2010–2019
รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรปี 2014
ก่อนหน้า ถัดไป

รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรปี 2014

ถึงฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

เรียนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่: ดังที่กำกับไว้โดยการเปิดเผยในภาคที่ 120 ของพระคัมภีร์หลักคำสอนและพันธสัญญา สภาจัดการส่วนสิบ—ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายประธานสูงสุด โควรัมอัครสาวกสิบสอง และฝ่ายอธิการควบคุม—มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินทุนของศาสนจักร หน่วยงานของศาสนจักรใช้จ่ายเงินทุนให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และตามนโยบายกับระเบียบปฏิบัติ

แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าระดับมืออาชีพที่ได้รับการรับรองและทำงานอิสระโดยไม่ขึ้นอยู่กับแผนกอื่นๆ ของศาสนจักร มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีเพื่อจุดประสงค์ในการให้การรับรองที่เหมาะสมในเรื่องรายรับของเงินบริจาค รายจ่ายที่เกิดขึ้น และการปกป้องดูแลทรัพย์สินของศาสนจักร

ตามการดำเนินงานตรวจสอบ แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรลงความเห็นว่า ในแง่ของทรัพย์สิน รายรับของเงินบริจาค รายจ่ายที่เกิดขึ้น และทรัพย์สินของศาสนจักรสำหรับปี 2014 ได้รับการบันทึกและจัดการตามงบประมาณศาสนจักรที่ได้รับอนุมัติ และตามนโยบายตลอดจนแนวทางที่ถือปฏิบัติตามระบบบัญชี ศาสนจักรปฏิบัติตามแนวทางที่สอนให้กับสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตให้อยู่ในงบประมาณ หลีกเลี่ยงการเป็นหนี้ และการเก็บออมเพื่อยามจำเป็น

ขอแสดงความนับถือ

แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร

เควิน อาร์. เจอร์เก็นเซ็น

กรรมการผู้จัดการ