Помощни материали за изучаване
    Фотографии на места от Писанията
    Бележки под линия
    Theme

    Фотографии на Места от Писанията

    Тези фотографии на по-важни местности дават представа за земите, където е ходил Исус, където библейските пророци са живели и поучавали и където са се случили много събития от Писанията. За да се подпомогне по-доброто им изучаване от читателя, всяка фотография е придружена от кратко описание. Номерът и заглавието на описанието съвпадат с тези на съответната фотография. В първия абзац, непосредствено след заглавието, се обяснява това, което се вижда на фотографията, включително важни детайли, на които да се обърне внимание, а често и посоката на заснемане. След това са изброени важни събития от писанията, станали на това място, заедно с отпратки към Писанията, за да знае читателят къде може да прочете повече за тези събития.