2 Nephi 16
Download horow
Buukuu Nyina (PDF)
Ase Nsɛnsin

Hide Footnotes

Asɛntsir

Tsir 16

Isaiah hu Ewuradze—Wɔdze Isaiah no bɔn kyɛ no—Wɔfrɛ no dɛ ɔnkɛhyɛ nkɔm—Ɔhyɛ Christ ne nkyerɛkyerɛ a Jewfo no bɔpow ho nkɔm—Nkaasefo bi bɛsan aba—Fa to Isaiah 6 ho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.

1 aAfe a ɔhen Uzziah wui no, muhun Ewuradze dɛ ɔtse ahengua bi a ɔkrɔn, na wɔama do do, na bn’akãdofo hyɛɛ temple no mã.

2 aSeraphfo gyinagyina ahengua no do; ɔbaako biara wɔ ntsaban esia; ɔdze ebien kata n’enyim, na ɔdze ebien kata n’anan ho, na ɔdze ebien tu.

3 Na ɔbaako tseaa mu kyerɛɛ ɔbaako dɛ: Krɔnkrɔn, Krɔnkrɔn, Krɔnkrɔn, nye dɔm Ewuradze; asaase nyina ahyɛ n’enyimnyam mã.

4 Na aapondua no ase wosowee wɔ nyia ɔtseaa mu no ne ndze ntsi, na wusiw hyɛɛ ofi no mã.

5 Nna mesee dɛ: Mundue! mewie aabra; osiandɛ meyɛ nyimpa a m’ano ho nntsew na metse ɔman a hɔn ano ho nntsew mu na m’enyiwa ehu Ɔhen, dɔm Ewuradze no.

6 Nna Seraphfo no mu ɔbaako tui baa me nkyɛn, okura aogya nsenama a ɔdze ɔdabaa kɛfae wɔ afɔrmbukyia no do.

7 Na ɔdze kãa m’ano, na ɔsee dɛ; Hwɛ, iyi akã w’ano; na woeyi aw’emumuyɛ no kɔ, na wɔapo wo ho bɔn.

8 Na metsee Ewuradze ndze dɛ ɔrese dɛ: Woana na mobɔsoma no, na woana na ɔbɔkɔ ama hɛn? Nna mesee dɛ: Emi nye yi; soma me.

9 Na ɔsee dɛ: Kɔ, kɛse ɔman yi dɛ—Ɔtse ara nna hom ntse, na mbom wɔanntse ase; na ohu ara nna hom nhu, na mbom woennhu.

10 Ma ɔman yi n’akoma mpirim, na ma hɔn asowa nyɛ durdur, na muamua hɔn enyiwa—ɔno wɔdze hɔn enyiwa bohu, na wɔdze hɔn aasowa atse, na woenya ntseasee wɔ hɔn akoma mu, na wɔaasakyer na wɔaasã hɔn yarba.

11 Nna mesee dɛ: Ewuradze, onkodu dabɛn? Na obuaa dɛ: Onkodu dɛ nkurow no ayɛ afoafo ma obi nntsena mu, efiefi ayeyɛ efitɔw a nyimpa nntsetse mu, na asaase no ayɛ afõ koraa.

12 Na Ewuradze aakã nyimpa akɔ ekyikyiikyi, na mbea a wɔadan egya no adɔɔ sõ wɔ asaase no do.

13 Na sɛ ebupɛn du mu kor da ho wɔ mu a, wɔbɛsan asɛɛ no bio, dɛ mbrɛ teildua na dɛ mbrɛ osudur no dusin si hɔ, ber a n’ahaban apo no, dɛmara so na asefo krɔnkrɔn no yɛ no adusin.