2010–2019
จงตามเรามา—กลยุทธ์ตอบโต้และแผนเชิงรุกของพระเจ้า
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

จงตามเรามา—กลยุทธ์ตอบโต้และแผนเชิงรุกของพระเจ้า

พระเจ้าทรงเตรียมผู้คนของพระองค์ให้พร้อมตอบโต้การโจมตีของปฏิปักษ์ จงตามเรามา เป็นกลยุทธ์ตอบโต้และแผนเชิงรุกของพระเจ้า

เรายินดีที่ได้พบกันในการประชุมใหญ่สามัญครั้งสำคัญนี้ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย นับเป็นพรที่ได้รับพระดำริและพระประสงค์ของพระเจ้าผ่านคำสอนของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกของพระองค์ ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันเป็นศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตของพระเจ้า เราสำนึกคุณอย่างยิ่งต่อคำแนะนำที่ได้รับการดลใจของท่านวันนี้

ข้าพเจ้าขอเพิ่มเติมพยานจากที่แบ่งปันกันมาก่อนหน้านี้ และแสดงประจักษ์พยานถึงพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์ของเรา พระองค์ทรงพระชนม์ ทรงรักเรา และทรงดูแลเรา แผนแห่งความสุขของพระองค์จัดเตรียมเพื่อให้เราได้รับพรในชีวิตนี้และกลับไปที่ประทับของพระองค์ในที่สุด

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์เช่นกัน พระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรง ช่วยให้เรารอด จากความตาย ทรงไถ่เราจากบาปเมื่อเราใช้ศรัทธาในพระองค์และกลับใจ การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้อันไม่มีขอบเขตให้แก่เรานำมาซึ่งพรของความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ แท้จริงแล้ว “เราสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับของประทานอันหาค่ามิได้ของพระบุตรแห่งสวรรค์ของพระองค์” (“พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของอัครสาวก,” เลียโฮนา, พ.ค. 2017, ปกหน้าด้านใน)

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลกได้รับพรในการนมัสการพระเยซูคริสต์ในพระวิหารของพระองค์ พระวิหารแห่งหนึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ในวินนิเพ็ก แคนาดา ข้าพเจ้ากับภรรยา แอนน์ มารีย์ มีโอกาสไปเยือนสถานที่ก่อสร้างเมื่อเดือนสิงหาคมปีนี้ พระวิหารออกแบบไว้อย่างสวยงามและจะวิจิตรงดงามแน่นอนเมื่อสร้างเสร็จ แต่ท่านจะไม่สามารถมีพระวิหารวิจิตรงดงามในวินนิเพ็กหรือที่ใดก็ตามหากไม่มีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง

อุณหภูมิสูงต่ำสลับกันและสภาพดินบวมตัวในวินนิเพ็กทำให้เป็นเรื่องยากในการเตรียมรากตึกพระวิหาร ด้วยเหตุนี้ จึงกำหนดให้รากตึกพระวิหารต้องประกอบด้วยเสาคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 70 ต้น เสาเหล่านี้ยาวต้นละ 60 ฟุต (18 ม.) มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ถึง 20 นิ้ว (30 ถึง 50 ซม.) ตอกลึกลงไปใต้ดินประมาณ 50 ฟุต (15 ม.) จนถึงหินดาน ด้วยวิธีนี้ เสา 70 ต้นจึงให้รากฐานมั่นคงแข็งแรงแก่อาคารซึ่งจะเป็นพระวิหารวินนิเพ็กที่สวยงามต่อไป

ในฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เราแสวงหารากฐานที่มั่นคงแข็งแรงคล้ายกันในชีวิตเรา—รากฐานทางวิญญาณที่จำเป็นต่อการเดินทางผ่านความเป็นมรรตัยและกลับไปบ้านของเราบนสวรรค์ รากฐานดังกล่าวตั้งอยู่บนหินดานของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเจ้าพระเยซูคริสต์

เรานึกถึงคำสอนของฮีลามันจากพระคัมภีร์มอรมอนว่า “และบัดนี้, ลูกพ่อ, จงจำ, จงจำไว้ว่าบนศิลาของพระผู้ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูกต้องสร้างรากฐานของลูก; เพื่อเมื่อมารจะส่งลมอันมีกำลังแรงของเขามา, แท้จริงแล้ว, ลูกศรของเขาในลมหมุน, … มันจะไม่มีพลังเหนือลูกเพื่อลากเอาลูกลงไปสู่ห้วงแห่งความเศร้าหมองและวิบัติอันหาได้สิ้นสุดไม่, เพราะศิลาซึ่งบนนั้นลูกได้รับการสร้างขึ้น, ซึ่งเป็นรากฐานอันแน่นอน, รากฐานซึ่งหากมนุษย์จะสร้างบนนั้นแล้วพวกเขาจะตกไม่ได้” (ฮีลามัน 5:12)

น่ายินดีที่เราอยู่ในยุคที่ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกสอนเราเรื่องพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ การทำตามคำแนะนำของท่านช่วยเราวางรากฐานมั่นคงในพระคริสต์

ปีที่แล้ว ในคำกล่าวเปิดการประชุมของการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2018 ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันให้คำอธิบายและคำเตือนไว้ดังนี้ “วัตถุประสงค์ยาวนานของศาสนจักรคือช่วยสมาชิกทุกคนเพิ่มพูนศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ ช่วยพวกเขาทำและรักษาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า ตลอดจนเสริมสร้างและผนึกครอบครัวของพวกเขา ในโลกที่ซับซ้อนในปัจจุบัน เรื่องนี้ไม่ง่ายเลย ปฏิปักษ์โจมตีศรัทธา ตัวเรา และครอบครัวเรามากขึ้นและเร็วขึ้นทุกขณะ เพื่อความอยู่รอดทางวิญญาณเราต้องมี กลยุทธ์ตอบโต้และแผนเชิงรุก” (“คำกล่าวเปิดการประชุม,” เลียโฮนา, พ.ย. 2018, 7; เน้นตัวเอน)

ต่อจากข่าวสารของประธานเนลสัน เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุกแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแนะนำ จงตามเรามา แหล่งช่วยสำหรับบุคคลและครอบครัว คำกล่าวของท่านรวมถึงข้อความต่อไปนี้

ต้นเดือนมกราคมปีนี้ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลกเริ่มศึกษาพันธสัญญาใหม่โดยใช้หนังสือ จงตามเรามา เป็นแนวทาง จงตามเรามา มีตารางประจำสัปดาห์ช่วยเราศึกษาพระคัมภีร์ หลักคำสอนของพระกิตติคุณ ตลอดจนคำสอนของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก นี่คือแหล่งช่วยที่ดีเยี่ยมสำหรับเราทุกคน

หลังจากศึกษาพระคัมภีร์กันทั่วโลกมาเก้าเดือน เราเห็นอะไรบ้าง? เราเห็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกแห่งหนเพิ่มพูนศรัทธาและความภักดีต่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์ เราเห็นบุคคลและครอบครัวจัดสรรเวลาตลอดสัปดาห์ไว้เพื่อศึกษาพระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอด เราเห็นการสอนพระกิตติคุณในชั้นเรียนวันอาทิตย์ดีขึ้นเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ที่บ้านและแบ่งปันข้อคิดที่โบสถ์ เราเห็นปีติและความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวมากขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนจากการอ่านพระคัมภีร์เป็นการศึกษาพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้ง

ข้าพเจ้ามีโอกาสพบปะกับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจำนวนมากและได้ฟังพวกเขาเล่าประสบการณ์ที่มีกับ จงตามเรามา การแสดงศรัทธาของพวกเขาทำให้ใจข้าพเจ้าเปี่ยมปีติ ต่อไปนี้เป็นความเห็นที่ข้าพเจ้าได้ยินจากสมาชิกหลายคนของศาสนจักรจากพื้นที่ต่างๆ ของโลก:

  • คุณพ่อคนหนึ่งบอกว่า: “ผมชอบ จงตามเรามา เพราะทำให้ผมมีโอกาสเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดต่อลูกๆ”

  • ในอีกครอบครัว ลูกคนหนึ่งบอกว่า “นี่เป็นโอกาสให้ผมได้ฟังพ่อแม่แสดงประจักษ์พยาน”

  • คุณแม่คนหนึ่งบอกว่า: “เราได้รับการดลใจเกี่ยวกับการให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดับแรก ช่วงเวลาที่เรา [คิดว่าเรา] ‘ไม่มี’ กลับมีความหวัง ปีติ สันติสุข และความสำเร็จ [มาเติมเต็ม] อย่างที่เราไม่รู้มาก่อนว่าเป็นไปได้”

  • สามีภรรยาคู่หนึ่งสังเกตว่า: “เราอ่านพระคัมภีร์ต่างจากที่เคยอ่านโดยสิ้นเชิง เราเรียนรู้มากมายยิ่งกว่าที่เราเคยเรียนรู้ พระเจ้าทรงต้องการให้เรามองต่างจากเดิม พระเจ้าทรงกำลังเตรียมเรา”

  • คุณแม่คนหนึ่งกล่าวว่า: “ดิฉันชอบที่เราเรียนเรื่องเดียวกันพร้อมๆ กัน เมื่อก่อนเราอ่าน ตอนนี้เราเรียนรู้”

  • ซิสเตอร์คนหนึ่งให้มุมมองที่น่าคิดว่า: “เมื่อก่อน คุณมีบทเรียนและพระคัมภีร์เป็นส่วนเสริมบทเรียน ตอนนี้คุณมีพระคัมภีร์และบทเรียนเป็นส่วนเสริมพระคัมภีร์”

  • ซิสเตอร์อีกคนหนึ่งแสดงความเห็นว่า: “ดิฉันรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างตอนศึกษา [เทียบกับ] ตอนไม่ศึกษา ดิฉันพบว่าคุยกับคนอื่นเรื่องพระเยซูคริสต์และความเชื่อของเราง่ายขึ้น”

