2. Izraelov izlazak iz Egipta i ulazak u Kanaan
prethodno sljedeće


2. Izraelov izlazak iz Egipta i ulazak u Kanaan

Slika

S

Ključ

Mogući put Izlaska

Aj

Jordan

Gilgal

Nebo

Jerihon

Jeruzalem

Dibon

Hebron

Slano more (Mrtvo more)

Arnon

Veliko more (Sredozemno more)

Gaza

Kanaan

Arad

Moab

Filistejci

Beer Šeba

Sared

Egipatska rijeka

Pustinja Zin

Edom

Delta Nila

Ramses (Tanis)

Pustinja Šur

Kadeš Barnea

Hor

Gošen

Pitom

Sukot

Egipat

Pustinja Paran

Araba (uleknuta dolina)

Istočna pustinja

On (Heliopolis)

Pi-Hahirot?

Pustinja Etam

Sinajski poluotok

Esjon Geber

Nof (Memfis)

Nil

Mara?

Elim?

Sueski zaljev

Pustinja Sin

Sinajska pustinja

Taborišta u pustinji

Midjan

Dofka?

Refidim?

Akapski zaljev

Sinaj? (Horeb)

Crveno more

Kilometri

0 40 80 120

A B C D

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 1. Ramses Izrael je bio istjeran iz Egipta (Izl 12; Br 33:5).

 2. Sukot Nakon što su Hebreji napustili ovo prvo taborište Gospod ih je pratio u oblaku danju i u ognjenom stupu noću (Izl 13:20–22).

 3. Pi-Hahirot Izrael je prošao kroz Crveno more (Izl 14; Br 33:8).

 4. Mara Gospod je iscijelio vode Mare (Izl 15:23–26).

 5. Elim Izrael se utaborio kod 12 izvora (Izl 15:27).

 6. Pustinja Sin Gospod je poslao manu i prepelice da nahrani Izraela (Izl 16).

 7. Refidim Izrael se borio protiv Amaleka (Izl 17:8–16).

 8. Gora Sinaj (Brdo Horeb ili Jabal Musa) Gospod je objavio deset zapovijedi (Izl 19–20).

 9. Sinajska pustinja Izrael je izgradio prebivalište (Izl 25–30).

 10. Taborišta u pustinji Sedamdeset starješina bilo je pozvano da pomognu Mojsiju upravljati narodom (Br 11:16–17).

 11. Esjon Geber Izrael je prošao kroz zemlje Ezava i Amona u miru (Pnz 2).

 12. Kadeš Barnea Mojsije je poslao uhode u obećanu zemlju; Izrael se pobunio i nije ušao u zemlju; Kadeš je služio kao glavni tabor Izraela mnogo godina (Br 13:1–3, 17–33; 14; 32:8; Pnz 2:14).

 13. Istočna pustinja Izrael je izbjegao sukob s Edomom i Moabom (Br 20:14–21; 22–24).

 14. Rijeka Arnon Izrael je uništio Amorejce koji su se borili protiv njega (Pnz 2:24–37).

 15. Gora Nebo Mojsije je promotrio obećanu zemlju (Pnz 34:1–4). Mojsije je iznio svoje posljednje tri propovijedi (Pnz 1–32).

 16. Ravnice Moaba Gospod je rekao Izraelu da razdijeli zemlju i razvlasti žitelje (Br 33:50–56).

 17. Rijeka Jordan Izrael je prešao rijeku Jordan po suhu tlu. Blizu Gilgala kamenovi s dna rijeke Jordana bili su postavljeni kao spomenik razdjeljivanju voda Jordana (Jš 3:1–5:1).

 18. Jerihon Djeca Izraelova osvojila su i uništila grad (Jš 6).