2010–2019
ธิดาที่รักทั้งหลาย
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ธิดาที่รักทั้งหลาย

หัวใจของทุกอย่างที่เราทำในเยาวชนหญิงคือเราปรารถนาจะช่วยให้ท่านมีศรัทธาไม่สั่นคลอนในพระเจ้าพระเยซูคริสต์

พี่น้องที่รัก ยินดีอย่างยิ่งที่ได้อยู่กับท่าน! เรากำลังเห็นการเปิดเผยมากมายที่ทั้งทดสอบจิตวิญญาณและทำให้เบิกบานใจ

ก่อนอื่นดิฉันขอแนะนำท่านให้รู้จักเพื่อนบางคน พวกเธอเป็นเยาวชนหญิงที่มีความพิเศษในด้านพรสวรรค์ ประเพณี สภาวการณ์ส่วนตัว และสภาวการณ์ครอบครัว พวกเธอแต่ละคนทำให้ดิฉันประทับใจเช่นเดียวกับทุกท่าน

Bella

คนแรก เชิญพบกับเบลล่า เธอยืนหยัดเป็นเยาวชนหญิงคนเดียวในสาขาที่ไอซ์แลนด์

Josephine

เชิญพบกับโจเซฟีนผู้อุทิศตนจากแอฟริกา เธอกลับมาตั้งใจศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนทุกวันอีกครั้ง เธอค้นพบพลังและพรจากการกระทำเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยศรัทธานี้

Ashtyn

และสุดท้าย เชิญพบกับเพื่อนที่รักของดิฉัน แอชติน เยาวชนหญิงสุดพิเศษที่เสียชีวิตหลังจากต่อสู้กับมะเร็งหกปี ประจักษ์พยานอันเข้มแข็งของเธอในการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ยังคงดังก้องในใจดิฉัน

ท่าน ทุกคน เป็นเยาวชนหญิงที่น่าทึ่ง ท่านมีความพิเศษ แต่ละคนมีของประทานและประสบการณ์ของตัวเอง แต่ก็ยังเหมือนกันในด้านหนึ่งที่สำคัญยิ่งในความเป็นนิรันดร์

ท่านเป็นธิดาทางวิญญาณของพระบิดามารดาบนสวรรค์ ไม่มีสิ่งใดแยกท่านจากความรักของทั้งสองพระองค์และความรักของพระผู้ช่วยให้รอดได้1 เมื่อท่านเข้าใกล้พระองค์มากขึ้น แม้จะเป็นก้าวเตาะแตะไปข้างหน้าเพียงนิดเดียว ท่านก็จะค้นพบสันติสุขยั่งยืนที่สถิตอยู่ในจิตวิญญาณท่านเมื่อท่านเป็นสานุศิษย์ที่ซื่อสัตย์ของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ศาสดาพยากรณ์ที่รักของเรา ขอให้ดิฉันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จะช่วยท่าน “พัฒนาศักยภาพอันศักดิ์สิทธิ์ส่วนบุคคล [ของท่าน]”2 และเพิ่มอิทธิพลอันชอบธรรมของท่าน คืนนี้ดิฉันจะพูดถึงการปรับเปลี่ยนสี่ด้าน

สาระสำคัญของเยาวชนหญิง

อันดับแรก หัวใจของทุกอย่างที่เราทำในเยาวชนหญิงคือเราปรารถนาจะช่วยให้ท่านมีศรัทธาไม่สั่นคลอนในพระเจ้าพระเยซูคริสต์3 และมีความรู้แน่ชัดถึงอัตลักษณ์แห่งสวรรค์ของท่านในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

คืนนี้ ดิฉันจะประกาศสาระสำคัญของเยาวชนหญิงฉบับปรับปรุงแก้ไข ดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้ท่านรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นพยานถึงความจริงของถ้อยคำเหล่านี้ขณะดิฉันกล่าวสาระสำคัญใหม่:

