Помощни материали за изучаване
  Карта 12: Ерусалим по времето на Исус
  Бележки под линия
  Theme

  Карта 12

  Ерусалим по Времето на Исус

  Bible Maps.

  С

  Легенда към карта 12

  Градът по времето на Исус

  Области по-късно обградени със стена

  път към Самария

  Везета (Нов град)

  Голгота

  Градинска гробница

  водоем Витесда

  Рибна порта

  крепост Антония

  водоем Израил

  Гетсиманска градина

  порта Суса

  Овча порта

  Соломонов портик

  Храм

  Елеонски хълм

  мост

  Красна порта

  път към Емаус и Иопия

  Водоем при кулата

  път към Витания и Ерихон

  Кула на храма

  Хасмонийски дворец

  Царски портик

  акведукт

  дворец на Ирод

  стъпала към храма

  извор Гион

  Змийски водоем

  Горен град

  акведукт

  Къща на Каиафа

  Езекиев тунел

  Еномска долина

  Горна стая

  Кедронска долина

  Долен град

  водоем Силоам

  Водна порта

  път към Витлеем и Хеврон

  извор Рогил

  път към Мъртво море

  Метри

  0 100 200 300 400

  А Б В Г

  1 2 3 4 5 6 7 8

  ●1

  ●2

  ●3

  ●4

  ●5

  ●6

  ●7

  ●8

  ●9

  ●10

  ●11

  ●12

  ●13

  ●14

  ●15

  ●16

  ●17

  ●18

  1. Голгота Вероятното място на разпъване на Исус (Мат. 27:33–37).

  2. Градинската гробница Исус бил погребан (Иоана 19:38–42). Възкресеният Христос се явил на Мария Магдалина в градината (Иоана 20:1–17).

  3. Крепостта Антония Може би, на това място Исус е бил обвинен, осъден, подиграван и бичуван (Иоана 18:28–19:16). Павел бил арестуван и преразказал историята на обръщането си към вярата (Деяния 21:31–22:21).

  4. Водоемът Витесда Исус изцелил един инвалид през Съботния ден (Иоана 5:2–9).

  5. Храм Гавриил обещал на Захария, че Елисавета ще роди син (Лука 1:5–25). Завесата в храма се разкъсала при смъртта на Спасителя (Мат. 27:51).

  6. Соломонов портик Исус оповестил, че Той е Синът Божий. Евреите се опитали да Го убият с камъни (Иоана 10:22–39). Петър проповядвал покаяние след изцеляването на един куц (Деяния 3:11–26).

  7. Прекрасна порта Петър и Иоан изцелили един куц (Деяния 3:1–10).

  8. Кула на храма Исус бил изкушаван от Сатана (Мат. 4:5–7). (Съгласно преданието, има две възможни места за това събитие.)

  9. Света планина (неуточнени местоположения)

   1. Преданието твърди, че тук Авраам построил олтар, за да принесе в жертва Исаак (Бит. 22:9–14).

   2. Соломон построил храма (3 Цар. 6:1–10; 2 Лет. 3:1).

   3. Вавилонците разрушили храма около 587 г. пр. Хр. (4 Цар. 25:8–9).

   4. Зоровавел построил отново храма около 515 г. пр. Хр. (Ездра 3:8–10; 5:2; 6:14–16).

   5. Ирод разширил храмовата площадка и преустроил храма, започвайки през 17 г. Пр. Хр. Когато бил бебе, Исус бил представен в храма (Лука 2:22–39).

   6. Исус поучавал в храма на дванадесет годишна възраст (Лука 2:41–50).

   7. Исус очистил храма (Мат. 21:12–16; Иоана 2:13–17).

   8. Исус поучавал в храма при различни случаи (Мат. 21:23–23:39; Иоана 7:14–8:59).

   9. Римляните, под командването на Тит, разрушили храма през 70 г. от Хр.

  10. Гетсиманска градина Тук Исус страдал, бил предаден и арестуван (Мат. 26:36–46; Лука 22:39–54).

  11. Елеонски хълм

   1. Исус предсказал разрушаването на Ерусалим и на храма. Той говорил също и за Второто пришествие (Мат. 24:3–25:46; виж също Дж. С. — М.).

   2. От тук Исус се възнесъл на небето (Деяния 1:9–12).

   3. На 24 октомври 1841 г. старейшина Орсън Хайд осветил Светата Земя за връщането на чедата на Авраам.

  12. Изворът Гион Тук Соломон бил помазан за цар (3 Цар. 1:38–39). Езекия наредил да се прокопае тунел, за да се докара в града водата на извора (2 Лет. 32:30).

  13. Водна порта Тук Ездра чел и тълкувал закона на Моисей на хората (Неем. 8:1–8).

  14. Еномска долина Тук се покланяли на езическия бог Молох, чийто култ включвал детски жертвоприношения (4 Цар. 23:10; 2 Лет. 28:3).

  15. Къща на Каиафа Исус бил заведен пред Каиафа (Мат. 26:57–68). Петър отрекъл, че познава Исус (Мат. 26:69–75).

  16. Горна стая Място, където според преданието Исус празнувал пасхата и въвел причастието (Мат. 26:20–30). Той умил нозете на Дванадесетте (Иоана 13:4–17) и ги поучавал (Иоана 13:18–17:26).

  17. Иродов дворец Вероятно на това място Христос е бил доведен при Ирод (Лука 23:7–11).

  18. Ерусалим (неуточнени местоположения)

   1. Мелхиседек управлявал като цар на Салим (Бит. 14:18).

   2. Цар Давид завладял града от евусците (2 Цар. 5:7; 1 Лет. 11:4–7).

   3. Градът бил разрушен от вавилонците около 587 г. пр. Хр. (4 Цар. 25:1–11).

   4. Светият Дух изпълнил мнозина в деня на Петдесетницата (Деяния 2:1– 4).

   5. Петър и Иоан били арестувани и заведени пред съвета (Деяния 4:1–23).

   6. Анания и Сапфира излъгали Господа и умрели (Деяния 5:1–10).

   7. Петър и Иоан били арестувани, но един ангел ги освободил от затвора (Деяния 5:17– 20).

   8. Апостолите избрали седем мъже, които да им помагат (Деяния 6:1–6).

   9. Юдеите отхвърлили свидетелството на Стефан и го убили с камъни (Деяния 6:8–7:60).

   10. Яков загинал като мъченик (Деяния 12:1–2).

   11. Един ангел освободил Петър от затвора (Деяния 12:5–11).

   12. Апостолите взели решение по въпроса за обрязването (Деяния 15:5–29).

   13. Римляните, под командването на Тит, разрушили града през 70 г. от Хр.