1 Нефи 10
назад напред

Глава 10

Лехий предсказва, че юдеите ще бъдат взети в плен от вавилонците. Той разказва за идването сред юдеите на един Месия, Спасител и Изкупител. Лехий разказва също за идването на един, който трябва да кръсти Агнеца Божий. Лехий разказва за смъртта и възкресението на Месията. Той сравнява разпръскването и събирането на Израил с маслиново дърво. Нефи говори за Божия Син, за дара на Светия Дух и за необходимостта от праведност. Около 600–592 г. пр. Хр.

1 И сега, аз, Нефи, продължавам да разказвам върху атези плочи за постъпките си, моето управление и служение; затова, за да продължа разказа си, аз трябва да спомена донякъде за нещата на баща ми, а също и на моите братя.

2 Защото ето, стана така, че след като баща ми беше сложил край на словата на асъня си, а също и увещанията към тях за пълно усърдие, той им заговори относно юдеите;

3 че след като те бъдат унищожени, дори и този велик град аЕрусалим, и мнозина бъдат ботведени в плен във вВавилон, в определеното от Господа време те ще се гзавърнат отново, да, дори ще бъдат върнати от пленничество; и след като бъдат върнати от пленничество, те ще притежават отново земята на тяхното наследство.

4 Да, точно ашестстотин години от времето, когато баща ми напусне Ерусалим, Господ Бог ще въздигне бпророк между юдеите — тъкмо един вМесия, или с други слова, един Спасител на света.

5 И той говорѝ също относно пророците, и колко много са тези, които бяха асвидетелствали за тези неща относно този Месия, за Когото той беше говорил, или този Изкупител на света.

6 Ето защо, цялото човечество беше в изгубено и ападнало състояние и би било завинаги, освен ако те не се уповават на този Изкупител.

7 И той говорѝ също относно един апророк, който трябваше да дойде преди Месията, за да подготви пътя на Господа.

8 Да, точно той щял да върви напред и да вика в пустошта: аПодготвяйте пътя на Господа и правете пътеките Му прави; защото сред вас стои един, когото не познавате; и той е по-могъщ от мене, чийто ремък на обущата му аз не съм достоен дори да развържа. И много говорѝ баща ми относно това нещо.

9 И баща ми каза, че той щял да кръщава във аВитавара, отвъд Иордан; и каза също, че той щял да бкръщава с вода; дори, че щял да кръсти и Месията с вода.

10 И след като кръстел Месията с вода, той щял да види и да свидетелства, че е кръстил аАгнеца Божий, Който щял да отнесе греховете на света.

11 И стана така, че след като баща ми беше изрекъл тези слова, той говорѝ на братята ми относно Евангелието, което щяло да бъде проповядвано между юдеите, а също и относно ачезненето на юдеите в бневерие. И след като те вубиели Месията, Който щял да дойде, и след като Той бъдел убит, Той щял да се гвдигне от мъртвите, и щял да се покаже на езичниците чрез дСветия Дух.

12 Да, баща ми говорѝ много даже относно езичниците, а също и за дома Израилев, че той щял да бъде оприличен на амаслиново дърво, чиито клони щели да бъдат отчупени и бпръснати по цялото лице на земята.

13 Ето защо, той каза, че е нужно ние да бъдем водени единодушно в аземята на обета в изпълнението на словото Господне, че сме щели да бъдем пръснати по цялото лице на земята.

14 И след като домът Израилев бъдел разпръснат, той щял да бъде асъбран отново; или накратко казано, след като безичниците получели пълнотата на Евангелието, естествените клони на вмаслиновото дърво или останките от дома Израилев щели да бъдат присадени, сиреч да стигнат до знанието за истинския Месия, техния Господ и техния Изкупител.

15 И с този език баща ми пророкуваше и говореше на братята ми, а също и много други неща, които аз не описвам в тази книга; защото съм написал толкова от тях, колкото ми беше нужно в адругата моя книга.

16 И всички тези неща, за които съм говорил, бяха извършени по времето, когато баща ми живееше в шатра в долината Лемуил.

17 И стана така, че след като аз, Нефи, бях чул всичките аслова на баща ми относно нещата, които той видя във бвидение, и също за нещата, за които той говорѝ чрез силата на Светия Дух, силата, която той получи чрез вяра в Сина Божий — и Синът Божий беше вМесията, Който трябваше да дойде — аз, Нефи, пожелах също да мога да видя, и да чуя, и да знам тези неща чрез силата на Светия Дух, Който е гдар Божий за всички тези, които Го търсят дусърдно, както в едревните времена, така и по времето, когато Той трябва да се яви на чедата човешки.

18 Защото Той е асъщият вчера, днес и навеки; и от основаването на света пътят е приготвен за всички човеци, ако бъде тъй, че те се покаят и дойдат при Него.

19 Защото този, който търси усърдно, ще намери; и атайнствата Божии ще им бъдат разкрити чрез силата на бСветия Дух в сегашните времена, както и в древните времена, и в древните времена, както и в бъдещите времена; защото впътят на Господа е един вечен кръг.

20 Затова помни, о, човече, че за всичките ти дела ще бъдеш предаден на асъд.

21 Ето защо, ако вие сте се стремили да вършите нечестие в дните на аизпитанието си, тогава ще бъдете намерени бнечисти пред съдийския престол на Бога и нищо нечисто не може да живее с Бога, ето защо, вие трябва да бъдете отхвърлени навеки.

22 И Светият Дух ми дава власт да говоря тези неща, а не да ги премълчавам.