  • คุณยายคนหนึ่งกล่าวว่า: “ดิฉันโทรหาลูกหลานในวันอาทิตย์และเราแบ่งปันข้อคิดจาก จงตามเรามา ให้กัน”

  • ซิสเตอร์คนหนึ่งกล่าวว่า “จงตามเรามา ให้ความรู้สึกเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดสนพระทัยดิฉันเป็นการส่วนตัว นี่คือการดลใจจากสวรรค์”

  • คุณพ่อคนหนึ่งแสดงความเห็นว่า: “เมื่อเราใช้ จงตามเรามา เราเหมือนลูกหลานอิสราเอลที่ทำเครื่องหมายบนวงกบประตูเพื่อคุ้มครองครอบครัวเราจากอิทธิพลของผู้ทำลาย”

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้พบปะกับท่านและได้ยินว่าการศึกษา จงตามเรามา เป็นพรแก่ชีวิตท่านอย่างไร ขอบคุณสำหรับการอุทิศตนของท่าน

การศึกษาพระคัมภีร์โดยใช้ จงตามเรามา เป็นแนวทาง กำลังเพิ่มพลังการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเราในพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์ เราไม่ได้เพียงแลกการอยู่ที่โบสถ์วันอาทิตย์น้อยลงหนึ่งชั่วโมงเพื่อการศึกษาพระคัมภีร์ที่บ้านเพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมง การเรียนรู้พระกิตติคุณเป็นความพยายามอย่างสม่ำเสมอตลอดสัปดาห์ ดังที่ซิสเตอร์คนหนึ่งแบ่งปันอย่างชาญฉลาดว่า “เป้าหมายไม่ใช่เพื่อทำให้โบสถ์สั้นลงหนึ่งชั่วโมง แต่เพื่อทำให้โบสถ์นานขึ้นหกวัน!”

ลองพิจารณาคำเตือนของประธานเนลสัน ศาสดาพยากรณ์ของเรา เมื่อท่านเปิดการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2018 อีกครั้ง:

“ปฏิปักษ์โจมตีศรัทธา ตัวเรา และครอบครัวเรามากขึ้นและเร็วขึ้นทุกขณะ เพื่อความอยู่รอดทางวิญญาณ เราต้องมีกลยุทธ์ตอบโต้และแผนเชิงรุก” (“คำกล่าวเปิดการประชุม,” 7)

จากนั้น (ราว 29 ชั่วโมงต่อมา) ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ ท่านปิดการประชุมใหญ่ด้วยคำสัญญานี้ “ขณะที่ท่านทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อปรับเปลี่ยนบ้านของท่านให้เป็นศูนย์การเรียนรู้พระกิตติคุณ … อิทธิพลของปฏิปักษ์ในชีวิตของท่านและในบ้านของท่านจะลดลง” (“การเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่เป็นแบบอย่าง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2018, 113)

การโจมตีของปฏิปักษ์จะเพิ่มทวีคูณในขณะที่อิทธิพลของปฏิปักษ์กำลังลดลงเรื่อยๆ ได้อย่างไร? สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ และกำลังเกิดขึ้นทั่วศาสนจักร เพราะพระเจ้าทรงเตรียมผู้คนให้พร้อมต่อต้านการโจมตีของปฏิปักษ์ จงตามเรามา เป็นกลยุทธ์ตอบโต้และแผนเชิงรุกของพระเจ้า ดังที่ประธานเนลสันสอน “หลักสูตรใหม่ที่ผสมผสานการมีบ้านเป็นศูนย์กลางและศาสนจักรสนับสนุนนี้มีศักยภาพที่จะปลดปล่อยพลังของครอบครัว” แต่เราต้องและจะต้องพยายามสุดความสามารถ เราต้อง “ตั้งใจทำตามอย่างจริงจังเพื่อเปลี่ยนบ้าน [ของเรา] เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธา” (“การเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่เป็นแบบอย่าง,” 113)

อย่างไรก็ตาม ดังที่ประธานเนลสันกล่าวไว้เช่นกัน “เราแต่ละคนต้องรับผิดชอบการเติบโตทางวิญญาณของเราเอง” (“คำกล่าวเปิดการประชุม,” 8)

พระเจ้าทรงใช้ จงตามเรามา เตรียมเรา “ให้พร้อมรับเวลาที่น่ากลัวซึ่งเราเผชิญอยู่เวลานี้” (เควนทิน แอล. คุก, “การเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันลึกซึ้งและยั่งยืน,” 10) พระองค์ทรงกำลังช่วยเราวาง “รากฐานอันแน่นอน, รากฐานซึ่งหากมนุษย์จะสร้างบนนั้นพวกเขาจะตกไม่ได้” (ฮีลามัน 5:12)—รากฐานของประจักษ์พยานที่ตรึงแน่นอยู่กับหินดานของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเจ้าพระเยซูคริสต์

ขอให้ความพยายามของเราในการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันเสริมกำลังเราและพิสูจน์ว่าเรามีค่าควรรับพรที่สัญญาไว้เหล่านี้ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน