1 Nefio knyga 22
ankstesnis kitas


22 Skyrius

Izraelis bus išsklaidytas ant viso žemės veido. Paskutinėmis dienomis kitataučiai žindys ir maitins Izraelį evangelija. Izraelis bus surinktas ir išgelbėtas, o nelabieji degs kaip ražiena. Velnio karalystė bus sunaikinta, ir Šėtonas bus surištas. Apie 588–570 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir dabar, buvo taip, kad man, Nefiui, perskaičius tai, kas buvo išraižyta ant skaistvario aplokštelių, mano broliai atėjo pas mane ir tarė man: Ką reiškia tai, ką perskaitei? Štai ar tai turi būti suprantama kaip dvasiniai dalykai, kurie įvyks pagal dvasią, o ne kūną?

2 Ir aš, Nefis, pasakiau jiems: Štai tai aapreikšta pranašui bDvasios balsu; nes visa tai, kas ištiks žmonių vaikus pagal kūną, cpranašams apreiškiama Dvasia.

3 Todėl tai, apie ką perskaičiau, susiję su tuo, kas ir alaikina, ir dvasiška; nes atrodo, kad Izraelio namai anksčiau ar vėliau bus bišsklaidyti ant viso žemės veido, ir taip pat tarp visų tautų.

4 Ir štai, yra daug tokių, apie kuriuos likusieji Jeruzalės žemėje jau nebežino. Taip, didesnioji dalis visų agenčių bišvesta; ir jos išsklaidytos šen bei ten po cjūros salas; ir kur jie yra, niekas iš mūsų nežino; mes tik žinome, jog jie išvesti.

5 Ir nuo to laiko, kai jie išvesti, visa tai išpranašauta apie juos, ir taip pat apie visus tuos, kurie po to bus išsklaidyti ir sumaišyti dėl Izraelio Šventojo; nes jie užkietins savo širdis prieš jį; todėl bus išsklaidyti tarp visų tautų ir anekenčiami visų žmonių.

6 Tačiau po to, kai jie bus ažindomi bkitataučių, ir Viešpats pakels savo ranką ant kitataučių ir iškels juos kaip vėliavą, ir jų cvaikai bus nešami ant jų rankų, ir jų dukros nešamos ant jų pečių, štai tai, apie ką kalbėta, yra laikina; nes tokios yra Viešpaties sandoros su mūsų tėvais; ir tai reiškia mus ateinančiomis dienomis, ir taip pat visus mūsų brolius, kurie yra Izraelio namų.

7 Ir tai reiškia, kad ateina laikas, kada po to, kai visi Izraelio namai bus išsklaidyti ir sumaišyti, Viešpats Dievas pakels galingą tautą tarp akitataučių, taip, būtent ant šitos žemės veido; ir jie bišsklaidys mūsų sėklą.

8 Ir po to, kai mūsų sėkla bus išsklaidyta, Viešpats Dievas pradės daryti anuostabų darbą tarp bkitataučių, kuris bus didžiai cvertingas mūsų sėklai; todėl apie tai pasakyta, kad jie bus maitinami kitataučių bei nešami ant jų rankų ir ant pečių.

9 Tai taip pat bus avertinga ir kitataučiams; ir ne tik kitataučiams, bet ir bvisiems Izraelio cnamams, nes jie pažins Dangaus Tėvo dsandoras Abraomui, sakančias: Per tavo esėklą bus fpalaimintos visos žemės giminės.

10 Ir aš noriu, mano broliai, kad žinotumėte, jog visos žemės giminės negali būti palaimintos, kol jis aneapnuogins savo rankos tautų akyse.

11 Todėl Viešpats Dievas pradės apnuoginti savo ranką visų tautų akyse, įgyvendindamas savo sandoras ir evangeliją tiems, kas yra Izraelio namų.

12 Todėl jis vėl išves juos iš nelaisvės, ir jie bus asurinkti į savo paveldo žemes; ir bus išvesti iš nežinojimo ir btamsos; ir žinos, kad cViešpats yra jų dGelbėtojas ir jų Išpirkėjas, Izraelio eGalingasis.

13 Ir kraujas tos didžiulės ir apasibjaurėtinos bažnyčios, kuri yra visos žemės paleistuvė, atsigręš ant jų pačių galvų; nes jie bkariaus tarp savęs, ir jų cpačių rankų kalavijas kris ant jų pačių galvų, ir jie bus girti nuo savo pačių kraujo.

14 Ir kiekviena atauta, kuri kariaus prieš jus, o Izraelio namai, bus nukreipta viena prieš kitą, ir jie bįkris į duobę, kurią iškasė Viešpaties žmonėms sugauti. Ir visi, kurie ckovoja prieš Sionę, bus sunaikinti, ir ta didžioji paleistuvė, kuri iškraipė teisius Viešpaties kelius, taip, ta didžiulė ir pasibjaurėtina bažnyčia, grius ddulkėsna, ir smarkus bus jos griuvimas.

15 Nes štai, – sako pranašas, – greitai ateina laikas, kada Šėtonas daugiau nebeturės galios žmonių vaikų širdims; nes netrukus ateina diena, kada visi išdidėliai ir tie, kas elgiasi nedorai, bus kaip aražiena; ir ateina diena, kada jie bus bsudeginti.

16 Nes netrukus ateina laikas, kada Dievo arūstybės pilnatvė bus išlieta ant visų žmonių vaikų; nes jis neleis, kad nelabieji sunaikintų teisiuosius.

17 Todėl jis aapsaugos bteisiuosius savo galia, netgi jei turės ateiti jo rūstybės pilnatvė, ir teisieji bus apsaugoti, net jeigu teks jų priešus sunaikinti ugnimi. Todėl teisiesiems nereikia bijoti; nes taip sako pranašas, kad jie bus išgelbėti, netgi, jei reikės, ugnimi.

18 Štai, mano broliai, aš sakau jums, kad tai turi netrukus ateiti; taip, netgi kraujas ir ugnis, ir dūmų ūkas turi ateiti; ir tai būtinai turi vykti ant šitos žemės veido; ir tai ateina žmonėms pagal kūną, jei bus taip, kad jie užkietins savo širdis prieš Izraelio Šventąjį.

19 Nes štai teisieji nepražus, nes tikrai ateis laikas, kada visi, kas kovoja prieš Sionę, bus iškirsti.

20 Ir Viešpats tikrai paruoš kelią savo žmonėms, kad išsipildytų Mozės žodžiai, kuriuos jis kalbėjo, sakydamas: aPranašą Viešpats, jūsų Dievas, pakels jums kaip mane; jo klausysite visame kame, ką tik jis jums sakys. Ir bus taip, kad visi tie, kurie nepaklausys to pranašo, bus biškirsti iš liaudies.

21 Ir dabar, aš, Nefis, pareiškiu jums, kad šis apranašas, apie kurį kalbėjo Mozė, buvo Izraelio Šventasis; todėl jis teisiai vykdys bteisingumą.

22 Ir teisiesiems nereikia bijoti, nes jie yra tie, kurie nebus sutriuškinti. Bet tai velnio karalystė, kuri bus pastatyta tarp žmonių vaikų, karalystė, įkurta tarp tų, kurie yra kūne –

23 nes greitai ateis laikas, kada visos abažnyčios, pastatytos pelnui gauti, ir visos tos, kurios pastatytos įgyti valdžią kūnui, ir tos, kurios pastatytos, kad taptų bpopuliarios pasaulio akyse, ir tos, kurios siekia kūno geidulių bei pasaulio dalykų ir daryti visokią nedorybę; taip, galiausiai, visi tie, kurie priklauso velnio karalystei, yra tie, kuriems reikia bijoti ir tirtėti, ir cdrebėti; jie yra tie, kurie turi būti nuversti į dulkes; jie yra tie, kurie turi būti dpraryti kaip ražiena; ir tai sulig pranašo žodžiais.

24 Ir greitai ateina laikas, kada teisieji turi būti išvesti kaip gardo averšiukai, ir Izraelio Šventasis turi valdyti viešpatystėje ir galybėje, ir galioje, ir didelėje šlovėje.

25 Ir jis arenka savo vaikus iš keturių žemės ketvirčių; ir skaičiuoja savo avis, ir jos pažįsta jį; ir bus viena kaimenė ir vienas bganytojas; ir jis maitins savo avis, ir jame jos ras cganyklą.

26 Ir dėl jo žmonių teisumo aŠėtonas neturi galios; todėl jis bdaugelio metų laikotarpį negali būti išlaisvintas, nes jis neturi galios žmonių širdims, kadangi jie gyvena teisume, ir Izraelio Šventasis cviešpatauja.

27 Ir dabar štai aš, Nefis, sakau jums, kad visa tai turi ateiti pagal kūną.

28 Bet štai visos tautos, giminės, liežuviai ir liaudys saugiai gyvens Izraelio Šventajame, jei bus taip, kad jos aatgailaus.

29 Ir dabar, aš, Nefis, baigiu; nes šiuo metu nedrįstu toliau kalbėti apie tai.

30 Todėl, mano broliai, norėčiau, kad suvoktumėte, jog tai, kas užrašyta ant skaistvario aplokštelių, yra tikra; ir tai liudija, kad žmogus turi būti paklusnus Dievo įsakymams.

31 Todėl neturite manyti, kad tik aš ir mano tėvas esame vieninteliai liudiję ir taip pat mokę to. Todėl, jei būsite paklusnūs aįsakymams ir ištversite iki galo, būsite išgelbėti paskutiniąją dieną. Ir taip yra. Amen.