Prezidentu mācības
titullapa


Baznīcas prezidentu mācības

Hovards V. Hanters

Izdevusi
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca
Soltleiksitijā, Jūtas štatā

Citas grāmatas sērijā Baznīcas prezidentu mācības

 • Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits (grāmatas numurs 36481)

 • Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (35554)

 • Teachings of Presidents of the Church: John Taylor (35969)

 • Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff (36315)

 • Baznīcas prezidentu mācības: Lorenco Snovs (36787)

 • Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (35744)

 • Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant (35970)

 • Baznīcas prezidentu mācības: Džordžs Alberts Smits (36786)

 • Teachings of Presidents of the Church: Deivid O. McKay (36492)

 • Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Fīldings Smits (36907)

 • Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee (35892)

 • Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (36500)

 • Baznīcas prezidentu mācības: Ezra Tafts Bensons (08860)

 • Baznīcas prezidentu mācības: Hovards V. Hanters (08861)

Lai pasūtītu šīs grāmatas, dodieties uz materiālu sadales vietējo centru vai apmeklējiet store.lds.org. Grāmatas ir pieejamas arī digitālos formātos vietnē LDS.org un Evaņģēlija bibliotēkas mobilajā lietotnē.

Būsim pateicīgi par jūsu komentāriem un ierosinājumiem. Lūdzu, sūtiet tos uz adresi:

Curriculum Development

50 East North Temple Street

Salt Lake City, UT 84150-0024 USA

E-pasts: PTH-Development@ldschurch.org

Lūdzu, norādiet savu vārdu, adresi, bīskapiju un stabu. Neaizmirstiet minēt grāmatas nosaukumu. Tad sniedziet savus komentārus un ierosinājumus par grāmatas priekšrocībām un to, ko varētu uzlabot.