2010.–2019. gads
Svētais Vakarēdiens var mums palīdzēt kļūt svētiem
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes
Tēma

Svētais Vakarēdiens var mums palīdzēt kļūt svētiem

Apdomājiet piecus veidus, kā palielināt spēku un ietekmi, ko rada mūsu regulārā līdzdalība Svētā Vakarēdiena svētajā priekšrakstā.

Vienas no manām agrīnajām atmiņām saistītas ar Svētā Vakarēdiena sanāksmēm, kas notika mūsu mājās Varnambūlā, Austrālijā. Mūsu draudzi apmeklēja 10 līdz 15 cilvēku, un manam tēvam, kurš bija viens no trīs priesterības nesējiem, bija iespēja svētīt Svēto Vakarēdienu. Es atceros sajūtas, kas mani pārņēma, kad viņš pazemīgi un rūpīgi nolasīja Svētā Vakarēdiena lūgšanas vārdus. Bieži viņa balss trīcēja Gara ietekmē. Dažkārt viņš ieturēja pauzi, lai kontrolētu savas emocijas un pabeigtu lūgšanu.

Būdams piecus gadus vecs, es nevarēju saprast notikuma īsto nozīmi, tomēr es zināju, ka notiek kas īpašs. Es varēju sajust Svētā Gara rāmo un apstiprinošo ietekmi, kad mans tēvs apdomāja Glābēja mīlestību pret mums.

Glābējs mācīja: „Un to jums vienmēr būs darīt tiem, kas nožēlo grēkus un top kristīti Manā Vārdā; un jūs darīsit to, atceroties Manas asinis, kuras Es esmu izlējis par jums, lai jūs varētu liecināt Tēvam, ka jūs vienmēr Mani atceraties. Un, ja jūs vienmēr atcerēsities Mani, Mans Gars būs ar jums.” (3. Nefija18:11).

Es aicinu mūs visus apdomāt piecus veidus, kā palielināt ietekmi un spēku, ko dod regulāra piedalīšanās Svētā Vakarēdiena priekšrakstā — priekšrakstā, kas var mums palīdzēt kļūt svētiem.

1. Laicīgi sagatavojieties

Mēs varam sākt sagatavošanos Svētajam Vakarēdienam ilgi pirms dievkalpojuma sākuma. Sestdiena var būt piemērots laiks, lai pārdomātu mūsu garīgo izaugsmi un gatavību.

Scripture study

Mirstība ir būtiska dāvana mūsu ceļā — tapt tādiem kā mūsu Debesu Tēvs. Neizbēgami tas ietver arī grūtības un izaicinājumus, kas sniedz mums iespējas mainīties un augt. Ķēniņš Benjamīns mācīja, ka „miesīgs cilvēks ir Dieva ienaidnieks … un būs mūžīgi mūžos, kamēr vien viņš neļaujas Svētā Gara mudinājumiem un neatmet miesīgo cilvēku, un nekļūst par svēto caur Kristus, Tā Kunga, Izpirkšanu” (Mosijas 3:19). Līdzdalība Svētā Vakarēdiena priekšrakstā sniedz iespēju pilnvērtīgāk atvērt mūsu sirdis un dvēseles Dievam.

Sagatavošanās laikā mūsu sirdis top salauztas, kad paužam pateicību par Kristus Izpirkšanu, nožēlojam savas kļūdas un nepilnības un lūdzam Tēva palīdzību mūsu nepārtrauktajā ceļojumā — kļūt tādiem kā Viņš. Tad mēs varam gaidīt iespēju, kuru dod Svētais Vakarēdiens, lai atcerētos Viņa upuri un atjaunotu mūsu apņemšanos — ievērot visas noslēgtās derības.

2. Ierodieties laikus

Mēs varam gūt labāku pieredzi no Svētā Vakarēdiena apmeklēšanas, laikus ierodoties uz sanāksmi un ļaujoties pārdomām ievada mūzikas pavadībā.

Sacrament meetings

Elders Boids K. Pekers mācīja: „Ievada mūzika, kas tikko skanēja, ir baudījums garam. Tā aicina iedvesmu.”1 „Šis nav brīdis,” prezidents Rasels M. Nelsons paskaidroja, „sarunām vai ziņu nodošanai, bet gan laika sprīdis lūgšanu pilnām pārdomām, kad vadītāji un Baznīcas locekļi garīgi sagatavojas Svētajam Vakarēdienam.”2

3. Dziediet un mācieties Svētā Vakarēdiena garīgo dziesmu vārdus

Svētā Vakarēdiena garīgās dziesmas ir īpaši svarīga Vakarēdiena pieņemšanas daļa. Mūzika pacilā mūsu domas un sajūtas. Svētā Vakarēdiena garīgajai dziesmai ir vēl lielāka ietekme tad, kad mēs koncentrējamies uz to vārdiem un spēcīgo mācību. Mēs daudz mācāmies no vārdiem, piemēram, „sāpes, ko izcieti reiz Golgātā, paliks un negaisīs atmiņā”. 3 „Dvēslē lai pārliecība mirdz — tīras mums rokas, šķīsta sirds.”4 „Ar žēlastību taisnīgums tik svēti vienojas!”5

Woman leading singing
Sacrament meetings

Garīgās dziesmas vārdi pirms Svētā Vakarēdiena pieņemšanas var kļūt par daļu no mūsu derības solījuma. Padomājiet, piemēram, par vārdiem: „Mīļais Kungs un Dievs, jel dod mums drosmi paklausīt un Tavus ceļus iet.”6

4. Garīgi piedalieties Vakarēdiena lūgšanās (skat. Moronija 4.–5. nod.).

Tā vietā, lai noskaņotos uz zināmajiem Vakarēdiena lūgšanas vārdiem, mēs varam daudz mācīties un vēl vairāk sajust, garīgi piedaloties, kas ietver pārdomas par šajās svētajās lūgšanās ietvertajiem solījumiem un ar tiem saistītajām svētībām.

Blessings (Sacrament)

Maize un ūdens tiek svētīti un iesvētīti mūsu dvēseļu labumam. Tie mums atgādina par Glābēja upuri un to, ka Viņš var mums palīdzēt kļūt svētiem.

Lūgšanas paskaidro, ka mēs pieņemam maizi Dēla miesas piemiņai, kuru Viņš atdeva par izpirkšanas maksu, kas palīdz mums būt cienīgiem augšāmcelties, un mēs dzeram ūdeni Dēla asins piemiņai, kuru Viņš devīgi izlēja, lai mēs varētu tikt pestīti, ja vien nožēlosim grēkus.

Lūgšanas ietver derības, kas sākas ar frāzi „lai viņi varētu” (Moronija 4:3). Šai frāzei ir tik liels potenciāla spēks mūsu labumam. Vai mēs esam gatavi kalpot un paklausīt? Vai mēs esam gatavi mainīties? Vai mēs esam gatavi uzveikt savas vājības? Vai mēs esam gatavi palīdzēt citiem? Vai mēs esam gatavi uzticēties Glābējam?

Kad šie apsolījumi tiek uzskaitīti un kad mēs pieņemam Vakarēdienu, mēs apstiprinām savās sirdīs, ka esam gatavi:

  • uzņemties Jēzus Kristus Vārdu;

  • censties ievērot visus Viņa baušļus;

  • vienmēr atcerēties Viņu.

Lūgšana beidzas ar cēlu aicinājumu un apsolījumu: „Lai Viņa Gars varētu vienmēr būt ar viņiem” (Moronija 4:3).

Pāvils rakstīja: „Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība [un] atturība.” (Galatiešiem 5:22–23). Kad mēs ievērojam savas derības, mums ir pieejamas skaistas svētības un dāvanas.

5. Pārdomājiet un atcerieties Viņu laikā, kad tiek pasniegti Svētā Vakarēdiena simboli

Godbijības mirkļi, kad priesterības nesēji pasniedz Svēto Vakarēdienu, var kļūt mums svēti.

Sacrament meetings

Kad tiek pasniegta maize, mēs varam pārdomāt, ka augstākajā mīlestības izpausmē Glābējs uzņēmās „nāvi, lai Viņš varētu atraisīt nāves saites, kas saista Viņa ļaudis” (Almas 7:12).

Mēs varam atcerēties Augšāmcelšanās svētības, kas „nāks pie visiem, … kā nebrīviem tā brīviem, kā vīriešiem tā sievietēm, kā ļauniem tā taisnīgiem; un patiesi nezudīs pat tik daudz kā mats no viņu galvas; bet katra radība tiks atjaunota tās pilnīgā veidolā” (Almas 11:44).

Sacrament. Passing and partaking

Kad tiek pasniegts ūdens, mēs varam atcerēties Glābēja lūgumu:

„Jo lūk, Es, Dievs, esmu izcietis tās par visiem, lai viņi varētu neciest, ja tie nožēlos grēkus; …

šīs ciešanas lika Man, tieši Dievam, lielākajam no visiem, trīcēt aiz sāpēm un asiņot katrā porā, un ciest gan miesā, gan garā — un gribēju, lai Es varētu nedzert to rūgto biķeri, un izvairīties” (M&D 19:16, 18).

Mēs atceramies, ka Viņš uzņēmās „[mūsu] vājības, lai Viņš varētu tikt piepildīts ar žēlastību miesā, lai Viņš varētu zināt miesā, kā palīdzēt Saviem ļaudīm [mūsu] vājībās” (Almas 7:12.)

Pārdomājot mūsu Svētā Vakarēdiena pieredzes, mēs varam sev pajautāt:

  • Ko es šonedēļ darīšu, lai labāk sagatavotos Svētā Vakarēdiena sanāksmei?

  • Vai pirms Svētā Vakarēdiena sanāksmes es varu vairot godbijību un atklāsmes garu?

  • Kāda mācība bija ietverta Svētā Vakarēdiena garīgajā dziesmā?

  • Ko es dzirdēju un sajutu, klausoties Svētā Vakarēdiena lūgšanas?

  • Par ko es domāju, kad tika pasniegts Svētais Vakarēdiens?

Elders Deivids A. Bednārs sacīja: „Svētā Vakarēdiena priekšraksts ir svēts un atkārtots aicinājums patiesi nožēlot grēkus un tikt garīgi atjaunotam. Svētā Vakarēdiena pieņemšana pati par sevi nepiedod grēku. Taču, kad mēs apzinīgi sagatavojamies un piedalāmies šajā svētajā priekšrakstā ar salauztu sirdi un nožēlas pilnu garu, tad mums ir apsolījums, ka mums vienmēr var būt Tā Kunga Gars. Un, kad attīrošais Svētā Gara spēks ir mūsu pastāvīgs pavadonis, mēs vienmēr varam saņemt savu grēku piedošanu.”7

Es liecinu par neskaitāmajām svētībām, kas mums ir pieejamas, kad mēs vairāk sagatavojamies un garīgi piedalāmies Svētā Vakarēdiena priekšrakstā. Vēl es liecinu, ka šīs svētības mums ir pieejamas, pateicoties mūsu Debesu Tēva mīlestībai un Viņa mīļotā Dēla, Jēzus Kristus, bezgalīgajam Izpirkšanas upurim. Viņa svētajā, patiesi Jēzus Kristus vārdā, āmen.