2010–2019
ปีติของวิสุทธิชน
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ปีติของวิสุทธิชน

ปีติมาจากการรักษาพระบัญญัติของพระคริสต์ มาจากการเอาชนะความโศกเศร้าและความอ่อนแอผ่านทางพระองค์ และอยู่ในการรับใช้ดังที่พระองค์ทรงรับใช้

อีนัส ศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอน หลานชายของลีไฮ เขียนเล่าประสบการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆ ของชีวิต ขณะล่าสัตว์อยู่คนเดียวในป่าอีนัสเริ่มไตร่ตรองคำสอนของเจคอบ บิดาของท่าน ท่านเล่าว่า “คำพูดซึ่งข้าพเจ้าได้ยินจากบิดาข้าพเจ้าบ่อย ๆ เกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์, และปีติของวิสุทธิชน, ฝังลึกอยู่ในใจข้าพเจ้า”1 ในความหิวโหยทางวิญญาณของจิตวิญญาณท่าน อีนัสคุกเข่าสวดอ้อนวอน เป็นการสวดอ้อนวอนอันน่าทึ่งตลอดทั้งวันจนถึงกลางคืน การสวดอ้อนวอนที่ทำให้ท่านได้รับการเปิดเผย ความเชื่อมั่น และคำสัญญาอันสำคัญยิ่ง

มีมากมายให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของอีนัส แต่วันนี้สิ่งที่เด่นชัดในความคิดข้าพเจ้าคืออีนัสจำได้ว่าบิดาท่านพูดถึง “ปีติของวิสุทธิชน” บ่อยๆ

ในการประชุมใหญ่เมื่อสามปีที่แล้ว ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันพูดเรื่องปีติ2 ส่วนหนึ่งที่ท่านพูดคือ

“ปีติที่เรารู้สึกแทบไม่เกี่ยวกับสภาพการณ์ในชีวิต แต่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับสิ่งที่เราให้เป็นศูนย์กลางในชีวิต

“เมื่อศูนย์กลางชีวิตเราอยู่ที่แผนแห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้า … และพระเยซูคริสต์กับพระกิตติคุณของพระองค์ เราจะรู้สึกมีปีติได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น—หรือไม่เกิดขึ้น—ในชีวิตเรา ปีติมาจากพระองค์และมาเพราะพระองค์ … สำหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พระเยซูคริสต์คือปีติ!”3

วิสุทธิชนคือคนที่เข้าสู่พันธสัญญาพระกิตติคุณผ่านบัพติศมาและพากเพียรติดตามพระคริสต์ในฐานะสานุศิษย์ของพระองค์4 เพราะเหตุนี้ “ปีติของวิสุทธิชน” จึงหมายถึงปีติของการเป็นเหมือนพระคริสต์

ข้าพเจ้าอยากพูดถึงปีติที่มาจากการรักษาพระบัญญัติ ปีติที่เกิดจากการเอาชนะความโศกเศร้าและความอ่อนแอผ่านทางพระองค์ และปีติที่อยู่ในการรับใช้ดังที่พระองค์ทรงรับใช้

ปีติของการรักษาพระบัญญัติของพระคริสต์

เราอยู่ในยุคสุขนิยมที่คนมากมายตั้งคำถามกับความสำคัญของพระบัญญัติของพระเจ้าหรือเพียงแต่ไม่ใส่ใจ บ่อยครั้งคนที่จงใจเพิกเฉยพระบัญชา เช่น กฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ มาตรฐานความซื่อสัตย์ และความศักดิ์สิทธิ์ของวันสะบาโต ดูเหมือนจะรุ่งเรืองและได้รับสิ่งดีๆ ในชีวิต บางครั้งมากกว่าคนที่พากเพียรในการเชื่อฟังด้วยซ้ำ บางคนเริ่มสงสัยว่าความพยายามและการเสียสละเช่นนั้นคุ้มค่าหรือไม่ ชาวอิสราเอลสมัยโบราณเคยบ่นว่า:

“ที่จะปรน‌นิ‌บัติพระ‍เจ้าก็เปล่า‍ประ‌โยชน์ ที่พวก‍เราจะรักษาพระ‍บัญชาของพระ‍องค์ หรือดำ‌เนินอย่างคนไว้‍ทุกข์เฉพาะ‍พระ‍พักตร์พระ‍ยาห์‌เวห์จอม‍ทัพนั้นจะเกิด‍ผลดีอะไร?

“บัด‍นี้พวก‍เราถือ‍ว่าคนอวด‍ดีเป็นคนได้รับ‍พร เออ คนที่ประ‌กอบการอธรรมก็เจริญ‍ขึ้นด้วย และคนที่ทด‍ลองพระ‍เจ้าก็พ้น‍โทษไป”5

รอก่อน พระเจ้าตรัส รอจนถึง “วันนั้นเมื่อเราประกอบเครื่องเพชรของเรา … แล้วเจ้าจะสังเกตเห็นความแตก‍ต่างระหว่างคนชอบ‍ธรรมและคนอธรรม ระหว่างคนที่ปรน‌นิ‌บัติพระ‍เจ้ากับคนที่ไม่ปรนนิบัติพระ‍องค์”6 คนชั่วอาจ “มีปีติในงานของตนชั่วเวลาหนึ่ง” แต่จะเป็นแค่ชั่วคราวเสมอ7 ทว่าปีติของวิสุทธิชนนั้นยั่งยืน

พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นมุมมองที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ และทรงแบ่งปันมุมมองนั้นกับเราผ่านพระบัญญัติของพระองค์ นำเราอ้อมหลุมพรางและบ่อลึกของความเป็นมรรตัยไปสู่ปีตินิรันดร์ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธอธิบายว่า “เมื่อพระบัญญัติสอนเรา คำสอนนั้นมาจากมุมมองนิรันดร์ เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงถือเสมือนเราอยู่ในนิรันดร พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ในนิรันดรและมิได้ทรงมองสิ่งต่างๆ อย่างที่เรามอง”8

ข้าพเจ้าไม่เคยพบใครที่พบพระกิตติคุณช้าแล้วไม่อยากให้พบเร็วกว่านี้ พวกเขาจะพูดว่า “รู้อย่างนี้ฉันคงหลีกเลี่ยงการเลือกไม่ดีและความผิดพลาดพวกนั้นแล้ว” พระบัญญัติของพระเจ้าเป็นเครื่องนำทางให้เราเลือกได้ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น เราน่าจะชื่นชมยินดีและขอบพระทัยที่พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นทางที่ยอดเยี่ยมกว่า

Sister Kalombo Rosette Kamwanya

สมัยเป็นวัยรุ่น ซิสเตอร์คาลอมโบ โรเซตต์ คัมวันยา จากดี.อาร์.คองโก ซึ่งปัจจุบันรับใช้ในคณะเผยแผ่โกตดิวัวร์อาบีจานเวสต์ อดอาหารและสวดอ้อนวอนสามวันเพื่อให้พบทางที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้เธอเดิน ในนิมิตประหลาดตอนกลางคืน เธอเห็นอาคารสองหลัง เป็นโบสถ์หลังหนึ่งกับอาคารซึ่งตอนนี้เธอรู้แล้วว่าคือพระวิหาร เธอออกค้นหาและไม่นานก็พบโบสถ์ที่เคยเห็นในฝัน มีป้ายเขียนว่า “ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย” ซิสเตอร์คัมวันยารับบัพติศมา ตามด้วยคุณแม่และพี่ชายน้องชายทั้งหกคน ซิสเตอร์คัมวันยากล่าวว่า “เมื่อดิฉันได้รับพระกิตติคุณ ดิฉันรู้สึกเหมือนนกในกรงที่ถูกปล่อยให้เป็นอิสระ ใจดิฉันเปี่ยมด้วยปีติ … ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักดิฉัน”9

การรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าเปิดทางให้เรารู้สึกถึงความรักของพระองค์เต็มที่มากขึ้นและง่ายดายขึ้น ทางคับแคบและแคบของพระบัญญัตินำตรงไปที่ต้นไม้แห่งชีวิต ต้นไม้และผลอันหวานที่สุดและ “พึงปรารถนาที่สุดเหนือสิ่งทั้งปวง”10 เป็นสิ่งแทนความรักของพระผู้เป็นเจ้าและทำให้จิตวิญญาณเต็มไป “ด้วยความปรีดียิ่งนัก”11 พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า

“ถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัติของเรา ท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเรา เหมือนอย่างที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์

“เราบอกสิ่ง‍เหล่า‍นี้กับพวก‍ท่านแล้ว เพื่อให้ ความยินดี ของเราอยู่ ในท่าน และให้ ความยินดี ของท่านเต็ม‍เปี่ยม”12

ปีติของการเอาชนะโดยผ่านพระคริสต์

แม้ยามที่เรารักษาพระบัญญัติอย่างซื่อสัตย์ การทดลองและเรื่องเศร้าก็สามารถขัดขวางปีติของเราได้ แต่เมื่อเราพยายามเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ด้วยความช่วยเหลือของพระผู้ช่วยให้รอด นี่คือการรักษาไว้ซึ่งปีติที่เรารู้สึกเวลานี้และปีติที่เราคาดหวัง พระคริสต์ทรงรับรองกับเหล่าสาวกว่า “ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว”13 การหันมาหาพระองค์ เชื่อฟังพระองค์ และผูกมัดอยู่กับพระองค์จะทำให้การทดลองและความโศกเศร้าเปลี่ยนเป็นปีติ ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างหนึ่ง

ในปี 1989 แจ็ค รัชตัน รับใช้เป็นประธานสเตคเออร์ไวน์แคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกา ระหว่างครอบครัวพักร้อนอยู่ที่ชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย แจ็คกำลังว่ายน้ำโต้คลื่นอยู่ตอนที่คลื่นซัดเขาไปปะทะหินใต้น้ำ เขาคอหักและไขสันหลังบาดเจ็บสาหัส แจ็คพูดในเวลาต่อมาว่า “ทันทีที่ปะทะ ผมรู้เลยว่าผมเป็นอัมพาตแน่นอน”14 เขาไม่สามารถพูดหรือหายใจได้เองอีกต่อไป15

Rushton

ครอบครัว เพื่อนๆ และสมาชิกสเตคคอยช่วยเหลือบราเดอร์รัชตันกับโจ แอนน์ ภรรยาของเขา และปรับปรุงส่วนหนึ่งของบ้านให้เหมาะกับเก้าอี้เข็นของแจ็ค โจ แอนน์กลายเป็นผู้ดูแลหลักของแจ็คตลอด 23 ปีต่อมา เมื่อพูดถึงเรื่องราวพระคัมภีร์มอรมอนที่พระเจ้าเสด็จเยือนผู้คนในความทุกข์ของพวกเขาและทำให้ภาระของพวกเขาเบาลง16 โจ แอนน์กล่าวว่า “ดิฉันอัศจรรย์ใจเสมอกับความเบาใจที่ดิฉันรู้สึกขณะดูแลสามี”17

Rushton

การปรับระบบทางเดินหายใจทำให้แจ็คพูดได้อีกครั้ง ภายในปีนั้น แจ็คได้รับเรียกเป็นครูหลักคำสอนพระกิตติคุณและผู้ประสาทพรสเตค เมื่อเขาจะให้ปิตุพร ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตอีกคนจับมือบราเดอร์รัชตันไปวางบนศีรษะของผู้รับพรและประคองมือกับแขนของเขาระหว่างให้พร แจ็คสิ้นชีวิตในวันคริสต์มาสปี 2012 หลังจากอุทิศตนรับใช้มา 22 ปี

Rushton

ครั้งหนึ่งในการสัมภาษณ์ แจ็คให้ข้อสังเกตว่า “ปัญหาจะเข้ามาในชีวิตเราทุกคน นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่บนโลกนี้ บางคนคิดว่าศาสนาหรือการมีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าจะปกป้องเราจากเรื่องเลวร้าย ผมคิดว่านั่นไม่ใช่ประเด็น ผมคิดว่าประเด็นคือถ้าศรัทธาของเราแรงกล้า เมื่อเกิดเรื่องเลวร้าย ซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอน เราจะรับมือกับมันได้ … ศรัทธาของผมไม่เคยหวั่นไหว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผมไม่มีเรื่องเศร้า ผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่ผมถึงขีดสุดแล้วในชีวิต ไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร ผมจึงหันไปพึ่งพระเจ้า และจนถึงวันนี้ ผมรู้สึกถึงปีติอย่างล้นเหลือ”18

นี่เป็นยุคที่บางครั้งการโจมตีอย่างไร้เมตตาในโซเชียลมีเดียและต่อหน้าเกิดขึ้นกับผู้ที่พยายามยึดมาตรฐานของพระเจ้าเรื่องการแต่งกาย ความบันเทิง และความสะอาดบริสุทธิ์ทางเพศ บ่อยครั้งเยาวชนคนหนุ่มสาวในหมู่วิสุทธิชน รวมทั้งสตรีและมารดา คือผู้ที่แบกกางเขนของการเย้ยหยันและการข่มเหงนี้ ไม่ง่ายที่จะเอาชนะการปรามาสเช่นนั้น แต่จงจำถ้อยคำของเปโตร: “ถ้าพวก‍ท่านถูกด่าเพราะพระ‍นามของพระ‍คริสต์ พวก‍ท่านก็เป็นสุขเพราะว่าพระ‍วิ‌ญาณแห่งพระ‍สิริคือพระ‍วิญญาณของพระ‍เจ้าสถิตกับพวก‍ท่าน”19

ในสวนเอเดน อาดัมกับเอวา “อยู่ในสภาพของความไร้เดียงสา ไม่มีปีติ, เพราะพวกท่านไม่รู้จักความเศร้าหมอง”20 เวลานี้ ในฐานะผู้มีภาระรับผิดชอบ เราพบปีติในการเอาชนะความเศร้าหมองไม่ว่ารูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นบาป การทดลอง ความอ่อนแอ หรืออุปสรรคอื่นๆ ที่ขัดขวางความสุข นี่คือปีติของความก้าวหน้าทางความรู้สึกในเส้นทางการเป็นสานุศิษย์ ปีติของการ “ได้รับการปลดบาป … , และ … มีความสงบในมโนธรรม”21 ปีติของการรู้สึกว่าจิตวิญญาณขยายและเติบโตผ่านพระคุณของพระคริสต์22

ปีติของการรับใช้เหมือนพระคริสต์ทรงรับใช้

พระผู้ช่วยให้รอดทรงพบปีติในการทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของเรา23 เมื่อพูดถึงการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าวว่า

“ดังเช่นในทุกสิ่ง พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างสูงสุดของเรา ‘พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์’ [ฮีบรู 12:2] ลองนึกดู! เพื่อให้สามารถทนรับประสบการณ์อันสุดแสนเจ็บปวดเท่าที่เคยมีมาบนแผ่นดินโลก พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงมุ่งความคิดไปที่ ความปีติยินดี!