ฉันเป็นธิดาที่รักของพระบิดามารดาบนสวรรค์4 ฉันมีธรรมชาติแห่งสวรรค์และมีจุดหมายนิรันดร์5

ในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์6 ฉันพากเพียรเป็นเหมือนพระองค์7 ฉันแสวงหาและทำตามการเปิดเผยส่วนตัว8 และปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่นในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์9

ฉันจะยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา และในทุกสิ่ง และในทุกแห่ง10

ขณะฉันพากเพียรเพื่อคู่ควรรับความสูงส่ง11 ฉันเชิดชูของประทานแห่งการกลับใจ12 และพยายามปรับปรุงตนเองทุกวัน13 ด้วยศรัทธา14 ฉันจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บ้านและครอบครัว15 ทำและรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์16 รับศาสนพิธี17และพรของพระวิหารศักดิ์สิทธิ์18

สังเกตคำว่า “เรา” เปลี่ยนเป็น “ฉัน” ความจริงเหล่านี้ประยุกต์ใช้กับท่านเป็นรายบุคคล ท่าน เป็น ธิดาที่รักของพระบิดามารดาบนสวรรค์ ท่าน เป็น สานุศิษย์ในพันธสัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ ดิฉันเชื้อเชิญให้ท่านศึกษาและไตร่ตรองถ้อยคำเหล่านี้ ดิฉันรู้ว่าเมื่อท่านทำเช่นนั้น ท่านจะมีประจักษ์พยานถึงความจริงของถ้อยคำ การเข้าใจความจริงดังกล่าวจะเปลี่ยนวิธีที่ท่านเผชิญการท้าทาย การรู้อัตลักษณ์และจุดประสงค์ของตนเองจะช่วยทำให้ความประสงค์ของท่านสอดคล้องกับพระผู้ช่วยให้รอด

สันติสุขและการนำทางจะเป็นของท่านเมื่อท่านติดตามพระเยซูคริสต์

ชั้นเรียนเยาวชนหญิง

การเปลี่ยนแปลงด้านที่สองมีผลต่อชั้นเรียนเยาวชนหญิง เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์กล่าวว่า “บ่อยครั้งสิ่งที่คนเราต้องการมากก็คือการหลบมรสุมชีวิตอยู่ในสถานหลบภัยที่เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง”19 ชั้นเรียนของเราต้องเป็นสถานที่หลบมรสุม สถานที่ปลอดภัยที่มีแต่ความรักและทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างความสามัคคีให้มากขึ้น กระชับมิตรภาพ และเพิ่มความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในเยาวชนหญิง เราจึงทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างชั้นเรียนบางอย่าง

ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา เยาวชนหญิงแบ่งเป็นสามชั้นเรียน นับจากบัดนี้เป็นต้นไป เราขอให้ผู้นำเยาวชนหญิงและอธิการพิจารณาความต้องการของเยาวชนหญิงแต่ละคนร่วมกับการสวดอ้อนวอน และจัดกลุ่มตามสภาวการณ์ของแต่ละวอร์ด ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพ

  • ถ้าท่านมีเยาวชนหญิงไม่กี่คน ท่านอาจมีชั้นเรียนเยาวชนหญิงชั้นเรียนเดียวให้ทุกคนประชุมร่วมกัน

  • บางทีท่านมีเยาวชนหญิงกลุ่มใหญ่อายุ 12 ปีแล้วมีเยาวชนหญิงกลุ่มเล็กอายุมากกว่านั้น ท่านอาจตัดสินใจมีสองชั้นเรียนคือ เยาวชนหญิงอายุ 12 ปี กับอายุ 13–18 ปี

  • หรือถ้าท่านมีวอร์ดใหญ่ที่มีเยาวชนหญิงเข้าร่วม 60 คน ท่านอาจมีหกชั้นเรียนแยกตามอายุแต่ละปี

ไม่ว่าจะจัดชั้นเรียนอย่างไร ท่านที่เป็นเยาวชนหญิงจำเป็นต้องสร้างความสามัคคี เป็นแสงสว่างต่อคนรอบข้าง เป็นแหล่งความรักและความห่วงใยที่ท่านหวังจะได้รับจากผู้อื่น ผูกมิตรและเป็นอิทธิพลดีเช่นนั้นต่อไปโดยมีคำสวดอ้อนวอนในใจ เมื่อทำดังนี้ ชีวิตท่านจะเต็มไปด้วยความเอื้ออารี ท่านจะรู้สึกดีต่อผู้อื่นมากขึ้นและจะเริ่มเห็นความดีของพวกเขาตอบแทนกลับมา

ชื่อชั้นเรียนเยาวชนหญิง

สาม เมื่อจัดชั้นเรียนใหม่ ทุกชั้นเรียนจะเรียกชื่อเดียวกันว่า “เยาวชนหญิง”20 เราจะเลิกใช้ชื่อ “ดรุณี” “ยุวนารี” และ “กุลสตรี”

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ฝ่ายประธานชั้นเรียน

สุดท้ายดิฉันอยากจะพูดถึงความสำคัญของฝ่ายประธานชั้นเรียน ไม่ว่าจะจัดชั้นเรียนเยาวชนหญิงอย่างไร ทุกชั้นเรียนควรมีฝ่ายประธานชั้นเรียน!21 ตามแบบแผนจากสวรรค์เยาวชนหญิงได้รับเรียกให้เป็นผู้นำตั้งแต่เป็นเยาวชน

บทบาทและจุดประสงค์ของฝ่ายประธานชั้นเรียนมีพลังมากขึ้นและนิยามชัดเจนยิ่งขึ้น งานแห่งความรอดเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบสำคัญเหล่านี้ โดยเฉพาะในด้านการปฏิบัติศาสนกิจ งานเผยแผ่ศาสนา การทำให้แข็งขัน ตลอดจนงานพระวิหารและประวัติครอบครัว22 ใช่ค่ะ นี่คือวิธีรวบรวมอิสราเอลของเรา23—งานอันเรืองโรจน์สำหรับเยาวชนหญิงทุกคนในฐานะสมาชิกกองทัพเยาวชนของพระเจ้า

ดังที่ท่านทราบ ในทุกระดับของศาสนจักร พระเจ้าทรงเรียกฝ่ายประธานให้นำผู้คนของพระองค์ เยาวชนหญิงทั้งหลาย การเป็นสมาชิกในฝ่ายประธานชั้นเรียนอาจเป็นโอกาสแรกให้ท่านมีส่วนในแบบแผนผู้นำซึ่งมาจากการดลใจนี้ ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำ จงให้ความสำคัญกับการเรียกฝ่ายประธานชั้นเรียนเป็นอันดับแรก จากนั้นนำเคียงข้างพวกเธอ เป็นพี่เลี้ยงและนำทางพวกเธอให้ประสบความสำเร็จ24 ไม่ว่าฝ่ายประธานชั้นเรียนจะมีประสบการณ์การเป็นผู้นำในระดับใด จงเริ่มจากระดับนั้น ช่วยพวกเธอพัฒนาทักษะและความเชื่อมั่นอันจะเป็นพรแก่พวกเธอในฐานะผู้นำ จงอยู่ใกล้ชิดพวกเธอ แต่อย่าเข้าไปควบคุม พระวิญญาณจะทรงนำทางท่านขณะท่านนำทางพวกเธอ

Chloe

เพื่อให้เห็นถึงบทบาทสำคัญยิ่งของบิดามารดาและผู้นำในฐานะพี่เลี้ยง ดิฉันขอเล่าเรื่องหนึ่ง โคลอี้ได้รับเรียกเป็นประธานชั้นเรียน ผู้นำฐานะปุโรหิตที่ชาญฉลาดกระตุ้นให้เธอแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการเสนอชื่อฝ่ายประธานของเธอ โคลอี้สวดอ้อนวอนและได้รับการดลใจค่อนข้างเร็วให้รู้ว่าจะเสนอชื่อใครเป็นที่ปรึกษา เมื่อไตร่ตรองและสวดอ้อนวอนต่อไปเกี่ยวกับเลขานุการ พระวิญญาณทรงดึงความสนใจของเธอมาที่เยาวชนหญิงคนหนึ่งหลายครั้งซึ่งทำให้เธอประหลาดใจ—เพราะเธอไม่ค่อยมาโบสถ์หรือมากิจกรรมเท่าใดนัก

เพราะไม่มั่นใจเล็กน้อยกับการกระตุ้นเตือนนี้ โคลอี้จึงคุยกับคุณแม่ ท่านอธิบายว่าวิธีหนึ่งที่เราอาจได้รับการเปิดเผยคือผ่านความคิดที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เมื่อความมั่นใจกลับคืนมา โคลอี้รู้สึกว่าเธอสามารถเสนอชื่อเยาวชนหญิงคนนี้ได้ อธิการมอบการเรียก และเยาวชนหญิงคนนั้นยอมรับ หลังจากวางมือมอบหน้าที่ เลขานุการที่น่ารักคนนี้พูดว่า “ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนว่ามีที่สำหรับฉันหรือมีคนต้องการฉันที่ไหนสักแห่ง ฉันรู้สึกไม่เข้าพวก แต่ด้วยการเรียกนี้ ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงมีจุดประสงค์และมีที่สำหรับฉัน” เมื่อโคลอี้กับคุณแม่ออกจากการประชุม โคลอี้เหลียวมองคุณแม่และพูดน้ำตาคลอว่า “การเปิดเผยมีจริง! การเปิดเผยได้ผลจริงๆ ค่ะ!”

ฝ่ายประธานชั้นเรียนทั้งหลาย พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกท่านและทรงวางใจให้ท่านนำธิดากลุ่มหนึ่งของพระองค์ “พระเจ้าทรงรู้จักท่าน … พระองค์ทรงเลือกท่าน”25 ผู้มีอำนาจฐานะปุโรหิต วางมือมอบหน้าที่ ให้ท่าน นี่หมายความว่าเมื่อท่านทำหน้าที่การเรียกของท่าน ท่านกำลังใช้อำนาจฐานะปุโรหิต ท่านมีงานสำคัญต้องทำ จงไวต่อการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำตาม เมื่อทำเช่นนั้น ท่านจะสามารถรับใช้ด้วยความมั่นใจ เพราะท่านไม่ได้รับใช้ตามลำพัง!

ประธานชั้นเรียนทั้งหลาย เราต้องการสติปัญญา ความคิดเห็น และพลังงานของท่านในสภาเยาวชนวอร์ดที่เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุกประกาศวันนี้ ท่านมีส่วนสำคัญในการหาวิธีตอบรับความต้องการของพี่น้องชายหญิงของท่าน26

การเปลี่ยนแปลงการจัดชั้นเรียนและผู้นำดังกล่าวจะเริ่มทันทีที่วอร์ดและสาขาพร้อม แต่ควรเรียบร้อยก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2020

พี่น้องที่รักทั้งหลาย ดิฉันกล่าวคำพยานว่าการปรับเปลี่ยนดังที่กล่าวไปวันนี้เป็นการนำทางที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า เมื่อเราเริ่มทำตามการปรับเปลี่ยนนี้อย่างขยันหมั่นเพียร เราจะไม่มีวันมองข้ามจุดประสงค์ของเรา: ที่จะเพิ่มพลังความแน่วแน่ในการติดตามพระเยซูคริสต์และช่วยให้ผู้อื่นมาหาพระองค์ ดิฉันเป็นพยานว่านี่คือศาสนจักรของพระองค์ ดิฉันสำนึกคุณอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงยอมให้เราเป็นส่วนสำคัญยิ่งในงานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้พระวิญญาณเดียวกันที่ทรงนำทางการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ทรงนำทางท่านขณะท่านมุ่งหน้าบนเส้นทางพันธสัญญา ดิฉันเป็นพยานในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน