Liahona
  Baznīcas nākotne: pasaules sagatavošana Otrajai atnākšanai
  Footnotes
  Theme

  Baznīcas nākotne: pasaules sagatavošana Otrajai atnākšanai

  Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca sagatavo pasauli tai dienai, kad „Zeme būs pilna ar atziņu par To Kungu” (Jesajas 11:9).

  Within Our Grasp

  Within Our Grasp, Džejs Braiants Vards, pavairot aizliegts

  Jūs un es varam piedalīties pašreiz notiekošajā Jēzus Kristus evaņģēlija Atjaunošanā. Tas ir brīnumaini! Tas nav cilvēka roku darinājums! Tas nāk no Tā Kunga, kurš teica: „Es pasteidzināšu Savu darbu Savā laikā” (Mācības un Derību 88:73). Šo darbu pilnvaro dievišķs paziņojums, kas tika izteikts pirms 200 gadiem. Tas sastāvēja tikai no septiņiem vārdiem: „Šis ir Mans mīļais Dēls. Uzklausi Viņu!” (skat. Džozefs Smits — Vēsture 1:17).

  To izteica Visuvarenais Dievs, un tas atveda jauno Džozefu Smitu pie Tā Kunga, Jēzus Kristus. Tie septiņi vārdi aizsāka Viņa evaņģēlija Atjaunošanu. Kāpēc? Tāpēc ka mūsu dzīvais Dievs ir mīlošs Dievs! Viņš vēlas, lai Viņa bērni iegūtu nemirstību un mūžīgo dzīvi! Dižais pēdējo dienu darbs, kura daļa mēs esam, tika ieviests, precīzi pēc saraksta, lai svētītu gaidošos un raudošos pasaules iedzīvotājus.

  Es nevaru runāt par Atjaunošanu atturīgos toņos. Šis vēstures fakts ir absolūti satriecošs! Tas ir neiedomājami! Tas ir elpu aizraujoši! Cik apbrīnojami, ka vēstneši no debesīm ieradās, lai piešķirtu pilnvaras un spēku šī darba veikšanai!

  Šodien Tā Kunga darbs Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā turpinās vēl ātrākā tempā. Šai Baznīcai būs nedzirdēta un ne ar ko nesalīdzināma nākotne. „Ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi … , to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl” (1. korintiešiem 2:9; skat. arī Mācības un Derību 76:10).

  Atcerieties, ka nākotnē sagaidāma Kristus kalpošanas pilnība. Pravietojumiem par Viņa Otro atnākšanu vēl ir jātiek piepildītiem. Mēs vienkārši ceļam Dieva valstību uz šo pēdējās atklāšanas kulmināciju, kad Glābēja Otrā atnākšana kļūs par realitāti.

  Israēla sapulcināšana priekškara abās pusēs

  Šīs Otrās atnākšanas ievads ir ilgi gaidītā izkaisītā Israēla sapulcināšana (skat. 1. Nefija 15:18; skat. arī Mormona Grāmatas titullapu). Šī mācība par sapulcināšanu ir viena no svarīgākajām Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas mācībām. Tas Kungs ir paziņojis: „Es dodu jums zīmi, … ka Es sapulcināšu Savu tautu no viņu ilgās izklīdināšanas, ak Israēla nams, un atkal nodibināšanu starp tiem Savu Ciānu” (3. Nefija 21:1).

  Mēs ne tikai mācām šo mācību, bet mēs tajā piedalāmies, palīdzot sapulcināt Tā Kunga izraudzītos abās priekškara pusēs. Tā kā mūsu mirušie radinieki ir daļa no šīs Zemes un tās iedzīvotāju plānotā likteņa, viņiem ir jātiek pestītiem (skat. Mācības un Derību 128:15). Žēlastībā uzaicinājumu „nākt pie Kristus” (Jēkaba gr. 1:7; Moronija 10:32; Mācības un Derību 20:59) var izteikt arī tiem, kuri nomira bez zināšanām par evaņģēliju (skat. Mācības un Derību 137:6–8). Tomēr daļa no viņu sagatavošanās prasa citu cilvēku laicīgās pūles. Mēs apkopojam ciltsrakstus, veidojam ģimenes locekļu pierakstus un veicam tempļa darbu par citiem, lai pulcinātu cilvēkus pie Tā Kunga un pie viņu ģimenēm (skat. 1. korintiešiem 15:29; 1. Pētera 4:6).

  Holiness To The Lord

  Holiness to The Lord, Džejs Braiants Vards, pavairot aizliegts

  Ģimenēm ir jātiek saistītām kopā uz visu mūžību (skat. Mācības un Derību 2:2–3; 49:17; 138:48; Džozefs Smits — Vēsture 1:39). Vienojošai saiknei ir jātiek izveidotai starp tēviem un bērniem. Mūsdienās ir jānotiek veselai, pabeigtai un pilnīgai visu atklāšanu, atslēgu un spēku savienībai (skat. Mācības un Derību 128:18). Lai piepildītu šos svētos mērķus, svētie tempļi tagad ir atrodami daudzās pasaules vietās. Es vēlreiz uzsveru, ka šo tempļu celtniecība var nemainīt jūsu dzīvi, taču jūsu kalpošana templī to noteikti mainīs.

  Nāk laiks, kad tie, kas neklausa Tam Kungam, tiks nošķirti no tiem, kas Viņam klausa (skat. Mācības un Derību 86:1–7). Mūsu lielākais drošības garants ir arī turpmāk būt cienīgiem, lai tiktu ielaisti Viņa svētajā namā. Vislielākā dāvana, ko jūs varat dot Tam Kungam, ir turēt sevi pasaules neaptraipītu, cienīgu apmeklēt Viņa svēto namu. Viņa dāvana jums būs miers un drošība zināšanās, ka esat cienīgi Viņu satikt, lai arī kad tas laiks pienāktu.

  Papildus tempļa darbam, Mormona Grāmatas nākšana klajā ir zīme visai pasaulei, ka Tas Kungs ir uzsācis sapulcināt Israēlu un piepildīt derības, kuras Viņš noslēdza ar Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu (skat. 1. Mozus 12:2–3; 3. Nefija 21; 29). Mormona Grāmatā ir paziņota sapulcināšanas doktrīna (skat., piemēram, 1. Nefija 10:14). Tā liek cilvēkiem mācīties par Jēzu Kristu, ticēt Viņa evaņģēlijam un pievienoties Viņa Baznīcai. Patiesībā, ja nebūtu Mormona Grāmatas, apsolītā Israēla sapulcināšana nenotiktu.

  Misionāru darbs arī ir izšķiroši svarīgs šajā sapulcināšanā. Tā Kunga kalpi iet uz priekšu, pasludinot evaņģēlija Atjaunošanu. Daudzās valstīs mūsu Baznīcas locekļi un misionāri ir meklējuši izkaisītā Israēla pārstāvjus; viņi ir tos gūstījuši „pa visiem kalniem” (Jeremijas 16:16); un viņi ir tos ķēruši kā zivis sendienās.

  Misionāru darbs piesaista cilvēkus derībai, ko Tas Kungs noslēdza ar Ābrahāmu sendienās:

  „Tu būsi par svētību saviem pēcnācējiem pēc tevis, ka savās rokās tie nesīs šo kalpošanu un priesterību visām tautām;

  un Es svētīšu viņus caur tavu vārdu; jo visi, kas pieņems šo evaņģēliju, tiks saukti pēc tava vārda un tiks uzskatīti par taviem pēcnācējiem, un celsies un svētīs tevi kā savu tēvu” (Ābrahāma 2:9–10).

  Misionāru darbs ir tikai šīs svētības sākums. Šo svētību piepildījums un pilnība ir gūstama tad, kad tie, kas ir iegājuši kristību ūdeņos, pilnveido savu dzīvi tā, ka drīkst ieiet Tā Kunga namā. Endaumenta saņemšana šajā namā saista Baznīcas locekļus pie Ābrahāma derības.

  Izvēle nākt pie Kristus nav atkarīga no fiziskās atrašanās vietas — tā ir atkarīga no personīgās apņemšanās. Visi Baznīcas locekļi var piekļūt evaņģēlija doktrīnai, priekšrakstiem, priesterības atslēgām un svētībām, neatkarīgi no viņu atrašanās vietas. Cilvēki var tikt vesti pie Tā Kunga atziņas (3. Nefija 20:13), nepametot savu dzimto zemi.

  Tā ir tiesa, ka Baznīcas pirmsākumos pievēršanās bieži nozīmēja arī emigrāciju. Taču tagad sapulcināšana notiek katrā tautā. Tas Kungs ir noteicis, ka Ciāna tiks izveidota (skat. Mācības un Derību 6:6; 11:6) katrā tautā un tautībā, kur Viņš ir ļāvis Saviem svētajiem piedzimt. Pulcēšanās vieta Brazīlijas svētajiem ir Brazīlija, pulcēšanās vieta Nigērijas svētajiem ir Nigērija, pulcēšanās vieta Korejas svētajiem ir Koreja. Ciāna ir „sirdsšķīstie” (Mācības un Derību 97:21). Tā ir tur, kur mīt taisnīgi svētie.

  Garīgā drošība vienmēr būs atkarīga no tā, cilvēks dzīvo, nevis no tā, kur cilvēks dzīvo. Es apsolu, ka tad, ja mēs darīsim to labāko, ko spējam, lai izrādītu ticību Jēzum Kristum un piekļūtu Viņa veiktās Izpirkšanas spēkam caur grēku nožēlošanu, mums būs zināšanas un Dieva spēks, lai palīdzētu mums nest Jēzus Kristus atjaunotā evaņģēlija svētības katrai tautai, ciltij, valodai un tautībai un sagatavot pasauli Tā Kunga Otrajai atnākšanai.

  Otrā atnākšana

  Tas Kungs atgriezīsies uz Zemes, ko Viņš padarīja svētu ar Savu misiju, pavadīdams te savu laicīgo dzīvi. Triumfējoši Viņš atkal nāks uz Jeruzālemi. Karaliski sarkanās drēbēs, kas simbolizē Viņa asinis, kas spiedās no katras poras, Viņš atgriezīsies Svētajā Pilsētā (skat. Mācības un Derību 133:46–48). Tur un citur „[parādīsies] Tā Kunga godība un … visa cilvēce kopā to [redzēs]” (Jesajas 40:5; skat. arī Mācības un Derību 101:23). Viņa „Vārds [būs]: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais Tēvs, Miera valdnieks” (Jesajas 9:5).

  Viņš valdīs no divām pasaules galvaspilsētām: viena būs vecā Jeruzāleme (skat. Caharijas 14. nod.) un otra — Jaunā Jeruzāleme, kas „uzcelta Amerikas kontinentā” (Ticības apliecinājumi 1:10). No šiem centriem Viņš vadīs Savas Baznīcas un valstības lietas. Jeruzālemē tiks uzcelts vēl viens templis. No tā tempļa Viņš valdīs mūžīgi kā kungu Kungs. No tempļa apakšas iztecēs ūdens. Nāves jūras ūdeņi tiks dziedināti. (Skat. Ecēhiēla 47:1–8.)

  Tajā dienā Viņam būs jauni tituli, un Viņam apkārt būs īpaši svētie. Viņu pazīs kā „[kungu Kungu un ķēniņu Ķēniņu, un tie, kas būs līdz ar Viņu, būs tie, kas bijuši aicināti, izredzēti un uzticīgi]” (Jāņa atklāsmes grāmata 17:14) savam pienākumam šeit, laicīgajā dzīvē. Tad Viņš „būs valdnieks mūžīgi mūžam” (Jāņa atklāsmes grāmata 11:15).

  Zeme tiks atgriezta savā paradīzes stāvoklī un tiks atjaunota. Būs jaunas debesis un jauna zeme (skat. Jāņa atklāsmes grāmata 21:1; Etera 13:9; Mācības un Derību 29:23–24).

  Mūsu uzdevums un mūsu privilēģija ir palīdzēt sagatavot pasauli tai dienai.

  Feed My Sheep

  Feed My Sheep, Džejs Braiants Vards, pavairot aizliegts

  Stājieties pretī nākotnei ar ticību

  Tikmēr, šeit un tagad, mēs dzīvojam trauksmainos laikos. Zemestrīces un cunami izraisa postījumus, valdības krīt, ekonomiskās spriedzes ir smagas, ģimenes ir briesmās un šķiršanās rādītāji pieaug. Mums ir liels iemesls bažām. Taču mums nevajag ļaut, lai mūsu bailes aizstātu mūsu ticību. Mēs varam pārvarēt šīs bailes, stiprinot savu ticību.

  Kādēļ mums ir nepieciešama šāda nesatricināma ticība? Tādēļ, ka priekšā ir grūti laiki. Reti kad nākotnē būs viegli vai populāri būt uzticīgam pēdējo dienu svētajam. Katrs no mums tiks pārbaudīts. Apustulis Pāvils brīdināja, ka pēdējās dienās tie, kuri uzcītīgi sekos Tam Kungam, „tiks vajāti” (2. Timotejam 3:12). Šīs vajāšanas var vai nu sagraut, līdz jūs padodaties kādai nemanāmai vājībai, vai motivēt būt vēl priekšzīmīgākiem un drosmīgākiem savā ikdienas dzīvē.

  Tas, jūs izturaties dzīves grūtībās, ir daļa no jūsu ticības pilnveides. Spēks rodams tad, kad jūs atceraties, ka jums ir dievišķa daba, bezgalīgi vērtīgs mantojums. Tas Kungs ir atgādinājis jums, jūsu bērniem un jūsu mazbērniem, ka jūs esat likumīgi mantinieki, ka jūs tikāt turēti rezervē debesīs, lai piedzimtu savā konkrētajā laikā un vietā, lai pieaugtu un kļūtu par Viņa karognesējiem un derības ļaudīm. Staigājot pa Tā Kunga taisnības taku, jūs tiksiet svētīti, lai turpinātu Viņa labestībā un būtu par gaismu un glābēju Viņa tautai (skat. Mācības un Derību 86:8–11).

  Dariet visu, kas nepieciešams, lai stiprinātu savu ticību Jēzum Kristum, palielinot izpratni par Viņa atjaunotās Baznīcas doktrīnām un nerimstoši meklējot patiesību. Noenkuroti tīrā mācībā, jūs varēsiet iet uz priekšu ticībā un ar nepiekāpīgu neatlaidību un priecīgi darīt visu, kas ir jūsu spēkos, lai piepildītu Tā Kunga nolūkus.

  Būs dienas, kad jūs būsiet zaudējuši drosmi. Tad lūdziet pēc drosmes, lai nepadotos! Diemžēl daži cilvēki, kurus jūs uzskatījāt par saviem draugiem, jūs nodos. Un dažas lietas vienkārši nešķitīs taisnīgas.

  Tomēr es jums apsolu: sekojot Jēzum Kristum, jūs gūsiet ilgstošu mieru un patiesu prieku. Ar lielāku precizitāti ievērojot savas derības un aizstāvot Dieva Baznīcu un valstību uz Zemes mūsdienās, Tas Kungs jūs svētīs ar spēku un gudrību, lai jūs paveiktu to, ko spēj paveikt vienīgi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi.

  Mums ir jāstiprina personas ticība Dievam, ticība Tam Kungam, Jēzum Kristum, un ticība Viņa Baznīcai. Mums ir jāveido ģimenes un jātiek saistītiem svētajos tempļos. Mums ir jāceļ Dieva Baznīca un valstība uz Zemes (skat. Mateja 6:33). Mums ir jāsagatavojas savam dievišķajam liktenim: slavai, nemirstībai un mūžīgajām dzīvēm (skat. Romiešiem 2:7; Mācības un Derību 75:5).

  Es jums pazemīgi liecinu, kā to pasludināja pravietis Džozefs Smits: Jēzus Kristus atjaunotais evaņģēlijs „dosies uz priekšu drosmīgi, cēli un neatkarīgi, līdz [tas] pārņems katru kontinentu, ieies katrā reģionā, ieplūdīs katrā valstī un aizsniegs katru ausi, līdz Dieva mērķi būs sasniegti un diženais Jehova teiks, ka darbs ir padarīts” (History of the Church, 4:540).

  Mēs esam iesaistīti Diženā Dieva darbā. Es lūdzu, lai Viņa svētības būtu ar ikvienu no jums.