9. Svijet Starog zavjeta
prethodno sljedeće


9. Svijet Starog zavjeta

Slika

S

Kavkaz

Kaspijsko more

Ararat?

Crno more

Urartu

Horijci

Troja

Hetiti

Ur?

Haran (Padan Aram)

Asirija

Karkemiš

Mezopotamija

Niniva

Eufrat

Ašur

Akad

Ravnica Dura

Šušan (Suza)

Tigris

Babilon

Rod

Kitim (Cipar)

Babel (Šinear)

Sirija

Kaftor (Kreta)

Elam

Sidon

Fenicija

Damask

Babilonija

Tir

Arapska pustinja

Ur?

Kineretsko more (Galilejsko more)

Megido

Veliko ili Gornje more (Sredozemno more)

Jeruzalem (Šalem)

Donje more (Perzijski zaljev)

Kanaan

Slano more (Mrtvo more)

Beer Šeba

Delta Nila

Gošen

Midjan

Libijska pustinja

On

Esjon Geber

Egipat

Nil

Sinaj? (Horeb)

Crveno more

Kilometri

0 100 200 300 400

A B C D E F G H

1 2 3 4

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 1. Gora Ararat Prema predaji mjesto gdje je Noina korablja pristala (Post 8:4). Točan položaj nije poznat.

 2. Ur Prvo Abrahamovo prebivalište, blizu ušća Eufrata, gdje je on zamalo bio podvrgnut žrtvovanju ljudi, vidio anđela Jahvinog i primio Urim i Tumim (Post 11:28–12:1; Abr 1; 3:1). (Uočite također mogući drugi položaj Ura u sjevernoj Mezopotamiji.)

 3. Babilon, Babel (Šinear) Prvo su ga naselili Kuš, sin Hamov, i Nimrod. Područje podrijetla Jaredovaca u vrijeme Kule babilonske na ravnicama Šineara. Kasnije pokrajinski glavni grad Babilonije i prebivalište babilonskih kraljeva, uključujući Nabukodonozora koji je doveo mnoge Židove zasužnjene u ovaj grad nakon uništenja Jeruzalema (587. pr. Kr.) Židovi su ostali u sužanjstvu u Babilonu 70 godina sve do vremena kralja Kira koji je dozvolio Židovima da se vrate u Jeruzalem kako bi ponovno izgradili hram. Daniel prorok također je živio ovdje pod vladavinom Nabukodonozora, Baltazara i Darija Ⅰ (Post 10:10; 11:1–9; 2 Kr 24–25; Jr 27:1–29:10; Ez 1:1; Dn 1–12; Om 1:22; Et 1:33–43).

 4. Šušan (Suza) Glavni grad Perzijskog carstva pod vladavinom Darija Ⅰ (Darija Velikog), Kserksa (Ahasvera) i Artakserksa. Prebivalište kraljice Estere, čije su hrabrost i vjera spasile Židove. Daniel i kasnije Nehemija služili su ovdje (Neh 1:1; 2:1; Est 1:1; Dn 8:2).

 5. Ravnica Dure Šadrak, Mešak i Abed Nego bili su bačeni u užarenu peć kad su odbili pokloniti se zlatnom liku kojeg je načinio Nabukodonozor; Sin Božji ih je sačuvao i oni su izišli iz peći neozlijeđeni (Dn 3).

 6. Asirija Ašur je bio prvi glavni grad Asirije, a nakon njega je to bila Niniva. Asirski vladari Salmanasar Ⅴ. i Sargon Ⅱ. osvojili su sjeverno kraljevstvo Izraela i odveli deset plemena kao sužnje 721. godine pr. Kr. (2 Kr 14–15; 17–19). Asirija je bila prijetnja Judi sve do 612. godine pr. Kr., kad je Asiriju osvojio Babilon.

 7. Niniva Glavni grad Asirije. Asirija je napala Judu tijekom vladavine Ezekije i službeništva proroka Izaije. Jeruzalem, glavni grad Jude, bio je na čudesan način spašen kad je anđeo udario 185 000 asirskih vojnika (2 Kr 19:32–37). Gospod je rekao proroku Joni da pozove ovaj grad na pokajanje (Jon 1:2; 3:1–4).

 8. Haran Abraham se naselio ovdje na neko vrijeme prije odlaska u Kanaan. Abrahamov otac i brat ostali su ovdje. Rebeka (Izakova žena) te Rahela, Lea, Bilha i Zilpa (Jakovljeve žene) došle su iz ovog područja (Post 11:31–32; 24:10; 29:4–6; Abr 2:4–5).

 9. Karkemiš Nabukodonozor je porazio faraona Neka ovdje, što je prekinulo egipatsku moć u Kanaanu (2 Ljet 35:20–36:6).

 10. Sidon Ovaj je grad osnovao Sidon, unuk Hamov, i to je najsjeverniji kanaanski grad (Post 10:15–20). Bio je dom Izebele, koja je uvela štovanje Baala u Izrael (1 Kr 16:30–33).

 11. Tir Ovo je bio važan trgovački i lučki grad u Siriji. Hiram iz Tira poslao je cedrovinu, zlato i radnike da pomogne Salomonu u izgradnji njegovog hrama (1 Kr 5:15–24, 32; 9:11).

 12. Damask Abraham je spasio Lota u blizini. Ovo je bio glavni grad Sirije. Tijekom vladavine kralja Davida Izraelci su osvojili grad. Ilija je pomazao Hazaela za kralja nad Damaskom (Post 14:14–15; 2 Sam 8:5–6; 1 Kr 19:15).

 13. Kanaan Abrahamu, Izaku, Jakovu i njihovim potomcima bila je dana ova zemlja kao vječni posjed (Post 17:8; 28).

 14. Gora Sinaj (Horeb) Gospod je govorio Mojsiju iz gorućeg grma (Izl 3:1–2). Mojsiju su dani zakon i deset zapovijedi (Izl 19–20). Gospod je govorio Iliji mirnim nježnim glasom (1 Kr 19:8–12).

 15. Esjon Geber Kralj Salomon izgradio je »brodovlje« u Esjon Geberu (1 Kr 9:26). Vjerojatno je u ovoj luci kraljica od Sabe, nakon što je čula za Salomonovu slavu, pristala kako bi ga posjetila (1 Kr 10:1–13).

 16. Egipat Abraham je putovao ovamo zbog velike gladi u Uru (Abr 2:1, 21). Gospod je rekao Abrahamu da poduči Egipćane o onome što mu je objavio (Abr 3:15). Nakon što su Josipova braća prodala njega u ropstvo (Post 37:28), Josip je ovdje postao vladar Potifarove kuće. Bio je bačen u tamnicu. Protumačio je faraonov san i dan mu je položaj na vlasti u Egiptu. Josip i njegova braća bili su okupljeni. Jakov i njegova obitelj preselili su se ovamo (Post 39–46). Djeca Izraelova prebivala su u Gošenu tijekom svojeg boravka u Egiptu (Post 47:6).

  Izraelci su se množili »i silno ojačali«; tada su ih Egipćani stavili u sužanjstvo (Izl 1:7–14). Nakon niza pošasti faraon je dopustio Izraelu da napusti Egipat (Izl 12:31–41). Jeremija je bio odveden u Egipat (Jr 43:4–7).

 17. Kaftor (Kreta) Drevna zemlja Minojaca.