การประชุมใหญ่สามัญ
  พยาน โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน และชั้นเรียนเยาวชนหญิง
  ดาวน์โหลด
  หน้านี้ (MP3)
  เชิงอรรถ
  พื้นหลัง

  พยาน โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน และชั้นเรียนเยาวชนหญิง

  การปรับเปลี่ยนที่เราจะประกาศต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เยาวชนชายและเยาวชนหญิงพัฒนาศักยภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของตน

  พี่น้องที่รักทั้งหลาย ช่วงเวลานี้วิเศษยิ่งที่ได้อยู่กับท่านอีกครั้งในการประชุมใหญ่สามัญ เมื่อต้นสัปดาห์นี้เราประกาศให้สมาชิกศาสนจักรทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องผู้สามารถทำหน้าที่เป็นพยานในศาสนพิธีผนึกและบัพติศมา ข้าพเจ้าอยากจะเน้นสามประเด็นนั้น

  1. บัพติศมาแทนผู้วายชนม์สามารถมีพยานเป็นใครก็ได้ที่ถือใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงใบรับรองแบบจำกัดการใช้

  2. สมาชิกที่รับเอ็นดาวเม้นท์แล้วและถือใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบันสามารถทำหน้าที่พยานในศาสนพิธีผนึกทั้งสำหรับคนเป็นและคนตาย

  3. สมาชิกศาสนจักรที่รับบัพติศมาแล้วสามารถทำหน้าที่พยานในบัพติศมาสำหรับคนเป็น การเปลี่ยนแปลงนี้ใช้กับบัพติศมาทั้งหมดนอกพระวิหาร

  การปรับเปลี่ยนนโยบายเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนการ หลักคำสอนกับพันธสัญญาพื้นฐานยังคงเดิม ทั้งสองอย่างนี้มีผลเท่าเทียมกันในทุกศาสนพิธี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน่าจะทำให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในศาสนพิธีเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

  ข้าพเจ้าต้องการพูดกับท่านครั้งนี้เพื่อแจ้งการปรับเปลี่ยนที่ใช้กับเยาวชนและผู้นำเยาวชนเช่นกัน

  ท่านคงจำได้ว่าข้าพเจ้าเคยเชื้อเชิญให้เยาวชนในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเข้าร่วมกองทัพเยาวชนของพระเจ้าเพื่อมีส่วนในอุดมการณ์สำคัญที่สุดบนโลกวันนี้ นั่นคือ การรวบรวมอิสราเอล1 ข้าพเจ้าเชื้อเชิญเช่นนั้นเพราะเยาวชนมีพรสวรรค์พิเศษในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นและแบ่งปันสิ่งที่ตนเชื่ออย่างมั่นใจ อุดมการณ์ของการรวบรวมอิสราเอลเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการช่วยเตรียมโลกและคนของโลกให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า

  ในแต่ละวอร์ด กองทัพเยาวชนของพระเจ้านำโดยอธิการผู้รับใช้ที่อุทิศตนของพระผู้เป็นเจ้า ความรับผิดชอบสำคัญที่สุดอันดับแรกของเขาคือดูแลเยาวชนชายและเยาวชนหญิงในวอร์ด อธิการและที่ปรึกษากำกับดูแลงานของโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและชั้นเรียนเยาวชนหญิงในวอร์ด

  การปรับเปลี่ยนที่เราจะประกาศต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เยาวชนชายและเยาวชนหญิงพัฒนาศักยภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของตน เราต้องการเพิ่มความเข้มแข็งให้โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและชั้นเรียนเยาวชนหญิงด้วย รวมทั้งให้ความช่วยเหลืออธิการและผู้นำท่านอื่นๆ ขณะพวกเขารับใช้อนุชนรุ่นนี้

  ต่อไปนี้เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุกจะพูดถึงการปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนชาย และคืนนี้ที่ภาคการประชุมทั่วไปของสตรี ซิสเตอร์บอนนี่ เอช. คอร์ดอน ประธานเยาวชนหญิงสามัญจะพูดถึงการปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนหญิง

  ฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองเป็นหนึ่งเดียวกันในการอนุมัติโครงการเหล่านี้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้เยาวชนของเรา เรารักพวกเขามากและสวดอ้อนวอนให้พวกเขา! พวกเขาเป็น “ความหวังอิสราเอล กองทัพไซอัน เผ่าพันธุ์ของวันที่สัญญา”2 เราเชื่อมั่นเต็มที่ในเยาวชนของเราและรู้สึกขอบคุณพวกเขา ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน