Pomoć pri proučavanju
11. Sveta zemlja u vrijeme Novog zavjeta


11. Sveta zemlja u vrijeme Novog zavjeta

Slika
Biblijska zemljopisna karta 11

S

Ključ

Političke granice

Sidon

Abilena

Sarepta

Libanonske planine

Damask

Litani

Sirija

Hermon

Parpar

Tir

Fenicija

Cezareja Filipova

Dolina Hule

Galileja

Ptolemaida (Akon)

Korozain

Betsaida

Kafarnaum

Kišon

Kana

Magdala

Galilejsko more (Kineret)

Karmel

Nazaret

Tiberijada

Tabor

Jarmuk

Nain

Gadara

Cezareja

Gilboa

Dekapolis

Samarija

Salim?

Samarija

Enon?

Ravnica Šaron

Sikar

Ebal

Jabok

Jopa

Gerizim

Arimateja?

Ajalon

Betel

Jordan

Pereja

Filadelfija

Jerihon

Veliko more (Sredozemno more)

Azot

Sorek

Emaus

Betabara

Jeruzalem

Maslinska gora

Betfaga

Betanija

Kumran

Ravnice Moaba

Nebo

Aškelon

Ela

Betlehem

Judeja

Gaza

Hebron

Maheront

Gerar

Idumeja

Mrtvo more

Arnon

Besor

Beer Šeba

Masada

Judejska pustinja

Nabateja

Sared

Kilometri

0 20 40 60

A B C D

1 2 3 4 5 6 7 8

1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 1. Tir i Sidon Isus je usporedio Korozain i Betsaidu s Tirom i Sidonom (Mt 11:20–22). Iscijelio je kćer poganke (Mt 15:21–28).

 2. Brdo preobraženja Isus je bio preobražen pred Petrom, Jakovom i Ivanom, i oni su primili ključeve kraljevstva (Mt 17:1–13). (Neki vjeruju da je Brdo preobraženja gora Hermon; drugi vjeruju da je to gora Tabor.)

 3. Cezareja Filipova Petar je posvjedočio da Isus jest Krist i bili su mu obećani ključevi kraljevstva (Mt 16:13–20). Isus je predskazao svoju smrt i uskrsnuće (Mt 16:21–28).

 4. Područje Galileje Isus je proveo većinu svoga života i službeništva u Galileji (Mt 4:23–25). Ovdje je iznio Propovijed na gori (Mt 5–7), iscijelio gubavca (Mt 8:1–4) te odabrao, zaredio i otposlao dvanaestoricu apostola, od kojih jedino Juda Iskariotski očito nije bio Galilejac (Mk 3:13–19). U Galileji se uskrsli Krist ukazao apostolima (Mt 28:16–20).

 5. Galilejsko more, kasnije nazvano Tiberijadsko more Isus je podučavao s Petrove lađe (Lk 5:1–3) i pozvao je Petra, Andriju, Jakova i Ivana da budu ribari ljudi (Mt 4:18–22; Lk 5:1–11). Također je smirio oluju (Lk 8:22–25), podučavao usporedbe iz lađe (Mt 13), hodao po moru (Mt 14:22–32) i ukazao se svojim učenicima nakon svog uskrsnuća (Iv 21).

 6. Betsaida Petar, Andrija i Filip rodili su se u Betsaidi (Iv 1:44). Isus se otišao naći nasamo s apostolima blizu Betsaide. Mnoštvo ga je slijedilo i on je nahranio 5000 (Lk 9:10–17; Iv 6:1–14). Ovdje je Isus iscijelio slijepca (Mk 8:22–26).

 7. Kafarnaum Ovo je bio Petrov dom (Mt 8:5, 14). U Kafarnaumu, kojeg Matej naziva Isusovim gradom, Isus je iscijelio uzetoga (Mt 9:1–7; Mk 2:1–12), izliječio stotnikovog slugu, iscijelio majku Petrove žene (Mt 8:5–15), pozvao Mateja da bude jedan od njegovih apostola (Mt 9:9), otvorio slijepe oči, istjerao đavla (Mt 9:27–33), iscijelio usahlu ruku čovjeka na Šabat (Mt 12: 9–13), iznio govor o kruhu života (Iv 6:22–65) i složio se s plaćanjem poreza, govoreći Petru da pronađe novac u ustima ribe (Mt 17:24–27).

 8. Magdala Ovo je bio dom Marije Magdalene (Mk 16:9). Isus je došao ovamo nakon što je nahranio 4000 (Mt 15:32–39) pa su farizeji i saduceji zatražili da im pokaže znak s neba (Mt 16:1–4).

 9. Kana Isus je pretvorio vodu u vino (Iv 2:1–11) i iscijelio plemićevog sina koji je bio u Kafarnaumu (Iv 4:46–54). Kana je također bila dom Natanaela (Iv 21:2).

 10. Nazaret Navještenja Mariji i Josipu dogodila su se u Nazaretu (Mt 1:18–25; Lk 1:26–38; 2:4–5). Nakon povratka iz Egipta Isus je proveo svoje djetinjstvo i mladost ovdje (Mt 2:19–23; Lk 2:51–52), navijestio da je on Mesija i bio odbačen od svojih (Lk 4:14–32).

 11. Jerihon Isus je dao vid slijepcu (Lk 18:35–43). Također je jeo sa Zakejem, »cariničkim starješinom« (Lk 19:1–10).

 12. Betabara Ivan Krstitelj svjedočio je da je on »glas jednoga koji viče u pustinji« (Iv 1:19–28). Ivan je krstio Isusa u rijeci Jordanu i svjedočio je da je Isus Jaganjac Božji (Iv 1:28–34).

 13. Judejska pustinja Ivan Krstitelj propovijedao je u ovoj pustinji (Mt 3:1–4), gdje je Isus postio 40 dana i bio iskušan (Mt 4:1–11).

 14. Emaus Uskrsnuli Krist hodao je cestom prema Emausu s dva svoja učenika (Lk 24:13–32).

 15. Betfaga Dvojica učenika doveli su Isusu magaricu na kojoj je on započeo svoj slavodobitni ulazak u Jeruzalem (Mt 21:1–11).

 16. Betanija Ovo je bio dom Marije, Marte i Lazara (Iv 11:1). Marija je slušala Isusove riječi, a Isus je govorio Marti o biranju »najboljeg dijela« (Lk 10:38–42); Isus je uzdignuo Lazara od mrtvih (Iv 11:1–44); i Marija je pomazala Isusove noge (Mt 26:6–13; Iv 12:1–8).

 17. Betlehem Isus se rodio i bio položen u jasle (Lk 2:1–7); anđeli su navijestili pastirima Isusovo rođenje (Lk 2:8–20); mudrace je zvijezda dovela do Isusa (Mt 2:1–12); i Herod je pobio djecu (Mt 2:16–18).