Помощни материали за изучаване
  23. Галилейското езеро и планината на Благословенията
  Бележки под линия
  Theme

  23. Галилейското езеро и планината на Благословенията

  Поглед в югозападна посока, показващ северозападната част на сладководното Галилейско езеро. Тивериада е разположена от далечната страна на брега, в крайната лява част на фотографията. Според преданието, хълмът, разположен на преден план в центъра, е планината на Благословенията (блаженствата). Капернаум се намира вляво, извън обсега на фотографията.

  Важни събития: В този регион Спасителят провел по-голямата част от земното Си служение. Тук призовал и поставил дванадестте апостоли (Мат. 4:18–22; 10:1–4; Марка 1:16–20; 2:13–14; 3:7, 13–19; Лука 5:1–11); изрекъл Проповедта от Елеонския хълм (Мат. 5–7) и поучавал на притчите (Мат. 13:1–52; Марка 4:1–34). Извършил следните чудеса: изцелил един прокажен (Мат. 8:1–4); успокоил бурята (Мат. 8:23–27); изпъдил от двама души бесове, които се вселили в стадо свине, което се хвърлило в морето (Марка 5:1–15); възкресил от мъртвите дъщерята на Яир (Мат. 9:18–19, 23–26; Марка 5:22–24, 35–43); нахранил последователно 5000 и 4000 души (Мат. 14:14–21; 15:32–38); заповядал на Своите ученици да хвърлят мрежите си, при което те уловили много риба (Лука 5:1–6); изцелил много хора (Мат. 15:29–31; Марка 3:7–12); явил се след възкресението Си, за да поучава Своите ученици (Марка 14:27–28; 16:7; Иоана 21:1–23).

  Holy Land

  23. Галилейското езеро и планината на благословенията Тази хълмиста местност е мястото, където според преданието Спасителят изнесъл Проповедта на планината (Мат. 5–7).