să bvindece naţiunile după ce ele au fost muşcate de şerpii cei veninoşi, dacă ei îşi vor arunca privirile către cşarpele care l-a ridicat în faţa lor, şi care, de asemenea, i-a dat lui putere să lovească dstânca pentru ca din ea să ţâşnească apă; da, iată, eu vă spun vouă că, tot aşa cum aceste lucruri sunt adevărate şi aşa cum Domnul Dumnezeu trăieşte, nu este nici un alt enume dat sub cer, decât dacă va fi Isus Hristos despre care am vorbit, prin care omul poate fi salvat.

21 Prin urmare, din această cauză mi-a promis Domnul Dumnezeu că aceste lucruri pe care le ascriu vor fi ţinute şi păstrate şi transmise seminţiei mele din generaţie în generaţie, pentru ca promisiunea făcută lui Iosif să fie împlinită, pentru ca seminţia lui să nu bpiară niciodată atâta timp cât pământul va exista.

22 Prin urmare, aceste lucruri vor trece din generaţie în generaţie, atât timp cât pământul va exista; şi ele vor fi transmise după voinţa şi plăcerea lui Dumnezeu; iar naţiunile care le vor avea vor fi ajudecate după cuvintele care sunt scrise.

23 Căci noi lucrăm cu sârguinţă ca să scriem, ca să-i aconvingem pe copiii noştri, precum şi pe fraţii noştri să creadă în Hristos şi să se împace cu Dumnezeu; căci noi ştim că, după ce am bfăcut tot posibilul, numai prin char suntem salvaţi.

24 Şi, cu toate că noi credem în Hristos, apăstrăm legea lui Moise şi Îl aşteptăm neclintiţi pe Hristos, până ce legea va fi împlinită.

25 Căci, în scopul acesta a fost dată alegea; prin urmare, legea a devenit bmoartă pentru noi, iar noi suntem făcuţi vii prin Hristos datorită credinţei noastre; totuşi păstrăm legea datorită poruncilor.

26 Şi noi avorbim despre Hristos, ne bucurăm în Hristos, predicăm despre Hristos, bprofeţim despre Hristos şi scriem după profeţiile noastre pentru ca să ştie ccopiii noştri la ce sursă să se uite pentru diertarea păcatelor lor.

27 Prin urmare, noi vorbim despre lege pentru ca să ştie copiii noştri că legea este moartă; şi, ştiind că legea este moartă, să poată aştepta acea viaţă care este datorită lui Hristos şi să cunoască în ce scop a fost dată legea. Şi după ce legea este împlinită în Hristos, ei să nu trebuiască să-şi împietrească inimile împotriva Lui când legea va trebui să fie desfiinţată.

28 Şi acum iată, poporul meu, voi sunteţi un popor aîncăpăţânat; prin urmare, am vorbit limpede către voi ca să nu înţelegeţi greşit. Şi cuvintele pe care le-am vorbit vor fi ca o bmărturie împotriva voastră; căci ele sunt suficiente ca să cînveţe pe orice om calea cea dreaptă; căci calea cea dreaptă este să credeţi în Hristos şi să nu-L tăgăduiţi; căci dacă-L tăgăduiţi pe El, atunci voi tăgăduiţi, de asemenea, profeţii şi legea.

29 Şi acum iată, vă spun vouă, calea cea dreaptă este să crezi în Hristos şi să nu-L tăgăduieşti pe El; şi Hristos este Cel Sfânt al lui Israel; prin urmare, voi trebuie să vă plecaţi adânc în faţa Lui şi să vă închinaţi Lui cu toată aputerea, mintea şi tăria voastră, şi cu tot sufletul vostru; şi dacă veţi face toate acestea, nu veţi fi alungaţi în nici un caz.

30 Şi în măsura în care aceasta va fi potrivit, va trebui să păstraţi aritualurile şi rânduielile lui Dumnezeu până când legea care a fost dată lui Moise se va împlini.