2010–2019
จงอุดมสมบูรณ์, ขยายเผ่าพันธุ์, และทำให้แผ่นดินโลกศิโรราบ
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

จงอุดมสมบูรณ์, ขยายเผ่าพันธุ์, และทำให้แผ่นดินโลกศิโรราบ

พระบิดาบนสวรรค์ทรงบัญชาและทรงอวยพรให้เราอุดมสมบูรณ์ ขยายเผ่าพันธุ์ และทำให้แผ่นดินโลกศิโรราบเพื่อเราจะเป็นเหมือนพระองค์

ขอบคุณ คณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล สำหรับบทเพลงสรรเสริญอันอ่อนหวานต่อพระผู้ช่วยให้รอดของโลก

ในวันที่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงเรียกพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดจากพระองค์ให้สร้างมนุษย์ตามรูปลักษณ์เหมือนพระองค์ พระองค์ทรงอวยพรบุตรธิดาของพระองค์ โดยตรัสว่า, “จงอุดมสมบูรณ์เถิด, และขยายเผ่าพันธุ์, และเพิ่มพูนให้เต็มแผ่นดินโลก, และทำให้มันศิโรราบ, และมีอำนาจปกครอง … เหนือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก.”1 ดังนั้น การเดินทางในชีวิตมรรตัยของเราจึงเริ่มต้นด้วยพระบัญชาจากสวรรค์และพร พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราได้ประทานพระบัญชาและพรให้เราอุดมสมบูรณ์และขยายเผ่าพันธุ์ตลอดจนมีอำนาจปกครอง ทั้งนี้เพื่อที่เราจะพัฒนาและเป็นได้แม้ดังที่พระองค์ทรงเป็น

พี่น้องทั้งหลาย บ่ายวันนี้ ข้าพเจ้าเชื้อเชิญศรัทธาและคำสวดอ้อนวอนของท่าน ขณะที่ข้าพเจ้าแบ่งปันข้อคิดบางอย่างกับท่านเกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานสามข้อของลักษณะแห่งสวรรค์ของเรา คำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าคือเราจะตระหนักมากขึ้นและมีสัมฤทธิผลในหน้าที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ของเรา—พระบัญชาของพระบิดา—ที่จะพัฒนาลักษณะแห่งสวรรค์ของเรา เพื่อที่เราจะควบคุมการเดินทางให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นและไปถึงจุดหมายปลายทางอันสูงส่ง

ข้อแรก พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เราอุดมสมบูรณ์

องค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของการมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งบางครั้งถูกมองข้าม คือการนำออกมาซึ่งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนดังนี้

“เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย …

“ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น.

“พระบิดาของเราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้ คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเรา”2

เราอุดมสมบูรณ์เมื่อเราแนบสนิทในพระคริสต์ และเมื่อเรา “เต็มใจรับพระนามของ [พระองค์ไว้กับตัวเรา], [และ] … รับใช้พระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่”3โดยการช่วยให้ผู้อื่นมาหาพระองค์

ในวันเวลาของเรา ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่ยังคงเปล่งเสียงของพวกท่านเพื่อเชื้อเชิญให้เราแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในงานแห่งความรอดตามความสามารถและโอกาสของเรา

จุดเริ่มต้นของการตอบรับผลอันอุดมสมบูรณ์นั้นคือเราต้อง “มีความอ่อนโยน และใจนอบน้อม”4 เรามาหาพระคริสต์ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อเรายอมต่อการชักจูงของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และรักษาพันธสัญญาทั้งหมดที่เราทำไว้5 เราสามารถแสวงหาและได้รับของประทานแห่งจิตกุศลและมีพลังที่จะเชื้อเชิญครอบครัวของเรา บรรพชนของเรา เพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก ตลอดจนมิตรสหายของเราที่จะได้รับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

การทำงานในวิญญาณแห่งจิตกุศลไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นปีติ ความท้าทายเป็นโอกาสที่จะสร้างศรัทธา เราเป็น “พยานเกี่ยวกับ [พระคุณความดีของ] พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกสิ่ง, และในทุกแห่งที่ [เรา] อยู่, แม้จนถึงความตาย.”6

เราทุกคนสามารถและควรมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในงานแห่งความรอด พระผู้ช่วยให้รอดประทานหน้าที่รับผิดชอบต่อไปนี้แก่เราพร้อมกับคำสัญญา: “เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน”7

สอง พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เราขยายเผ่าพันธุ์

ร่างกายของเราเป็นพรจากพระผู้เป็นเจ้า เรารับร่างกายเพื่อจุดประสงค์ของสัมฤทธิผลในงานของพระบิดาบนสวรรค์ “คือการทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์.”8 ร่างกายเป็นเครื่องมือซึ่งจะทำให้เราบรรลุศักยภาพแห่งสวรรค์ของเราได้

ร่างกายทำให้บุตรธิดาทางวิญญาณที่เชื่อฟังของพระบิดาบนสวรรค์มีประสบการณ์ชีวิตบนแผ่นดินโลก9 การให้กำเนิดลูกคือการให้โอกาสบุตรธิดาทางวิญญาณคนอื่นๆ ของพระผู้เป็นเจ้าได้มีความสุขกับชีวิตบนแผ่นดินโลก ทุกคนที่เกิดมาในความเป็นมรรตัยมีโอกาสก้าวหน้าและได้รับความสูงส่งหากพวกเขาเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า

การแต่งงานระหว่างชายกับหญิงเป็นรูปแบบที่พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งไว้เพื่อสัมฤทธิผลของพระบัญชาที่จะขยายเผ่าพันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันไม่ขยายเผ่าพันธุ์

การแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายที่ได้รับการผนึกในพระวิหารและพันธสัญญาแห่งการผนึกนั้นได้รับยกย่อง ช่วยให้บิดามารดาและลูกๆ ของพวกเขามีโอกาสรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดของความรักและการเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขามีสภาพแวดล้อมในอุดมคติซึ่งพวกเขาสามารถดำเนินชีวิตตามพันธสัญญาที่ทำไว้กับพระผู้เป็นเจ้า

เพราะความรักที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีต่อเรา พระองค์จึงทรงเตรียมทางไว้สำหรับบุตรธิดาที่ซื่อสัตย์ทุกคนซึ่งไม่ได้รับหรือไม่สามารถรับพรของการแต่งงานและการมีลูกในพันธสัญญาหรือความสมบูรณ์ของพรเหล่านั้นด้วยเหตุผลที่จำเป็น ไม่ใช่เพราะความประสงค์ของตนเอง ในเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ พวกเขาจะได้ชื่นชมพรเหล่านี้10

ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่ได้แนะนำให้ทุกคนที่มีโอกาสเข้าสู่พันธสัญญาของการแต่งงานนิรันดร์ดำเนินต่อไปด้วยปัญญาและศรัทธา เราไม่ควรเลื่อนเวลาของวันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวเพราะการแสวงหาทางโลก หรือตั้งความหวังในตัวคู่ครองของเราไว้สูงจนสุดวิสัยที่จะเป็นไปได้

คำสัญญาต่อทุกคนที่ได้รับการผนึกในพันธสัญญาของการแต่งงานนิรันดร์และผู้ที่อุดมสมบูรณ์จากการรักษาพันธสัญญาของพวกเขา นั่นคือปฏิปักษ์จะไม่มีอำนาจทำลายรากฐานแห่งการเป็นคู่ชีวิตนิรันดร์ของพวกเขาได้

สาม พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เราทำให้แผ่นดินโลกศิโรราบ

การทำให้แผ่นดินโลกศิโรราบและมีอำนาจปกครองเหนือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างคือการควบคุมสิ่งเหล่านี้เพื่อให้พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเกิดสัมฤทธิผล11 ขณะที่พวกเขารับใช้บุตรธิดาของพระองค์ การทำให้ศิโรราบรวมถึงการมีอำนาจเหนือร่างกายของเราเอง12 และ ไม่ รวมถึงการตกเป็นเหยื่อที่อ่อนแอของสิ่งเหล่านี้หรือใช้ร่างกายของเราตรงข้ามกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า13

การพัฒนาความสามารถในการเอาชนะสิ่งต่างๆ ทางโลกเริ่มต้นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะตระหนักในความอ่อนแอของมนุษย์และพลังที่เราได้รับโดยผ่านพระคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ เพราะ “พระคริสต์ตรัสไว้ว่า หากเจ้าจะมีศรัทธาในเราเจ้าจะมีพลังความสามารถทำสิ่งใดก็ตามที่เราเห็นสมควร”14 พลังนี้มีไว้สำหรับเราเมื่อเราเลือกกระทำด้วยการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ เราเพิ่มความสามารถของเราโดยการแสวงหาของประทานจากพระวิญญาณและโดยการพัฒนาพรสวรรค์ของเรา

ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตในสภาพที่ยากจนเช่นเดียวกับหลายครอบครัวในแอฟริกา ข้าพเจ้าได้รับความสามารถที่จะยกระดับตนเองออกจากสภาวการณ์เหล่านั้นโดยการแสวงหาและการได้รับ พร้อมกับความเอาใจใส่ดูแลจากบิดามารดาของข้าพเจ้า การศึกษาที่ดี การสร้างวิสัยทัศน์ของบุคคลที่ข้าพเจ้าสามารถเป็นได้จำเป็นต่อความก้าวหน้าของข้าพเจ้า ต่อมา ในฐานะคู่แต่งงานหนุ่มสาว ข้าพเจ้ากับภรรยา แกลดีส ได้พบพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูซึ่งกลายเป็นพรอันประเสริฐแก่ชีวิตเราตลอดมาด้วยการนำทางทางวิญญาณ เหมือนกับทุกครอบครัว เรามีการทดลองและการท้าทาย แต่เมื่อเราพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า เราได้พบคำตอบซึ่งนำสันติสุขและการปลอบโยน และเราไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มีมากเกินจะรับไหว

ความท้าทายที่กำลังเผชิญหน้ากับสังคมมนุษย์ทุกวันนี้ รวมถึงการผิดศีลธรรม สื่อลามกอนาจาร ความขัดแย้ง มลพิษ การใช้สารในทางที่ผิด และความยากจน ทวีขึ้นมากมายเพราะหลายคนในโลกหันไปหาสิ่งเหล่านั้นโดยการเลือก “ความประสงค์ของมารและเนื้อหนัง”15 มากกว่าที่จะทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า “พวกเขามิได้แสวงหาพระเจ้าเพื่อสร้างความชอบธรรมของพระองค์, แต่มนุษย์ทุกคนเดินในทางของตนเอง, และตามลักษณะเทพเจ้าของตนเอง, ซึ่งลักษณะนั้นเป็นเหมือนกับลักษณะของโลก”16

อย่างไรก็ตาม พระผู้เป็นเจ้าทรงเชื้อเชิญให้บุตรธิดา ทุกคน ของพระองค์รับความช่วยเหลือจากพระองค์ที่จะเอาชนะและอดทนความท้าทายต่างๆ ของชีวิตด้วยพระดำรัสต่อไปนี้

“เราคือพระผู้เป็นเจ้า; เรารังสรรค์โลก, และมนุษย์ก่อนพวกเขาเป็นอยู่ในเนื้อหนัง

“… หากเจ้าจะหันมาหาเรา, และสดับฟังเสียงของเรา, และเชื่อ, และกลับใจจากการล่วงละเมิดทั้งปวงของเจ้า, และรับบัพติศมา, แม้ในน้ำ, ในพระนามของพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของเรา, … เจ้าจะได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์, โดยขอสิ่งทั้งปวงในพระนามของพระองค์, และสิ่งใดก็ตามที่เจ้าจะขอ, ก็จะให้มันแก่เจ้า”17

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ซื่อสัตย์ผู้เข้าใจศักยภาพอันสูงส่งของพวกเขาและพึ่งพาพลังที่มีอยู่โดยผ่านการชดใช้ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์อย่างสุดจิตสุดใจ จะได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในความอ่อนแอตามธรรมชาติของพวกเขาและ “ทำได้ทุกสิ่ง”18 พวกเขาสามารถเอาชนะการล่อลวงของมารที่ได้ทำให้หลายคนตกอยู่ภายใต้พันธนาการของปฏิปักษ์ อัครสาวกเปาโลสอนว่า

“พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ [และ] พระองค์ จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้; และเมื่อถูกทดลอง พระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วย, เพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้”19

“เพราะพระองค์เองได้ทรงทนทุกข์และถูกทดลอง, พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองได้”20

พระบิดาบนสวรรค์ทรงบัญชาและทรงอวยพรให้เราอุดมสมบูรณ์ ขยายเผ่าพันธุ์ และทำให้แผ่นดินโลกศิโรราบเพื่อเราจะเป็นเหมือนพระองค์ พระองค์ทรงเตรียมความช่วยเหลือให้เราแต่ละคนเติบโตเป็นเหมือนพระองค์ด้วยการเลือกของเราเอง ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้เราทุกคนดำเนินชีวิตในรูปแบบที่เราจะได้รับการนำทางโดยวิสัยทัศน์ของลักษณะแห่งสวรรค์ของเรา ได้รับสิทธิพิเศษแห่งสวรรค์และทำให้จุดหมายอันสูงส่งของเราเกิดสัมฤทธิผล

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความมีอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา และพระบุตรอันเป็นที่รักของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ แผนอันร่งโรจน์แห่งความสุข และกุญแจที่พระองค์ประทานผ่านศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกในเวลานี้ แม้ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ที่เรารักและสนับสนุน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะมีพลังที่จะชื่นชมความสมบูรณ์ของพรจากพระองค์ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน