2010–2019
คำปราศรัยปิดการประชุม


คำปราศรัยปิดการประชุม

ความมีค่าควรส่วนบุคคลเรียกร้องการเปลี่ยนใจเลื่อมใสในความคิดและจิตใจอย่างสมบูรณ์เพื่อจะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้น

พี่น้องที่รัก เมื่อเราสิ้นสุดการประชุมใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นี้ เราขอบพระทัยพระเจ้าสำหรับข่าวสารที่ได้รับการดลใจและดนตรีที่จรรโลงใจ เราเพลิดเพลินกับการดื่มด่ำทางวิญญาณครั้งนี้จริงๆ

เรารู้ว่าพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์จะนำความหวังและปีติมาสู่คนที่จะฟังและเอาใจใส่ต่อหลักคำสอนของพระองค์ เรารู้ด้วยว่าบ้านแต่ละหลังสามารถเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาอย่างแท้จริง ที่ซึ่งสันติสุข ความรัก และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ได้

แน่นอนว่าเพชรยอดมงกุฎของการฟื้นฟูคือพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ ศาสนพิธีและพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหารสำคัญมากต่อการเตรียมคนให้พร้อมต้อนรับพระผู้ช่วยให้รอด ณ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ เวลานี้เรามีพระวิหารที่อุทิศแล้ว 166 แห่ง และอีกหลายแห่งกำลังจะตามมา

งานโอเพ่นเฮ้าส์จะจัดขึ้นก่อนการอุทิศพระวิหารใหม่และพระวิหารที่บูรณะแล้วแต่ละแห่ง มิตรสหายหลายคนที่นับถือศาสนาอื่นจะเข้าชมพระวิหารเหล่านี้และจะเรียนรู้บางสิ่งเกี่ยวกับพรพระวิหาร และผู้มาเยือนบางท่านจะได้รับการกระตุ้นให้อยากรู้มากขึ้น บางคนจะถามอย่างจริงใจว่าพวกเขาจะมีคุณสมบัติคู่ควรรับพรพระวิหารได้อย่างไร

ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เราต้องพร้อมตอบคำถามคนเหล่านี้ เราสามารถอธิบายได้ว่าพรพระวิหารมีไว้ให้ทุกคนที่จะเตรียมตนเอง แต่ก่อนจะสามารถเข้าพระวิหารที่อุทิศแล้วได้ พวกเขาต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม พระเจ้าทรงประสงค์ให้บุตรธิดาทุกคนของพระองค์รับส่วนของพรนิรันดร์ที่มีในพระวิหารของพระองค์ พระองค์ทรงแนะนำว่าแต่ละคนต้องทำอะไรเพื่อให้มีคุณสมบัติคู่ควรเข้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

จุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับโอกาสในการสอนเช่นนี้คือดึงความสนใจไปยังถ้อยคำที่สลักอยู่ภายนอกพระวิหาร: “ศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้า; พระนิเวศน์ของพระเจ้า” ข่าวสารของประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ในวันนี้และของอีกหลายท่านสร้างแรงบันดาลใจให้เราเป็นคนบริสุทธิ์มากขึ้น พระวิหารแต่ละแห่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้เข้าพระวิหารแต่ละคนพากเพียรที่จะเป็นคนบริสุทธิ์มากขึ้น

ข้อกำหนดในการเข้าพระวิหารทุกข้อเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ส่วนบุคคล เพื่อประเมินความพร้อมนั้น แต่ละคนที่ต้องการชื่นชมพรพระวิหารจะต้องรับการสัมภาษณ์สองครั้ง: ครั้งแรกกับอธิการ ที่ปรึกษาในฝ่ายอธิการ หรือประธานสาขา; ครั้งที่สองกับประธานสเตค หรือประธานคณะเผยแผ่ หรือที่ปรึกษาคนหนึ่งของเขา ในการสัมภาษณ์เหล่านั้น จะมีการถามคำถามหลายข้อ

คำถามบางข้อมีการแก้ไขเมื่อเร็วๆ นี้เพื่อความชัดเจน ข้าพเจ้าอยากทบทวนคำถามเหล่านั้นกับท่านตอนนี้:

 1. ท่านมีศรัทธาและประจักษ์พยานในพระผู้เป็นเจ้า พระบิดานิรันดร์; พระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์; และพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่?

 2. ท่านมีประจักษ์พยานถึงการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และบทบาทของพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของท่านหรือไม่?

 3. ท่านมีประจักษ์พยานถึงการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์หรือไม่?

 4. ท่านสนับสนุนประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย และในฐานะที่เป็นเพียงบุคคลเดียวบนแผ่นดินโลกที่ได้รับมอบอำนาจให้ใช้กุญแจทั้งหมดของฐานะปุโรหิตหรือไม่?

  ท่านสนับสนุนสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยหรือไม่?

  ท่านสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ท่านอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ในระดับท้องที่ของศาสนจักรหรือไม่?

 5. พระเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งปวงต้อง “กระทำในความสะอาด” ต่อพระองค์ (หลักคำสอนและพันธสัญญา 42:41)

  ท่านพากเพียรที่จะให้ความคิดและพฤติกรรมของท่านมีความสะอาดทางศีลธรรมหรือไม่?

  ท่านเชื่อฟังกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศหรือไม่?

 6. ท่านทำตามคำสอนของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ในพฤติกรรมที่เป็นส่วนตัวและพฤติกรรมในที่สาธารณะกับสมาชิกครอบครัวและผู้อื่นหรือไม่?

 7. ท่านสนับสนุนหรือส่งเสริมคำสอน การปฏิบัติ หรือหลักคำสอนที่ตรงข้ามกับที่เป็นของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหรือไม่?

 8. ท่านพากเพียรในการรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งที่บ้านและที่โบสถ์; เข้าร่วมการประชุมของท่าน; เตรียมตัวและรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควร; และดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับกฎและพระบัญญัติของพระกิตติคุณหรือไม่?

 9. ท่านพากเพียรที่จะซื่อสัตย์ในทุกสิ่งที่ท่านทำหรือไม่?

 10. ท่านเป็นผู้จ่ายส่วนสิบเต็มหรือไม่?

 11. ท่านเข้าใจและเชื่อฟังพระคำแห่งปัญญาหรือไม่?

 12. ท่านมีภาระผูกพันทางการเงินหรือภาระผูกพันอื่นๆ กับอดีตคู่สมรสหรือลูกๆ หรือไม่?

  หากมี ท่านปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านั้นโดยสมบูรณ์จนถึงปัจจุบันหรือไม่?

 13. ท่านรักษาพันธสัญญาที่ท่านทำในพระวิหาร รวมถึงการสวมใส่การ์เม้นท์พระวิหารตามคำแนะนำในเอ็นดาวเม้นท์หรือไม่?

 14. มีบาปร้ายแรงในชีวิตท่านที่ควรได้รับการแก้ไขกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจฐานะปุโรหิตในขั้นตอนการกลับใจของท่านหรือไม่?

 15. ท่านคิดว่าท่านมีค่าควรที่จะเข้าพระนิเวศน์ของพระเจ้าและมีส่วนร่วมในศาสนพิธีพระวิหารหรือไม่?

พรุ่งนี้ คำถามใบรับรองพระวิหารฉบับปรับปรุงแก้ไขนี้จะส่งออกไปให้ผู้นำศาสนจักรทั่วโลก

นอกจากการตอบคำถามเหล่านี้อย่างซื่อสัตย์แล้ว เป็นที่เข้าใจว่าผู้ใหญ่ที่เข้าพระวิหารแต่ละคนจะสวมใส่การ์เม้นท์ศักดิ์สิทธิ์ของฐานะปุโรหิตใต้เสื้อผ้าปกติของตน นี่คือสัญลักษณ์ของคำมั่นสัญญาภายในที่จะพากเพียรเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นทุกวัน สิ่งนี้ยังเตือนใจเราให้ยังคงซื่อสัตย์ทุกวันต่อพันธสัญญาที่ทำไว้และเดินบนเส้นทางพันธสัญญาทุกวันในลักษณะที่สูงส่งกว่าเดิมและศักดิ์สิทธิ์กว่าเดิม

ต่อไปนี้ข้าพเจ้าอยากจะพูดกับเยาวชนของเราสักครู่ เราขอกระตุ้นท่านให้มีคุณสมบัติคู่ควรรับใบรับรองพระวิหารแบบจำกัดการใช้ ท่านจะเจอเฉพาะคำถามสัมภาษณ์ที่เหมาะสมกับท่านเพื่อเตรียมท่านสำหรับศาสนพิธีบัพติศมาและการยืนยันแทนคนตาย เราสำนึกคุณอย่างยิ่งสำหรับความมีค่าควรของท่านและการเต็มใจมีส่วนร่วมในงานพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์นั้น เราขอบคุณท่าน!

ความมีค่าควรส่วนบุคคลในการเข้าพระนิเวศน์ของพระเจ้าเรียกร้องการเตรียมทางวิญญาณส่วนบุคคลมากทีเดียว แต่ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า ทุกอย่างเป็นไปได้ ในบางแง่ การสร้างพระวิหารนั้นง่ายกว่าการสร้างคนให้พร้อมสำหรับพระวิหาร ความมีค่าควรส่วนบุคคลเรียกร้องการเปลี่ยนใจเลื่อมใสในความคิดและจิตใจอย่างสมบูรณ์เพื่อจะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้น เป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์ เป็นแบบอย่างที่ดีขึ้น และเป็นคนบริสุทธิ์มากขึ้น

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่างานขั้นเตรียมนี้นำมาซึ่งพรสุดคณานับในชีวิตนี้และพรสุดหยั่งถึงในชีวิตหน้า รวมถึงการดำรงอยู่ต่อไปของหน่วยครอบครัวชั่วนิรันดร์ “ในสภาพแห่งความสุขอันไม่รู้จบ.”1

