2010–2019
รายงานสถิติปี 2014
ก่อนหน้า ถัดไป

รายงานสถิติปี 2014

ฝ่ายประธานสูงสุดออกรายงานสถิติของศาสนจักรเกี่ยวกับการเติบโตและสถานะของศาสนจักร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2014 ดังต่อไปนี้

หน่วยของศาสนจักร

สเตค

3,114 แห่ง

คณะเผยแผ่

406 แห่ง

ท้องถิ่น

561 แห่ง

วอร์ดและสาขา

29,621 แห่ง

สมาชิกภาพของศาสนจักร

สมาชิกภาพทั้งหมด

มีจำนวน 15,372,337 คน

มีเด็กใหม่ในบันทึกศาสนจักร

จำนวน 116,409 คน

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรับบัพติศมา

จำนวน 296,803 คน

ผู้สอนศาสนา

ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

85,147 คน

ผู้สอนศาสนาบำเพ็ญประโยชน์

30,404 คน

พระวิหาร

พระวิหารที่ได้รับการอุทิศระหว่างปี 2014 (พระวิหารฟอร์ตลอเดอร์เดล ฟลอริดา พระวิหารกิล เบิร์ต แอริโซนา และ พระวิหารฟีนิกซ์ แอริโซนา)

มีจำนวน 3 แห่ง

พระวิหารที่ได้รับการอุทิศซ้ำ (ออกเด็น ยูทาห์)

มีจำนวน 1 แห่ง

พระวิหารทั้งหมดที่เปิดดำเนินการ ณ สิ้นปี

มีจำนวน 144 แห่ง