Помощни материали за изучаване
  Карта 11: Светата земя по времето на Новия завет
  Бележки под линия
  Theme

  Карта 11

  Светата Земя по Времето на Новия Завет

  Bible Maps.

  С

  Легенда към карта 11

  Политически граници

  Сидон

  Авилиния

  Сарепта

  Ливански планини

  Дамаск

  Литани

  Сирия

  вр. Ермон

  Фарфар

  Тир

  Финикия

  Кесария Филипова

  долина Ули

  Галилея

  Птолемаида (Акхо)

  Хоразин

  Витсаида

  Капернаум

  Кисон

  Кана

  Магдала

  Галилейско езеро (Хинерот)

  вр. Кармил

  Назарет

  Тивериада

  вр. Тавор

  Иармук

  Наин

  Гадар

  Кесария

  вр. Гелвуе

  Декапол

  Самария

  Салим?

  Самария

  Енон?

  Саронска равнина

  Сихар

  вр. Гевал

  Явок

  Иопия

  вр. Геризин

  Ариматея?

  Еалон

  Ветил

  река Иордан

  Ферея

  Филаделфия

  Ерихон

  Голямо море (Средизмено)

  Азот

  Сорик

  Емаус

  Витавара

  Ерусалим

  Елеонски хълм

  Витфагия

  Витания

  Моавска равнина

  вр. Нево

  Аскалон

  Ила

  Витлеем

  Юдея

  Газа

  Хеврон

  Махаерус

  Герар

  Едом

  Мъртво море

  Арнон

  Восор

  Вирсавее

  Юдейска пустош

  Наватея

  Заред

  Километри

  0 20 40 60

  А Б В Г

  1 2 3 4 5 6 7 8

  ●1

  ●1

  ●2

  ●2

  ●3

  ●4

  ●5

  ●6

  ●7

  ●8

  ●9

  ●10

  ●11

  ●12

  ●13

  ●14

  ●15

  ●16

  ●17

  1. Тир и Сидон Исус сравнил Хоразин и Витсаида с Тир и Сидон (Мат. 11:20–22). Той изцелил дъщерята на една жена-езичница (Мат. 15:21–28).

  2. Планината на Преображението Исус бил преобразен пред Петър, Яков и Иоан и те получили ключовете на царството (Мат. 17:1–13). (Някои смятат, че планината на Преображението е Ермон, а други – хълмът Тавор).

  3. Кесария Филипова Петър засвидетелствал, че Исус е Христос и че му били обещани ключовете на царството (Мат. 16:13–20). Исус предсказал собствената Си смърт и възкресение (Мат. 16:21–28).

  4. Областта Галилея Исус живял и извършил по-голяма част от земното Си служение в Галилея (Мат. 4:23–25). Тук Той произнесъл Проповедта на планината (Мат. 5–7); изцелил един прокажен (Мат. 8:1–4); избрал, поставил и изпратил Дванадесетте апостоли, от които вероятно само Юда Искариотски не бил галилеянин (Марка 3:13–19). Възкресеният Христос се явил пред апостолите в Галилея (Мат. 28:16–20).

  5. Галилейското езеро, по-късно наречено Тивериадско Исус поучавал от лодката на Петър (Лука 5:1–3) и призовал Петър, Андрей, Яков и Иоан да бъдат “ловци на човеци” (Мат. 4:18–22; Лука 5:1–11). Той успокоил бурята (Лука 8:22–25), поучавал с притчи от една лодка (Мат. 13), ходил по водата (Мат. 14:22–32), явил се след възкресението Си пред Своите ученици (Иоана 21).

  6. Витсаида Петър, Андрей, и Филип били родени във Витсаида (Иоана 1:44). Исус и апостолите се оттеглили на усамотено място близо до Витсаида. Множествата от хора Го подследвали и Той нахранил 5000 души (Лука 9:10–17; Иоана 6:1–14). Тук Исус изцелил един слепец (Марка 8:22–26).

  7. Капернаум Родното място на Петър (Мат. 8:5, 14). В Капернаум, наречен от Матей “собствения град” на Исус, Исус изцелил един паралитик (Мат. 9:1–7; Марка 2:1–12), излекувал прислужника на един центурион, изцелил майката на Петровата жена (Мат. 8:5–15), призовал Матей за един от Апостолите Си (Мат. 9:9), направил двама слепи да прогледнат и изгонил бяс (Мат. 9:27–33), изцелил в Съботен ден изсъхналата ръка на един човек (Мат. 12:9–13), произнесъл проповедта за “хляба на живота” (Иоана 6:22–65) и се съгласил да плаща данъци, като казал на Петър да вземе пари от устата на една риба (Мат. 17:24–27).

  8. Магдала Родното място на Мария Магдалина (Марка 16:9). Исус дошъл тук, след като нахранил 4000 души (Мат. 15:32–39) и скоро след това фарисеите и садукеите поискали да им покаже знамение от небето (Мат. 16:1–4).

  9. Кана Исус превърнал вода във вино (Иоана 2:1–11) и изцелил сина на царския чиновник, който бил в Капернаум (Иоана 4:46–54). Кана била още и родното място на Натанаил (Иоана 21:2).

  10. Назарет Благовещението на Мария и Иосиф станало в Назарет (Мат. 1:18–25; Лука 1:26–38; 2:4–5). След като се върнал от Египет, Исус прекарал тук детството и младежките си години (Мат. 2:19–23; Лука 2:51–52), провъзгласил, че е Месия и бил отхвърлен от своите съграждани (Лука 4:14–32).

  11. Ерихон Исус дал зрение на един слепец (Лука 18:35–43). Също тук Той обядвал със Закхей, “началник на бирниците” (Лука 19:1–10).

  12. Витавара Иоан Кръстител свидетелствал, че той е “гласът на едного, който вика в пустинята” (Иоана 1:19–28). Иоан кръстил Исус в река Иоардан и засвидетелствал, че Той е Агнецът Божий (Иоана 1:28–34).

  13. Юдейската пустош Иоан Кръстител проповядвал в тази пустош (Мат. 3:1–4), където Исус постил в продължение на 40 дни и бил подложен на изкушения (Мат. 4:1–11).

  14. Емаус Възкресеният Христос вървял по пътя за Емаус с двама от учениците Си (Лука 24:13–32).

  15. Витфагия Двама ученици докарали на Исус едно осле, на което Той триумфално влязъл в Ерусалим (Мат. 21:1–11).

  16. Витания Родно място на Мария, Марта и Лазар (Иоана 11:1). Мария слушала словата на Исус, а Той говорил на Марта относно избирането на “добрата част” (Лука 10:38–42); Исус вдигнал Лазар от мъртвите (Иоана 11:1–44); Мария помазала нозете на Исус (Мат. 26:6–13; Иоана 12:1–8).

  17. Витлеем Исус бил роден и положен в ясла (Лука 2:1–7); ангели оповестили на овчарите раждането на Исус (Лука 2:8–20); мъдреците били водени към Исус от една звезда (Мат. 2:1–12); Ирод избил мъжките младенци (Мат. 2:16–18).