10. Kanaan u vrijeme Starog zavjeta
prethodno sljedeće


10. Kanaan u vrijeme Starog zavjeta

Slika

S

Sidon

Damask

Libanonske planine

Hermon

Litani

Parpar

Tir

Fenicija

Dan (Lajiš)

Hasor

Jezero Hule (Vode Meroma)

Akon

Bašan

Kineretsko more (Galilejsko more)

Kišon

Dolina Jizreel

Gat Hahefer

Karmel

En Dor

Tabor

Jarmuk

Megido

Brijeg More

Jizreel

Bet Šan

Dotan

Gilboa

Samarija

Samarija

Gilead

Ravnica Šaron

Šekem

Ebal

Penuel

Mahanajim

Gerizim

Jabok

Jopa

Šilo

Veliko more (Sredozemno more)

Ajalon

Betel (Luz)

Aj

Jordan

Raba (Aman)

Gibeon

Jerihon

Amon

Sorek

Jeruzalem

Ašdod

Ekron

Maslinska gora

Nebo

Gat

Betlehem

Aškelon

Ela

Tekoa

Slano more (Mrtvo more)

Gaza

Šefela

Filistejska ravnica

Lakiš

Hebron

En Gedi

Arnon

Gerar

Gerar

Juda

Moab

Besor

Beer Šeba

Kir Heres

Idumeja

Područje Sodome i Gomore

Negeb

Araba

Sared

Edom

Kilometri

0 20 40 60

A B C D

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

15

15

15

16

17

18

19

20

21

 1. Dan (Lajiš) Jeroboam je postavio zlatno tele kako bi mu se sjeverno kraljevstvo moglo klanjati (1 Kr 12:26–33). Dan je bio sjeverna granica drevnog Izraela.

 2. Gora Karmel Ilija je poslao izazov prorocima Baalovim i otvorio nebesa radi kiše (1 Kr 18:17–46).

 3. Megido Mjesto mnogih bitaka (Suci 4:13–16; 5:19; 2 Kr 23:29; 2 Ljet 35:20–23). Salomon je digao kulučare kako bi izgradio Megido (1 Kr 9:15). Kralj Jošija iz Jude bio je smrtno ranjen u borbi protiv faraona Neka iz Egipta (2 Kr 23:29–30). Za Drugog dolaska Gospodnjeg veliki i posljednji sukob dogodit će se u dolini Jizreel kao dio bitke Harmagedona (Jl 4:14; Otk 16:16; 19:11–21). Ime Harmagedon grčko je preslovljavanje hebrejskog izraza Har Megiddon, ili Gora Megido.

 4. Jizreel Ime grada u najvećoj i najplodnijoj dolini istog imena u Izraelu. Kraljevi sjevernog kraljevstva izgradili su palaču ovdje (2 Sam 2:8–9; 1 Kr 21:1–2). Opaka kraljica Izebela živjela je i umrla ovdje (1 Kr 21; 2 Kr 9:30).

 5. Bet Šan Izrael se suočio s Kanaancima ovdje (Jš 17:12–16). Šaulovo tijelo bilo je pribijeno na zidine ove utvrde (1 Sam 31:10–13).

 6. Dotan Josipa su prodala u ropstvo njegova braća (Post 37:17, 28; 45:4). Elizej je imao viđenje planine pune konja i kočija (2 Kr 6:12–17).

 7. Samarija Glavni grad sjevernog kraljevstva (1 Kr 16:24–29). Kralj Ahab izgradio je hram Baalu (1 Kr 16:32–33). Ilija i Elizej su posluživali (1 Kr 18:2; 2 Kr 6:19–20). Godine 721. pr. Kr. Asirci su je osvojili, dovršivši zarobljavanje deset plemena (2 Kr 18:9–10).

 8. Šekem Abraham je izgradio žrtvenik (Post 12:6–7). Jakov je živio u blizini. Šimun i Levi pobili su sve muškarce u ovom gradu (Post 34:25). Jošuino ohrabrenje da danas izaberu služiti Bogu došlo je u Šekemu (Jš 24:15). Ovdje je Jeroboam uspostavio prvi glavni grad sjevernog kraljevstva (1 Kr 12).

 9. Gora Ebal i gora Gerizim Jošua je razdijelio Izraela na ove dvije gore — blagoslovi zakona bili su proglašeni s gore Gerizima, dok su kletve došle s gore Ebala (Jš 8:33). Samarijanci su kasnije izgradili hram na Gerizimu (2 Kr 17:32–33).

 10. Penuel Ovdje se Jakov hrvao cijelu noć s glasnikom Gospodnjim (Post 32:25–33). Gideon je uništio midjansku utvrdu (Suci 8:5, 8–9).

 11. Jopa Jona je isplovio odavde prema Taršišu kako bi izbjegao svoje poslanje u Ninivu (Jon 1:1–3).

 12. Šilo Tijekom vremena sudaca Izraelov glavni grad i prebivalište nalazili su se ovdje (1 Sam 4:3–4).

 13. Betel (Luz) Ovdje se Abraham odvojio od Lota (Post 13:1–11) i imao viđenje (Post 13; Abr 2:19–20). Jakov je imao viđenje ljestava što dopiru do neba (Post 28:10–22). Prebivalište se nalazilo ovdje neko vrijeme (Suci 20:26–28). Jeroboam je postavio zlatno tele kako bi mu se sjeverno kraljevstvo moglo klanjati (1 Kr 12:26–33).

 14. Gibeon Hivijski narod odavde prevario je Jošuu kako bi sklopili sporazum (Jš 9). Sunce je stajalo dok je Jošua pobjeđivao u bitci (Jš 10:2–13). Ovo je također bilo privremeno mjesto prebivališta (1 Ljet 16:39).

 15. Gaza, Ašdod, Aškelon, Ekron, Gat (pet gradova Filistejaca) Iz ovih su gradova Filistejci često ratovali s Izraelom.

 16. Betlehem Rahela je bila pokopana u blizini (Post 35:19). Ruta i Boaz su živjeli ovdje (Rut 1:1–2; 2:1, 4). Zvao se grad Davidov (Lk 2:4).

 17. Hebron Abraham (Post 13:18), Izak, Jakov (Post 35:27), David (2 Sam 2:1–4) i Abšalom (2 Sam 15:10) živjeli su ovdje. Ovo je bio prvi glavni grad Jude pod vladavinom kralja Davida (2 Sam 2:11). Vjeruje se da su Abraham, Sara, Izak, Rebeka, Jakov i Lea pokopani ovdje u pećini Makpeli (Post 23:17–20; 49:31, 33).

 18. En Gedi David se skrivao od Šaula i poštedio je Šaulov život (1 Sam 24).

 19. Gerar Abraham i Izak živjeli su ovdje neko vrijeme (Post 20–22; 26).

 20. Beer Šeba Abraham je iskopao zdenac ovdje i sklopio savez s Abimelekom (Post 21:31). Izak je vidio Gospoda (Post 26:17, 23–24) i Jakov je živio ovdje (Post 35:10; 46:1).

 21. Sodoma i Gomora Lot je izabrao živjeti u Sodomi (Post 13:11–12; 14:12). Bog je uništio Sodomu i Gomoru zbog opačine (Post 19:24–26). Isus je kasnije koristio ove gradove kao simbole opačine (Mt 10:15).