Prezidentu mācības
Ievads


Ievads

Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums izdod grāmatu sēriju Baznīcas prezidentu mācības, lai jums palīdzētu padziļināt savu izpratni par atjaunoto Jēzus Kristus evaņģēliju un tuvināties Tam Kungam. Baznīcai izdodot jaunas grāmatas šajā sērijā, jūs savās mājās izveidosit evaņģēlija grāmatu krājumu. Šīs sērijas grāmatas ir paredzētas lietošanai gan patstāvīgajās studijās, gan arī svētdienas nodarbību mācīšanai. Tās jums arī var palīdzēt sagatavot ģimenes mājvakaru stundas, citas nodarbības vai runas un atbildēt uz jautājumiem par Baznīcas mācībām.

Šajā grāmatā atspoguļotas prezidenta Hovarda V. Hantera mācības, kurš no 1994. gada 5. jūnija līdz 1995 gada 3. martam kalpoja par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidentu.

Attēls
Hovards V. Hanters
Attēls
paraksts

Patstāvīgās studijas

Studējot prezidenta Hovarda V. Hantera mācības, ar lūgšanu meklējiet Svētā Gara iedvesmu. Katras nodaļas beigās dotie jautājumi jums palīdzēs iedziļināties, saprast un pielietot prezidenta Hantera mācības. Jums var palīdzēt dotie ieteikumi:

 • Pierakstiet savas domas un sajūtas, ko studēšanas laikā iedvesmo Svētais Gars.

 • Atzīmējiet tās rakstvietas, kuras vēlaties iegaumēt. Apsveriet iespēju iemācīties šīs rakstvietas no galvas vai atzīmēt tās savos Svētajos Rakstos — līdzās saistītajiem pantiem.

 • Izlasiet nodaļu vai rakstvietu vairāk par vienu reizi, lai jūs spētu to labāk izprast.

 • Uzdodiet sev jautājumus, piemēram, kā prezidenta Hantera mācības pilnīgo manu izpratni par evaņģēlija principiem? Ko Tas Kungs vēlas, lai es iegūtu no šīm mācībām?

 • Jautājiet sev: kā šīs grāmatas mācības var man palīdzēt rast risinājumus maniem izaicinājumiem un bažām.

 • Dalieties tajā, ko esat iemācījies, ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem.

Mācīt no šīs grāmatas

Tālāk dotās vadlīnijas jums palīdzēs mācīt no šīs grāmatas gan mājās, gan Baznīcā.

Sagatavojieties mācīt

Gatavojoties mācīt, meklējiet Svētā Gara vadību. Ar lūgšanu studējiet attiecīgo nodaļu, lai būtu pārliecināti, ka izprotat prezidenta Hantera mācības. Jūs mācīsit ar lielāku degsmi un spēku, ja viņa vārdi būs ietekmējuši jūs personīgi (skat. M&D 11:21).

Dažās nodaļās ir ietverts vairāk materiāla, nekā jūs spēsit pārrunāt nodarbības laikā. No attiecīgās nodaļas ar lūgšanu izvēlieties tās mācības, kas, jūsuprāt, būs visnoderīgākās tiem, kurus jūs mācāt.

Mudiniet tos, kurus jūs mācīsiet, jau laicīgi izlasīt nodaļu, lai viņi būtu labāk sagatavoti piedalīties stundas pārrunās un iedvesmot cits citu.

Gatavojoties mācīt, īpašu uzmanību pievērsiet sadaļai „Ieteikumi studēšanai un mācīšanai”, kas atrodas katras nodaļas beigās. Šajā sadaļā ir iekļauti jautājumi, saistītās rakstvietas un ieteikumi studijām vai mācīšanai. Jautājumi un dotie Svēto Rakstu panti ir savstarpēji saistīti un attiecas uz nodaļā iekļauto materiālu. Studēšana un mācīšana palīdz daudz plašāk pielietot evaņģēlija mācīšanos un mācīšanu.

Iepazīstiniet ar nodaļu

Iepazīstinot ar nodaļu, kā arī visas nodarbības laikā centieties radīt tādu gaisotni, kur Gars var aizskart to cilvēku sirdis un prātus, kurus jūs mācāt. Apsveriet dotās idejas:

 • Izlasiet vai pārskatiet sadaļu „No Hovarda V. Hantera dzīves” katras nodaļas sākumā un pēc tam pārrunājiet to.

 • Pārrunājiet kādu attiecīgās nodaļas attēlu vai rakstvietu.

 • Kopīgi nodziediet piemērotu garīgo dziesmu.

 • Īsi dalieties personīgā pieredzē par mācību tematu.

Vadiet pārrunas par prezidenta Hantera mācībām

Mācot no šīs grāmatas, aiciniet dalībniekus dalīties savās domās, uzdot jautājumus un mācīt citam citu. Dalībnieki vislabāk mācās un sagatavotāki saņemt personīgu atklāsmi, ja aktīvi iesaistās.

Ja norit labas pārrunas, nepārtrauciet tās, cenšoties pasniegt visas nodaļas mācības. Vadiet pārrunas tā, lai tās būtu virzītas uz prezidenta Hantera mācībām.

Katras nodaļas beigās dotie jautājumi ir labs avots diskusiju rosināšanai. Jūs varat izdomāt arī savus jautājumus, pielāgotus jūsu nodarbības dalībniekiem. Zemāk dotas citas idejas diskusiju veicināšanai:

 • Palūdziet dalībniekiem dalīties tajā, ko viņi ir iemācījušies, studējot nodaļu patstāvīgi. Varētu būt lietderīgi nedēļas laikā sazināties ar dažiem dalībniekiem un palūgt viņiem sagatavoties dalīties tajā, ko viņi ir iemācījušies.

 • Uzdodiet dalībniekiem izlasīt izvēlētos jautājumus, kas doti nodaļas beigās (individuāli vai nelielās grupās). Lieciet viņiem sameklēt nodaļā ietvertās mācības, kas saistītas ar šiem jautājumiem. Tad aiciniet viņus dalīties savās domās un atklāsmēs ar pārējiem dalībniekiem.

 • Kopā izlasiet kādas prezidenta Hantera mācības no attiecīgās nodaļas. Palūdziet dalībniekus dalīties Svēto Rakstu un savas pašu dzīves piemēros, kas ilustrē šīs mācības.

 • Palūdziet dalībniekiem izvēlēties vienu sadaļu un klusi to izlasīt. Aiciniet viņus pulcēties divu vai trīs cilvēku grupās, kas izvēlējušies to pašu sadaļu, un pārrunāt to, ko viņi ir iemācījušies.

Veiciniet pielietošanu un dalīšanos

Dalībnieki no prezidenta Hantera mācībām iegūs visvairāk, ja dalīsies tajās ar citiem un pielietos tās savā dzīvē. Apsveriet šādas idejas:

 • Pavaicājiet dalībniekiem, kā viņi var pielietot prezidenta Hantera mācības, veicot savus pienākumus mājās, baznīcā un citās situācijās. Piemēram, palīdziet viņiem apdomāt un pārrunāt to, kā viņi var pielietot viņa mācības kā vīri, sievas, vecāki, dēli, meitas, mājskolotāji vai apmeklējošās māsas.

 • Aiciniet dažus studentus pastāstīt, ko viņi ir uzzinājuši.

 • Mudiniet dalībniekus dalīties prezidenta Hantera mācībās ar ģimenes locekļiem un draugiem.

Pārrunu nobeigumā

Sniedziet stundas kopsavilkumu vai palūdziet, lai to izdara viens vai divi dalībnieki. Lieciniet par pārrunātajām mācībām. Jūs varat arī aicināt citus dalīties savās liecībās.

Informācija par grāmatā izmantotās informācijas avotiem

Mācības šajā grāmatā ir ņemtas no dažādām prezidenta Hovarda V. Hantera uzrunām un rakstiem. Citātos no iespiestiem materiāliem ir saglabāts pieturzīmju lietojums, rakstība, lielo burtu lietojums un iedalījums rindkopās tāpat kā pirmavotos, ja vien nav bijis nepieciešams veikt rediģējošas vai tipogrāfiskas izmaiņas, lai uzlabotu lasāmību. Šī iemesla dēļ jūs tekstā varat pamanīt nelielu neatbilstību. Piemēram, vārds Dievība dažos citātos ir ar mazo burtu, bet citos — ar lielo.

Vēl prezidents Hanters bieži izmantoja tādus terminus kā cilvēki, cilvēks vai cilvēce, attiecinot tos uz visiem cilvēkiem — gan vīriešiem, gan sievietēm. Viņš bieži izmantoja vietniekvārdus viņš, viņa (vīr. dz. ģen.) un viņu (vīr. dz. akuz.), attiecinot tos uz abiem dzimumiem. Šādas valodas lietošanas īpatnības bija pieņemtas viņa dzīves laikā, un, tās lietojot, viņš parasti runāja gan par sievietēm, gan par vīriešiem.