2010–2019
Kristuksen seuraajia
Huhtikuuta 2011


Kristuksen seuraajia

Kristuksen seuraajat pitävät elämässään Vapahtajaa esikuvanaan ja kulkevat valossa.

Viime lokakuussa vaimoni ja minä olimme vanhin Neil L. Andersenin ja tämän vaimon kanssa Córdobassa Argentiinassa uuden temppelin maanmurtotilaisuudessa. Kuten tapana on, tapahtumaa seurasi lehdistötilaisuus. Eräs toimittaja, joka ei ole kirkkomme jäsen, sanoi huomanneensa, kuinka hyvin miehet kohtelivat vaimoaan. Sitten hän kysyi yllättäen, onko se todellista vai kuviteltua. Olen varma, että hän näki ja tunsi jotakin erilaista jäsentemme keskuudessa. Ehkä hän havaitsi jäsentemme halun seurata Kristusta. Sellainen halu on jäsenillä kaikkialla maailmassa. Samaan aikaan miljoonilla ihmisillä, jotka eivät ole kirkon jäseniä, on myös halu seurata Häntä.

Ghanassa ja Nigeriassa vastikään näkemämme ihmiset tekivät vaimooni ja minuun vaikutuksen. Useimmat eivät olleet kirkkomme jäseniä. Olimme iloisia huomatessamme, kuinka heidän halunsa seurata Kristusta tuli ilmi monissa heidän keskusteluissaan heidän kodeissaan, ja se näkyi heidän autoissaan, seinillään ja mainostauluissaan. Emme olleet koskaan nähneet niin monia kristillisiä kirkkoja vieri vieressä.

Meillä myöhempien aikojen pyhillä on velvollisuus kutsua miljoonia heidän kaltaisiaan tulemaan ja näkemään, mitä meidän kirkkomme voi tuoda lisää niihin hyviin asioihin, joita heillä jo on. Kuka tahansa henkilö mistä maanosasta, ilmanalasta tai kulttuurista tahansa voi saada tietää itse, että profeetta Joseph Smith näki näyssä Isän ja Pojan. He voivat tietää, että taivaalliset sanansaattajat palauttivat pappeuden ja että Mormonin kirja on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Herran sanoin Henokille vanhurskautta on lähetetty alas taivaasta ja totuutta on lähetetty maasta todistamaan Isän Ainosyntyisestä.1

Vapahtaja on luvannut: ”Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.”2 Kristuksen seuraajat pitävät elämässään Vapahtajaa esikuvanaan ja kulkevat valossa. Kaksi ominaisuutta voi auttaa meitä huomaamaan, missä määrin seuraamme Häntä. Ensiksi, Kristuksen seuraajat ovat rakastavia ihmisiä. Toiseksi, Kristuksen seuraajat tekevät liittoja ja pitävät ne.

Ensimmäinen ominaisuus – se, että on rakastava – on varmaan yksi asia, jonka toimittaja huomasi kirkkomme jäsenissä Córdobassa. Me seuraamme Kristusta, koska rakastamme Häntä. Kun me rakkaudesta seuraamme Lunastajaa, me noudatamme Hänen omaa esimerkkiään. Rakkaudesta Vapahtaja oli kuuliainen Isän tahdolle joka tilanteessa. Meidän Vapahtajamme oli kuuliainen silloinkin kun se tarkoitti suurta fyysistä ja henkistä tuskaa, silloinkin kun se tarkoitti ruoskimista ja pilkkaamista, silloinkin kun se tarkoitti, että Hänen vihollisensa kiduttaisivat Häntä ja Hänen ystävänsä jättäisivät Hänet yksin. Sovitusuhri, joka on ominainen ainoastaan Vapahtajan tehtävälle, on kaikkien aikojen suurin rakkauden osoitus. ”Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet.”3

Kuten Kristus seurasi Isää kaikissa tilanteissa, meidän tulisi seurata Hänen Poikaansa. Jos teemme niin, ei ole väliä, millainen vaino, kärsimys, murhe tai pistävä piikki ruumiissa4 meitä vaivaa. Emme ole yksin. Kristus auttaa meitä. Hänen lempeät armotekonsa tekevät meidät voimallisiksi kaikissa tilanteissa.5

Kristuksen seuraaminen voi tarkoittaa monien rakkaiden asioiden hylkäämistä, kuten moabilainen Ruut teki. Uutena käännynnäisenä hän rakkaudesta Jumalaa ja Noomia kohtaan jätti kaiken taakseen elääkseen uskontonsa mukaan.6

Se voi tarkoittaa myös vastoinkäymisen ja kiusauksen kestämistä. Joosefin ollessa nuori hänet myytiin orjaksi. Hänet vietiin pois kaiken sen luota, mitä hän rakasti. Myöhemmin häntä viekoteltiin olemaan epäsiveellinen. Hän vastusti kiusausta ja sanoi: ”Kuinka minä siis voisin tehdä niin pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan?”7 Hänen rakkautensa Jumalaa kohtaan oli voimallisempi kuin mikään vastoinkäyminen tai kiusaus.

Tänä päivänä meillä on nykyajan ruuteja ja joosefeja kaikkialla maailmassa. Kun veli Jimmy Olvera Guayaquilista Ecuadorista sai lähetystyökutsunsa, hänen perheellään oli suuria vaikeuksia. Lähtöpäivänä hänelle sanottiin, että jos hän nyt lähtisi ovesta, hän menettäisi perheensä. Sydän murtuneena hän astui ulos siitä ovesta. Kun hän oli lähetystyössä, hänen äitinsä pyysi häntä viipymään lähetyskentällä kauemmin, koska he saivat niin monia siunauksia. Nykyään veli Olvera palvelee vaarnan patriarkkana.

Se, että todella rakastamme Kristusta, antaa tarvittavan voiman seurata Häntä. Herra itse näytti tämän, kun Hän kysyi Pietarilta kolme kertaa: ”Rakastatko sinä minua?” Kun Pietari oli vakuuttanut ääneen rakkautensa Herraa kohtaan yhä uudelleen, Herra kertoi Pietarille tulevista vaikeuksista. Sitten tuli kehotus: ”Seuraa minua.” Vapahtajan kysymys Pietarille voidaan esittää myös meille: ”Rakastatko sinä minua?” Sitä seuraa kutsu toimia: ”Seuraa minua.”8

Rakkaus vaikuttaa voimallisesti sydämeemme pyrkimyksessämme olla kuuliaisia. Rakkaus Vapahtajaamme kohtaan innoittaa meitä pitämään Hänen käskynsä. Rakkaus äitiä, isää tai puolisoa kohtaan voi myös innoittaa meitä olemaan kuuliaisia evankeliumin periaatteille. Tapa, jolla kohtelemme toisia, kuvastaa sitä, missä määrin me seuraamme Vapahtajaamme rakastamalla toisiamme.9 Me osoitamme rakkautemme Häntä kohtaan, kun pysähdymme auttamaan toisia, kun olemme täysin rehellisiä ja oikeamielisiä kaikessa10 ja kun teemme liittoja ja pidämme ne.

Toinen ominaisuus, joka Kristuksen seuraajilla on, on liittojen tekeminen ja niiden pitäminen, kuten Hän teki. Moroni tähdensi: ”Kristuksen veren [vuodattaminen] kuuluu Isän liittoon teidän syntienne anteeksiantamiseksi, niin että teistä tulee pyhiä, tahrattomia.”11

Profeetta Joseph Smith opetti, että liittoja tehtiin taivaassa jo ennen tämän maailman järjestämistä.12 Muinaiset profeetat ja patriarkat tekivät liittoja.

Vapahtaja itse antoi esimerkin. Hänet kastettiin, jotta Hän täyttäisi kaiken vanhurskauden, ja Hänet kastoi henkilö, jolla oli asianmukainen valtuus. Tehdessään liiton kasteen kautta Vapahtaja todisti Isälle, että Hän olisi kuuliainen pitämällä kaikki Isän käskyt.13 Kuten entisinä aikoina, mekin seuraamme Kristusta ja teemme liittoja pappeuden toimitusten kautta.

Liittojen tekeminen on asia, jonka miljoonat ihmiset, jotka eivät ole meidän kirkkomme jäseniä, voivat lisätä niihin erittäin hyviin asioihin, joita heillä jo on. Liittojen tekeminen on rakkauden osoittamista. Se on yksi tapa sanoa Hänelle: ”Kyllä, minä seuraan Sinua, koska minä rakastan Sinua.”

Liittoihin kuuluu lupauksia, myös iankaikkisen elämän siunauksia.14 Kaikki koituu meidän parhaaksemme, jos muistamme liittomme.15 Ne täytyy tehdä ja pitää, jotta voidaan täysin saada niihin liittyvät lupaukset. Rakkaus Vapahtajaa kohtaan ja liittojemme muistaminen auttavat meitä pitämään ne. Sakramentin nauttiminen on yksi tapa muistaa ne.16 Toinen tapa on käydä usein temppelissä. Muistan Etelä-Amerikassa erään nuoren avioparin, joka halusi erota, koska he eivät tulleet toimeen keskenään. Pappeusjohtaja neuvoi heitä käymään temppelissä ja kiinnittämään erityistä huomiota siellä tehtyjen liittojen sanoihin ja lupauksiin. He tekivät sen ja heidän avioliittonsa pelastui. Liittojemme voima on suurempi kuin mikään haaste, minkä kohtaamme tai saatamme kohdata.

Te jäsenet, jotka ette ole aktiivisia evankeliumissa – tulkaa takaisin. Tuntekaa se siunaus, joka tulee liittojen muistamisesta ja niiden uudistamisesta, kun nautitte sakramentin ja käytte temppelissä. Niin tehdessänne te ilmaisette rakkautta ja osoitatte halua olla Kristuksen todellinen seuraaja. Se tekee teidät kelvollisiksi saamaan kaikki luvatut siunaukset.

Te, jotka ette ole kirkkomme jäseniä, kehotan teitä osoittamaan uskoa, tekemään parannuksen ja tulemaan kelvollisiksi saamaan kasteenliiton Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa. Kun teette niin, osoitatte rakkautenne taivaallista Isäämme kohtaan ja halunne seurata Kristusta.

Todistan, että olemme onnellisempia, kun noudatamme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opetuksia. Kun pyrimme seuraamaan Häntä, taivaan siunaukset tulevat osaksemme. Tiedän, että Hänen lupauksensa täyttyvät, kun teemme liittoja ja pidämme ne ja kun meistä tulee Kristuksen todellisia seuraajia. Todistan Hänen suuresta rakkaudestaan meitä jokaista kohtaan, ja teen sen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

 1. Ks. Moos. 7:62.

 2. Joh. 8:12.

 3. Jes. 53:5.

 4. Ks. 2. Kor. 12:7.

 5. Ks. 1. Nefi 1:20.

 6. Ks. Ruut 1:16.

 7. 1. Moos. 39:7–9.

 8. Joh. 21:15–19.

 9. Ks. Joh. 13:35.

 10. Ks. Alma 27:27.

 11. Moroni 10:33.

 12. Ks. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 44; ks. myös Spencer W. Kimball, ”Be Ye Therefore Perfect”, hartaustilaisuuden puhe, Salt Laken uskontoinstituutti, 10. tammikuuta 1975: ”Me teimme lupauksia, juhlallisia lupauksia taivaassa ennen kuin tulimme tähän kuolevaiseen elämään. – – Me olemme tehneet liittoja. Me teimme ne ennen kuin hyväksyimme asemamme täällä maan päällä.”

 13. Ks. 2. Nefi 31:5–7.

 14. Ks. Abr. 2:11. Ks. myös John A. Widtsoe, ”Temple Worship”, Assembly Hallissa Salt Lake Cityssä pidetty luento, 12. lokakuuta 1920, s. 10: ”Liitto elävöittää totuuden ja tekee mahdolliseksi siunaukset, jotka ovat palkintona kaikille niille, jotka käyttävät tietoa oikein.”

 15. Ks. OL 90:24.

 16. Ks. esim. 3. Nefi 18:7–11.