ต่อไปนี้ข้าพเจ้าอยากจะเปลี่ยนหัวข้อเป็นแผนงานสำหรับปีหน้า ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2020 จะครบรอบ 200 ปีพอดีนับตั้งแต่โจเซฟ สมิธ เห็นการปรากฏพระองค์ของพระผู้เป็นเจ้าดังที่เรารู้จักกันว่า นิมิตแรก พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อโจเซฟ เด็กหนุ่มอายุ 14 ปี เหตุการณ์นั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในความสมบูรณ์ ดังที่พยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลศักดิ์สิทธิ์2

จากนั้นมีผู้ส่งสารจากสวรรค์มาเยือนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โมโรไน ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา รวมทั้งเปโตร ยากอบ และยอห์น อัครสาวกในยุคเริ่มต้น มีอีกหลายคนตามมา เช่น โมเสส เอลีอัส และเอลียาห์ แต่ละท่านนำสิทธิอำนาจจากสวรรค์มาเป็นพรแก่บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกอีกครั้ง

ที่น่าอัศจรรย์คือ เราได้รับพระคัมภีร์มอรมอน: พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์คู่กับพระคัมภีร์ไบเบิลด้วย การเปิดเผยที่ตีพิมพ์ในหลักคำสอนและพันธสัญญากับไข่มุกอันล้ำค่าขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและความจริงนิรันดร์อย่างมากเช่นกัน

กุญแจและตำแหน่งต่างๆ ของฐานะปุโรหิตได้รับการฟื้นฟู รวมถึงตำแหน่งอัครสาวก, สาวกเจ็ดสิบ, ผู้ประสาทพร, มหาปุโรหิต, เอ็ลเดอร์, อธิการ, ปุโรหิต, ผู้สอน, และมัคนายก สตรีที่รักพระเจ้ารับใช้อย่างองอาจในสมาคมสงเคราะห์, ปฐมวัย, เยาวชนหญิง, โรงเรียนวันอาทิตย์, และการเรียกอื่นๆ ของศาสนจักร—ส่วนสำคัญทุกส่วนของการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในความสมบูรณ์ของมัน

ดังนั้น ปี 2020 จะเป็นปีแห่งการฉลองครบรอบสองร้อยปี การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนครั้งหน้าจะแตกต่างจากการประชุมใหญ่ทุกครั้งที่ผ่านมา ในอีกหกเดือน ข้าพเจ้าหวังว่าสมาชิกทุกคนและทุกครอบครัวจะเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองรากฐานของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู

ท่านอาจเริ่มเตรียมตัวโดยอ่านเรื่องราวนิมิตแรกของโจเซฟ สมิธอีกครั้งตามที่บันทึกอยู่ในไข่มุกอันล้ำค่า หลักสูตรการศึกษาของเราปีหน้าใน จงตามเรามา คือพระคัมภีร์มอรมอน ท่านอาจไตร่ตรองคำถามสำคัญๆ เช่น “ชีวิตฉันจะเปลี่ยนไปอย่างไรถ้าอยู่ดีๆ ความรู้ที่ได้จากพระคัมภีร์มอรมอนถูกพรากไปจากฉัน?” หรือ “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังนิมิตแรกทำให้ฉันกับคนที่ฉันรักเปลี่ยนไปอย่างไร?” นอกจากนี้ เรามีวีดิทัศน์พระคัมภีร์มอรมอนออกมาสู่สาธารณชนแล้ว ท่านอาจใช้วีดิทัศน์เหล่านั้นในการศึกษาส่วนตัวและกับครอบครัวของท่าน

เลือกคำถามของท่านเอง ออกแบบแผนของท่านเอง จดจ่อความคิดของท่านอยู่ในแสงสว่างอันรุ่งโรจน์ของการฟื้นฟู เมื่อท่านทำเช่นนี้ การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปีหน้าจะไม่เพียงเป็นที่น่าจดจำ แต่ยากที่จะลืมเลือน

เพื่อปิดการประชุม ข้าพเจ้าฝากความรักและพรของข้าพเจ้าให้ท่านแต่ละคนมีความสุขมากขึ้นและบริสุทธิ์มากขึ้นในทุกๆ วัน ในขณะเดียวกัน โปรดมั่นใจว่าการเปิดเผยยังคงมีอยู่ในศาสนจักรและจะยังมีต่อไปภายใต้การกำกับดูแลของพระเจ้าจนกว่า “จุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะสำเร็จ และพระเยโฮวาห์ผู้ทรงฤทธานุภาพจะตรัสว่างานสำเร็จแล้ว”3

ข้าพเจ้าอวยพรท่าน ยืนยันความรักที่มีต่อท่านอีกครั้ง พร้อมด้วยประจักษ์พยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์! พระเยซูคือพระคริสต์! นี่คือศาสนจักรของพระองค์และเราเป็นผู้คนของพระองค์ ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน