13. Misionarska putovanja apostola Pavla
prethodno sljedeće


13. Misionarska putovanja apostola Pavla

Slika

S

Ključ

Prvo putovanje

Drugo putovanje

Treće putovanje

Putovanje u Rim

Italija

Crno more

Rim

Makedonija

Pont

Tres Tabernae

Bitinija

Forum Appii

Solun

Filipi

Puteoli

Troada

Bereja

Galacija

Samotraka

Mizija

Azija

Pergam

Kapadocija

Antiohija

Lidija

Frigija

Smirna

Ikonij

Tarz

Hios

Efez

Pizidija

Listra

Atena

Korint

Laodiceja

Regij

Ahaja

Milet

Pamfilija

Derba

Licija

Perga

Antiohija

Patmos

Cilicija

Sirakuza

Mira

Knid

Rod

Cipar

Salamina

Melita (Malta)

Kreta

Paf

Sidon

Sirija

Tir

Dobra pristaništa

Fenicija

Damask

Ptolemaida

Sredozemno more

Cezareja

Samarija

Jopa

Jeruzalem

Gaza

Cirena

Aleksandrija

Egipat

Libija

Kilometri

0 100 200 300 400

A B C D E F G H

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 1. Gaza Filip je propovijedao o Kristu i krstio etiopskog eunuha na putu za Gazu (Dj 8:26–39).

 2. Jeruzalem Pogledajte kartu 12 radi događaja u Jeruzalemu.

 3. Jopa Petar je primio viđenje u kojem Bog udjeljuje dar pokajanja poganima (Dj 10; 11:5–18). Petar je uzdignuo Tabitu od mrtvih (Dj 9:36–42).

 4. Samarija Filip je posluživao u Samariji (Dj 8:5–13) i Petar i Ivan kasnije su podučavali ovdje (Dj 8:14–25). Nakon što su podijelili dar Duha Svetoga, Šimun mag nastojao je kupiti taj dar od njih (Dj 8:9–24).

 5. Cezareja Ovdje je, nakon što je anđeo posluživao stotniku koji se zvao Kornelije, Petar dozvolio da on bude kršten (Dj 10). Ovdje je Pavao iznio svoju obranu pred Agripom (Dj 25–26; vidi također JS–P 1:24–25).

 6. Damask Isus se ukazao Savlu (Dj 9:1–7). Nakon što je Ananija vratio Savlu vid, Savao se krstio i započeo svoje službeništvo (Dj 9:10–27).

 7. Antiohija (u Siriji) Ovdje su učenici prvi put bili nazvani kršćanima (Dj 11:26). Agab je prorekao glad (Dj 11:27–28). Veliki razdor nastao je u Antiohiji u svezi s obrezanjem (Dj 14:26–28; 15:1–9). U Antiohiji je Pavao započeo svoju drugu misiju sa Silom, Barnabom i Judom Barsabom (Dj 15:22, 30, 35).

 8. Tarz Pavlov rodni grad, Braća su poslala Pavla ovamo kako bi zaštitila njegov život (Dj 9:29–30).

 9. Cipar Nakon što su pretrpjeli progone neki su sveci pobjegli na ovaj otok (Dj 11:19). Pavao je putovao preko Cipra na svom prvom misionarskom putovanju (Dj 13:4–5), što su i Barnaba i Marko učinili kasnije (Dj 15:39).

 10. Paf Pavao je prokleo vračara ovdje (Dj 13:6–11).

 11. Derba Pavao i Barnaba propovijedali su evanđelje u ovom gradu (Dj 14:6–7, 20–21).

 12. Listra Kad je Pavao iscijelio hroma čovjeka, on i Barnaba bili su pozdravljeni kao bogovi. Pavao je bio kamenovan i pretpostavljalo se da je mrtav, ali on je oživio i nastavio propovijedati (Dj 14:6–21). Dom Timoteja (Dj 16:1–3).

 13. Ikonij Na svojoj prvoj misiji Pavao i Barnaba propovijedali su ovdje i ljudi su im prijetili kamenovanjem (Dj 13:51–14:7).

 14. Laodiceja i Kolosa Laodiceja je jedan od ogranaka Crkve koje je Pavao posjetio i iz kojeg je primao pisma (Kol 4:16). To je također jedan od sedam gradova navedenih u knjizi Otkrivenja (drugi su Efez, Smirna, Pergam, Tijatira, Sard i Filadelfija; vidi Otk 1:11). Kolosa se nalazi 18 kilometara istočno od Laodiceje. Pavao je pisao svecima koji su živjeli ovdje.

 15. Antiohija (u Pizidiji) Na svojoj prvoj misiji Pavao i Barnaba podučavali su Židove da je Krist došao iz potomstva Davidova. Pavao je ponudio evanđelje Izraelu, a zatim poganima. Pavao i Barnaba bili su progonjeni i istjerani (Dj 13:14–50).

 16. Milet Dok je bio ovdje na svojoj trećoj misiji Pavao je upozorio starješine Crkve da će »okrutni vuci« ući u stado (Dj 20:29–31).

 17. Patmos Ivan je bio zatočenik na ovom otoku kad je primio viđenja koja se sada nalaze u knjizi Otkrivenja (Otk 1:9).

 18. Efez Apolon je propovijedao ovdje s moću (Dj 18:24–28). Pavao je, na svojoj trećoj misiji, podučavao u Efezu dvije godine, obrativši mnogo ljudi (Dj 19:10, 18). Ovdje je podjeljivao dar Duha Svetoga polaganjem ruku (Dj 19:1–7) i učinio mnoga čudesa, uključujući istjerivanje zlih duhova (Dj 19:8–21). Ovdje su štovatelji Artemide uzdigli bunu protiv Pavla (Dj 19:22–40). Dio knjige Otkrivenja bio je upućen Crkvi u Efezu (Otk 1:11).

 19. Troada Dok je Pavao bio ovdje na svom drugom misionarskom putovanju imao je viđenje čovjeka u Makedoniji koji je tražio pomoć (Dj 16:9–12). Dok je bio ovdje na svojoj trećoj misiji Pavao je uzdignuo Eutiha od mrtvih (Dj 20:6–12).

 20. Filipi Pavao, Sila i Timotej obratili su ženu koja se zvala Lidija, istjerali zlog duha i bili pretučeni (Dj 16:11–23). Primili su božansku pomoć kako bi pobjegli iz tamnice (Dj 16:23–26).

 21. Atena Pavao je, dok je bio na svojoj drugoj misiji u Ateni, propovijedao na Aresovom brdu (Areopagu) o »nepoznatom bogu« (Dj 17:22–34).

 22. Korint Pavao je otišao u Korint na svojoj drugoj misiji, gdje je boravio s Akvilom i Priscilom. Propovijedao je ovdje i krstio mnogo ljudi (Dj 18:1–18). U Korintu je Pavao napisao svoju poslanicu Rimljanima.

 23. Solun Pavao je propovijedao ovdje tijekom svojeg drugog misionarskog putovanja. Njegova je misionarska skupina krenula prema Bereji nakon što su im Židovi ugrozili sigurnost (Dj 17:1–10).

 24. Bereja Pavao, Sila i Timotej pronašli su plemenite duše koje će podučavati tijekom Pavlovog drugog misionarskog putovanja. Židovi iz Soluna su ih slijedili i progonili (Dj 17:10–13).

 25. Makedonija Pavao je podučavao ovdje na svom drugom i trećem putovanju (Dj 16:9–40; 19:21). Pavao je hvalio velikodušnost makedonskih svetaca, koji su davali njemu i siromašnim svecima u Jeruzalemu (Rim 15:26; 2 Kor 8:1–5; 11:9).

 26. Melita Pavao je doživio brodolom na ovom otoku na putu za Rim (Dj 26:32; 27:1, 41–44). Nije bio ozlijeđen ugrizom zmije i iscijelio je mnoge koji su bili bolesni na Meliti (Dj 28:1–9).

 27. Rim Pavao je propovijedao ovdje dvije godine dok je bio u kućnom pritvoru (Dj 28:16–31). Također je napisao poslanice, to jest pisma, Efežanima, Filipljanima i Kološanima, te Timoteju i Filemonu, dok je bio u zatvoru u Rimu. Petar je napisao svoju prvu poslanicu iz »Babilona«, što je vjerojatno bio Rim, ubrzo nakon Neronovih progona kršćana 64. po. Kr. Općenito se vjeruje da su Petar i Pavao bili mučenički ubijeni ovdje.