“ปีติอะไรหรือที่อยู่ต่อหน้าพระองค์? แน่นอนว่ารวมถึงปีติของการชำระเราให้สะอาด การรักษาเรา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เรา; ปีติของการจ่ายค่าบาปของคนทั้งปวงที่จะกลับใจ; ปีติของการทำให้เป็นไปได้ที่ท่านและข้าพเจ้าจะกลับบ้าน—อย่างสะอาดและมีค่าควร—ในการอยู่กับพระบิดามารดาบนสวรรค์และครอบครัวของเรา”24

ในทำนองเดียวกัน ปีติที่ “อยู่ต่อหน้าเรา” คือปีติของการช่วยเหลือพระผู้ช่วยให้รอดในงานแห่งการไถ่ของพระองค์ เช่นเดียวกับพงศ์พันธุ์และลูกหลานของอับราฮัม25 เรามีส่วนช่วยให้ทุกครอบครัวบนแผ่นดินโลกได้รับ “​พร​แห่ง​พระ​กิตติคุณ, ซึ่ง​คือ​พร​แห่ง​ความ​รอด, แม้​แห่ง​ชีวิตนิรันดร์”26

ถ้อยคำของแอลมาเข้ามาในความคิด:

“นี่คือความปลาบปลื้มของข้าพเจ้า, ว่าข้าพเจ้าอาจจะเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่จะนำจิตวิญญาณสักดวงมาสู่การกลับใจ; และนี่คือปีติของข้าพเจ้า.

“และดูเถิด, เมื่อข้าพเจ้าเห็นพี่น้องข้าพเจ้าเป็นอันมากสำนึกผิดโดยแท้จริง, และมาหาพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา, เมื่อนั้นจิตวิญญาณข้าพเจ้าจะเปี่ยมด้วยปีติ …

“แต่ข้าพเจ้าไม่ยินดีในความสำเร็จของข้าพเจ้าเองแต่อย่างเดียว, แต่ปีติของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมยิ่งขึ้นเพราะความสำเร็จของพี่น้องข้าพเจ้า, ผู้ขึ้นไปยังแผ่นดินแห่งนีไฟ. …

“บัดนี้, เมื่อข้าพเจ้านึกถึงความสำเร็จของพี่น้องเหล่านี้ของข้าพเจ้า, ประหนึ่งว่าจิตวิญญาณข้าพเจ้าถูกนำไป, แม้ถึงการแยกจากร่างกาย, ปีติของข้าพเจ้าใหญ่หลวงยิ่งนัก”27

ผลของการที่เรารับใช้กันในศาสนจักรเป็นส่วนหนึ่งของปีติที่ “อยู่ต่อหน้าเรา” แม้ในยามท้อแท้สิ้นหวังหรือเคร่งเครียด เราจะปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างอดทนถ้าเราจดจ่ออยู่กับปีติของการทำให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยและการนำความสว่าง ความผ่อนคลาย และความสุขมาให้บุตรธิดาของพระองค์ พี่น้องชายหญิงของเรา

เมื่ออยู่ในเฮติเดือนที่แล้วเพื่ออุทิศพระวิหารปอร์โตแปรงซ์ เอ็ลเดอร์เดวิดกับซิสเตอร์ซูซาน เบดนาร์พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่สามีของเธอเสียชีวิตในอุบัติเหตุอันน่าเศร้าเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านั้น ทั้งสองร้องไห้กับเธอ ทว่าในวันอาทิตย์ สตรีท่านนี้มาประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับของเธอ ณ พิธีอุทิศพร้อมด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนให้แก่ทุกคนที่เข้ามาในพระวิหาร

ข้าพเจ้าเชื่อว่า “ปีติของวิสุทธิชน” ที่สำคัญที่สุดมาจากการได้รู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงวิงวอนแก้ต่างให้พวกเขา28 “และไม่มีใครเข้าใจถึงปีติซึ่ง [จะเต็ม] จิตวิญญาณเรา [ขณะ] ที่เรา [ได้ยินพระเยซู] ทรงสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาเพื่อเรา.”29 ข้าพเจ้าเป็นพยานร่วมกับประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันว่าปีติเป็นของประทานสำหรับวิสุทธิชนผู้ซื่อสัตย์ที่ “อดทนต่อกางเขนทั้งหลายของโลกมาแล้ว”30 และผู้ “ตั้งใจพยายามดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมดังที่พระเยซูคริสต์ทรงสอน”31 ขอให้ปีติของท่านเต็มเปี่ยม ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน