2010–2019
ทรัพย์สมบัติทางวิญญาณ
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ทรัพย์สมบัติทางวิญญาณ

เมื่อท่านใช้ศรัทธาในพระเจ้าและอำนาจฐานะปุโรหิตของพระองค์ ความสามารถที่ท่านจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัติทางวิญญาณซึ่งพระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้นี้จะเพิ่มพูนขึ้น

ขอบคุณสำหรับบทเพลงอันไพเราะ ขณะที่ทุกคนยืนร้องเพลงสวดคั่นกลางประชุม “เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา” ข้าพเจ้ามีความคิดแรงกล้าสองเรื่องเข้ามาในใจ หนึ่งคือเรื่องศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ในสมัยการประทานนี้ ความรักความชื่นชมที่ข้าพเจ้ามีต่อท่านเพิ่มพูนขึ้นทุกวัน ความคิดที่สองเกิดขึ้นขณะข้าพเจ้ามองไปที่ภรรยา ลูกสาว และหลานสาวหลายรุ่นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สึกว่าอยากรับพวกท่านทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวข้าพเจ้า

หลายเดือนก่อน เมื่อสิ้นสุดรอบเอ็นดาวเม้นท์พระวิหาร ข้าพเจ้าพูดกับเวนดี้ภรรยาว่า “ผมหวังว่าพี่น้องสตรีจะเข้าใจทรัพย์สมบัติทางวิญญาณของพวกเธอในพระวิหาร” พี่น้องสตรีทั้งหลาย ข้าพเจ้านึกถึงพวกท่านบ่อยครั้ง รวมถึงเมื่อสองเดือนก่อนเมื่อเวนดี้กับข้าพเจ้าไปเยือนฮาร์โมนีย์ รัฐเพนน์ซิลเวเนีย

Upon You My Fellow Servants

นี่เป็นครั้งที่สองของเราที่นั่น ทั้งสองครั้งเราเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกขณะเดินอยู่บนผืนดินศักดิ์สิทธิ์นั้น ใกล้ฮาร์โมนีย์คือที่ซึ่งยอห์นผู้ถวายบัพติศมาปรากฏต่อโจเซฟ สมิธและฟื้นฟูฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

Restoration of the Melchezedek Priesthood

ที่นั่นอัครสาวกเปโตร ยากอบ และยอห์นปรากฏตัวเพื่อฟื้นฟูฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค

ฮาร์โมนีย์คือที่ซึ่งเอ็มมา เฮล สมิธทำหน้าที่เป็นผู้จดถ้อยคำคนแรกของสามีเธอขณะศาสดาพยากรณ์แปลพระคัมภีร์มอรมอน

ฮาร์โมนีย์คือที่ซึ่งโจเซฟได้รับการเปิดเผยถึงพระประสงค์ของพระเจ้าต่อเอ็มมา พระเจ้าทรงสั่งให้เอ็มมาอรรถาธิบายพระคัมภีร์ ให้คำแนะนำศาสนจักร รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และใช้เวลาของเธอ “เรียนรู้ให้มาก” นอกจากนี้ เอ็มมาได้รับคำแนะนำให้ “ละทิ้งสิ่งต่างๆ ของโลกนี้และแสวงหาสิ่งต่างๆ ของโลกที่ดีกว่า” และให้ยึดมั่นต่อพันธสัญญาของเธอกับพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าทรงจบพระดำรัสสอนของพระองค์ด้วยพระดำรัสอันทรงพลังว่า: “นี่คือเสียงของเราถึงทุกคน”1

ทุกสิ่ง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้มีนัยสำคัญต่อชีวิต ของท่าน การฟื้นฟูฐานะปุโรหิต ตลอดจนพระดำรัสแนะนำของพระเจ้าต่อเอ็มมา สามารถเป็นแนวทางและเป็นพรให้ท่านแต่ละคน ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งให้ท่านเข้าใจว่าการฟื้นฟูฐานะปุโรหิตนั้นเกี่ยวข้องกับท่านผู้เป็นสตรีเช่นเดียวกับบุรุษทุกคน เนื่องจากฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคได้รับการฟื้นฟู ทั้งหญิงและชายที่รักษาพันธสัญญาจึงมีสิทธิ์เข้าถึง “พรทางวิญญาณ ทั้งปวง ของศาสนจักร”2 หรืออาจพูดได้ว่า เข้าถึงทรัพย์สมบัติทางวิญญาณทั้งปวงที่พระเจ้าทรงมีให้บุตรธิดาของพระองค์

หญิงและชายทุกคนที่ทำพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าและรักษาพันธสัญญาเหล่านั้น และมีส่วนร่วมในศาสนพิธีฐานะปุโรหิตอย่างมีค่าควร มีสิทธิ์เข้าถึงอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าได้โดยตรง ผู้ที่ได้รับการประสาทพรในพระนิเวศน์ของพระเจ้าล้วนได้รับของประทานแห่งอำนาจฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าโดยทางพันธสัญญา พร้อมด้วยของประทานแห่งความรู้ที่จะรู้วิธีดึงอำนาจนั้นมาใช้

ฟ้าสวรรค์เปิดกว้างสำหรับ สตรี ที่ได้รับการประสาทพรด้วยอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งหลั่งไหลมาจากพันธสัญญาฐานะปุโรหิตของพวกเธอ มากพอๆ กับที่เปิดกว้างให้บุรุษผู้ดำรงฐานะปุโรหิต ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้ความจริงข้อนี้บันทึกอยู่ในใจท่านแต่ละคน เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าความจริงนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตท่าน พี่น้องสตรี ท่านมีสิทธิ์ดึงอำนาจของพระผู้ช่วยให้รอดมาช่วยครอบครัวและคนที่ท่านรักได้อย่างเสรี

ทีนี้ท่านอาจบอกกับตนเองว่า “ฟังดูวิเศษมาก แต่ฉันจะทำได้อย่างไร? ฉันจะดึงอำนาจของพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิตได้อย่างไร?”

ท่านจะไม่พบกระบวนการนี้ระบุไว้ในหนังสือคู่มือใดๆ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นครูพิเศษส่วนตัวของท่านเมื่อท่านพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านรู้และทำ กระบวนการนี้ไม่รวดเร็วหรือง่ายดาย แต่ เป็น การเติมพลังทางวิญญาณให้กระปรี้กระเปร่า จะมีอะไรน่าตื่นเต้นไปกว่าการทำงานกับพระวิญญาณเพื่อให้เข้าใจอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า—อำนาจฐานะปุโรหิต?

สิ่งที่ข้าพเจ้า สามารถ บอกท่านได้คือ การเข้าถึงอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตท่านเรียกร้องสิ่งเดียวกันกับที่พระเจ้าทรงสั่งให้เอ็มมาและท่านแต่ละคนทำ

ดังนั้นข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านศึกษาร่วมกับการสวดอ้อนวอนใน หลักคำสอนและพันธสัญญาภาคที่ 25 และค้นพบสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอน ท่าน ความอุตสาหะทางวิญญาณส่วนตัวของท่านจะนำมาซึ่งปีติขณะที่ท่านได้รับ เข้าใจ และใช้อำนาจด้วยสิ่งที่ท่านได้รับการประสาทพรมา

ส่วนหนึ่งของความอุตสาหะนี้จะเรียกร้องให้ท่านละทิ้งหลายๆ สิ่งของโลกนี้ บางครั้งเราพูดง่ายๆ เกี่ยวกับการเดินหนีจากโลกที่มีความขัดแย้ง มีการล่อลวงแพร่หลาย และมีปรัชญาผิดๆ แต่การทำเช่นนั้น อย่างแท้จริง เรียกร้องให้ท่านสำรวจชีวิตตนเองอย่างรอบคอบและสม่ำเสมอ เมื่อท่านทำเช่นนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงกระตุ้นเตือนท่านว่าอะไรที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป อะไรที่ไม่คุ้มค่ากับเวลาและพลังงานของท่านแล้ว

เมื่อท่านหันความสนใจของท่านออกจากสิ่งรบกวนทางโลก บางสิ่งที่ดูสำคัญต่อท่านในตอนนี้จะลดความสำคัญลง ท่านอาจต้องปฏิเสธบางสิ่ง แม้ว่าสิ่งนั้นดูไม่มีอันตราย เมื่อท่านเริ่มต้นและดำเนินต่อไปในกระบวนการตลอดชีวิตของการอุทิศถวายชีวิตท่านแด่พระเจ้า การเปลี่ยนแปลงในทัศนคติ ความรู้สึก และความเข้มแข็งทางวิญญาณของท่านจะทำให้ท่านประหลาดใจ!

ต่อไปเป็นคำเตือนเล็กน้อย มีผู้ที่จะบ่อนทำลายความสามารถของท่านในการเรียกหาอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า มีบางคนที่จะทำให้ท่านสงสัยตัวเองและลดระดับศักยภาพทางวิญญาณอันเจิดจรัสของท่านในฐานะสตรีผู้ชอบธรรม

แน่นอนที่สุด ปฏิปักษ์ไม่ต้องการให้ท่านเข้าใจพันธสัญญาที่ท่านทำเมื่อรับบัพติศมาหรือการประสาทพรครั้งสำคัญของความรู้และพลังอำนาจซึ่งท่านได้รับมาแล้วหรือจะได้รับในพระวิหาร—พระนิเวศน์ของพระเจ้า และแน่นอนว่าซาตานไม่ต้องการให้ท่านเข้าใจว่าทุกครั้งที่ท่านรับใช้และนมัสการอย่างมีค่าควรในพระวิหาร ท่านออกมาโดยมีอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าเป็นอาวุธและมีเหล่าเทพของพระองค์ “ปกป้องคุ้มครอง” ท่าน3

ซาตานกับสมุนของเขาจะออกอุบายให้มีอุปสรรคขึ้นมาอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านเข้าใจของประทานทางวิญญาณซึ่งประทานมาให้ท่านหรืออาจประทานมาให้ท่าน น่าเสียดายที่อุปสรรคบางอย่างอาจเป็นผลพวงจากพฤติกรรมไม่ดีของผู้อื่น ข้าพเจ้าเสียใจเมื่อคิดว่าท่านบางคนรู้สึกถูกลดความสำคัญหรือไม่ได้รับการเชื่อถือจากผู้นำฐานะปุโรหิต หรือถูกทำร้ายหรือทรยศจากสามี บิดา หรือคนที่คิดว่าเป็นเพื่อน ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ท่านบางคนรู้สึกถูกเมินเฉย ถูกดูหมิ่น หรือถูกตัดสินผิดๆ ความผิดเหล่านั้นไม่มีที่ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

ในทางกลับกัน ข้าพเจ้าตื่นเต้นเมื่อทราบว่ามีผู้นำฐานะปุโรหิตผู้กระตือรือร้นให้สตรีมีส่วนร่วมในสภาวอร์ดและสภาสเตค ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากสามีแต่ละคนผู้แสดงให้เห็นว่าหน้าที่ฐานะปุโรหิตสำคัญที่สุดของเขาคือการดูแลภรรยา4 ข้าพเจ้ายกย่องชายที่ให้ความเคารพอย่างยิ่งต่อความสามารถของภรรยาในการรับการเปิดเผยและทะนุถนอมเธอในฐานะหุ้นส่วนเท่าๆ กันในชีวิตแต่งงาน

เมื่อผู้ชายเข้าใจถึงบารมีและพลังอำนาจของสตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้ชอบธรรม ผู้แสวงหา และผู้ได้รับการประสาทพร ไม่สงสัยเลยที่เขารู้สึกว่าต้องลุกขึ้นยืนเมื่อเธอเดินเข้ามาในห้อง

ตั้งแต่กาลเริ่มต้น สตรีได้รับพรด้วยเข็มทิศพิเศษทางศีลธรรม—ความสามารถในการแยกแยะถูกผิด ของประทานนี้ยกระดับขึ้นสำหรับผู้ที่ทำและรักษาพันธสัญญา และลดระดับลงสำหรับผู้ที่ตั้งใจเพิกเฉยต่อพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าขอรีบเสริมว่าข้าพเจ้าไม่ได้ประกาศให้ผู้ชายพ้นความรับผิดชอบต่อข้อกำหนดที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ พวกเขาเช่นกัน ในการแยกแยะถูกผิด แต่พี่น้องสตรีที่รัก ความสามารถของท่านในการเล็งเห็นความจริงจากความผิดพลาด ในการเป็นผู้พิทักษ์ศีลธรรมของสังคม เป็นสิ่งสำคัญมากในยุคสุดท้ายนี้ และเราพึ่งท่านให้สอนผู้อื่นทำแบบเดียวกัน ข้าพเจ้าขอพูดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า: ถ้าโลกสูญเสียความชอบธรรมทางศีลธรรมของสตรี โลกจะ ไม่มีวัน ฟื้นกลับมา

เราวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่ได้เป็นของโลก เราเป็นของอิสราเอลในพันธสัญญา เราได้รับเรียกให้เตรียมผู้คนสำหรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า

ข้าพเจ้าขออธิบายประเด็นเพิ่มเติมหลายข้อเกี่ยวกับสตรีและฐานะปุโรหิต เมื่อท่านได้รับการวางมือมอบหน้าที่ให้รับใช้ในการเรียกภายใต้การกำกับดูแลของผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิต—เช่น อธิการหรือประธานสเตค—ท่านได้รับสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเรียกนั้น

ในทำนองเดียวกัน ในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ ทุกครั้ง ที่ท่านเข้าร่วม ท่านได้รับสิทธิอำนาจให้ประกอบพิธีและปฏิบัติหน้าที่ในศาสนพิธีฐานะปุโรหิต เอ็นดาวเม้นท์พระวิหารของท่านช่วยเตรียมท่านทำเช่นนั้น

ถ้าท่านได้รับเอ็นดาวเม้นท์แล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกับชายผู้ดำรงฐานะปุโรหิตและมีคนมาพูดกับท่านว่า “ฉันเสียใจที่คุณไม่มีฐานะปุโรหิตในบ้านของคุณ” โปรดเข้าใจว่านั่นคือคำพูดที่ผิด ท่านอาจไม่มี ผู้ดำรง ฐานะปุโรหิตในบ้านของท่าน แต่ท่านได้รับและได้ทำพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์กับพระผู้เป็นเจ้าในพระวิหารของพระองค์แล้ว การประสาทพรจากอำนาจฐานะปุโรหิตของพระองค์จะหลั่งไหลมาสู่ท่านจากพันธสัญญาเหล่านั้น และจำไว้ว่า หากสามีท่านเสียชีวิต ท่าน จะเป็นผู้ควบคุมในบ้านของท่าน

เมื่อท่านเป็นสตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้ชอบธรรมที่ได้รับการประสาทพรแล้ว ท่านพูดและสอนด้วยพลังอำนาจและสิทธิอำนาจจากพระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าโดยการให้คำแนะนำหรือการสนทนา เราจำเป็นต้องมีเสียงของท่านสอนหลักคำสอนของพระคริสต์ เราจำเป็นต้องมีความเห็นของท่านในสภาครอบครัว สภาวอร์ด และสภาสเตค การมีส่วนร่วมของท่านสำคัญอย่างยิ่ง และท่านไม่ใช่ไม้ประดับ!

พี่น้องสตรีที่รัก พลังอำนาจของท่านจะเพิ่มขึ้นเมื่อท่านรับใช้ผู้อื่น คำสวดอ้อนวอน, การอดอาหาร, เวลาอ่านพระคัมภีร์, การรับใช้ในพระวิหาร, และงานประวัติครอบครัวของท่านจะเปิดฟ้าสวรรค์ให้ท่าน

ข้าพเจ้าขอให้ท่านศึกษาร่วมกับการสวดอ้อนวอนถึงความจริง ทั้งปวง ที่ท่านจะค้นพบได้เกี่ยวกับอำนาจฐานะปุโรหิต ท่านอาจเริ่มต้นด้วย หลักคำสอนและพันธสัญญาภาค 84 และ 107 ภาคเหล่านั้นจะนำไปสู่พระคัมภีร์ข้ออื่นๆ พระคัมภีร์และคำสอนจากศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยความจริงเหล่านี้ เมื่อความเข้าใจของท่านเพิ่มขึ้น และเมื่อท่านใช้ศรัทธาในพระเจ้าและอำนาจฐานะปุโรหิตของพระองค์ ความสามารถที่ท่านจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัติทางวิญญาณซึ่งพระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้นี้จะเพิ่มพูนขึ้น เมื่อทำเช่นนั้น ท่านจะพบว่าตนเองมีความสามารถมากขึ้นในการช่วยสร้างครอบครัวนิรันดร์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ผนึกในพระวิหารของพระเจ้า และเต็มไปด้วยความรักต่อพระบิดาบนสวรรค์และต่อพระเยซูคริสต์

ความพยายามทั้งหมดของเราที่จะปฏิบัติศาสนกิจต่อกัน ประกาศพระกิตติคุณ ทำให้วิสุทธิชนดีพร้อม และไถ่คนตาย ล้วนมาบรรจบกันในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันเรามีพระวิหาร 166 แห่งทั่วโลก และอีกหลายแห่งกำลังจะตามมา

ดังที่ท่านทราบ พระวิหารซอลท์เลค เท็มเปิลสแควร์ และลานกว้างที่อยู่ติดกันใกล้อาคารสำนักงานศาสนจักร จะได้รับการบูรณะใหม่ในโครงการที่จะเริ่มปลายปีนี้ พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ แห่งนี้ ต้องได้รับการอนุรักษ์และเตรียมไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นหลัง ดังที่มีอิทธิพลต่อเราในรุ่นนี้

ขณะที่ศาสนจักรเติบโต จะมีการสร้างพระวิหารอีกหลายแห่งเพื่อให้ครอบครัวอีกมากมีสิทธิ์เข้าถึงพรสำคัญที่สุดในบรรดาพรทั้งปวง นั่นคือชีวิตนิรันดร์5 เราถือว่าพระวิหารเป็นสิ่งปลูกสร้างศักดิ์สิทธิ์ ที่สุด ในศาสนจักร เมื่อใดก็ตามที่มีการประกาศแผนก่อสร้างพระวิหารแห่งใหม่ นั่นกลายเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์เรา ดังที่เราสนทนากันค่ำคืนนี้ ท่านพี่น้องสตรีเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่องานพระวิหาร และพระวิหารคือสถานที่ซึ่งท่านจะได้รับทรัพย์สมบัติทางวิญญาณอันล้ำค่าที่สุด

โปรดตั้งใจฟังด้วยความคารวะขณะที่ข้าพเจ้าจะประกาศแผนการก่อสร้างพระวิหารใหม่แปดแห่ง ถ้าข้าพเจ้าประกาศชื่อพระวิหารในสถานที่ซึ่งมีความหมายต่อท่าน ขอแนะนำให้ท่านเพียงก้มศีรษะสวดอ้อนวอนด้วยความสำนึกคุณในใจ เรายินดีที่จะประกาศแผนการก่อสร้างพระวิหารในสถานที่ต่อไปนี้: ฟรีทาวน์ เซียร์ราลีโอน; โอเรม ยูทาห์; พอร์ตมอร์สบี ปาปัวนิวกีนี; เบนทันวิลล์ อาร์คันซอ; บาโกโลด ฟิลิปปินส์; แมกแอลเลน เท็กซัส; โกบัน กัวเตมาลา; และเทย์เลอร์สวิลล์ ยูทาห์ ขอบคุณ พี่น้องสตรีที่รัก เราขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการตอบรับและความคารวะของท่านต่อแผนก่อสร้างเหล่านี้

ในช่วงท้ายนี้ ข้าพเจ้าอยากอวยพรให้ท่านเข้าใจอำนาจฐานะปุโรหิตซึ่งท่านได้รับการประสาทพรมา และให้ท่านเสริมพลังอำนาจนั้นด้วยการใช้ศรัทธาในพระเจ้าและในพลังอำนาจของพระองค์

พี่น้องสตรีที่รัก ข้าพเจ้าขอแสดงความรักต่อท่านด้วยความเคารพและความสำนึกคุณยิ่ง ข้าพเจ้าประกาศอย่างนอบน้อมว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์! พระเยซูคือพระคริสต์ นี่คือศาสนจักรของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน