2010–2019
Kohdatkaa tulevaisuus uskossa
Huhtikuuta 2011


Kohdatkaa tulevaisuus uskossa

Hänen totuutensa, liittonsa ja toimituksensa tekevät meidät kykeneviksi voittamaan pelon ja kohtaamaan tulevaisuuden uskossa!

Rakkaat veljeni ja sisareni, kiitos tukea antavasta vaikutuksestanne, ei pelkästään siitä, että kohotatte kätenne, vaan myös tukea antavasta palvelusta kotona, kirkossa ja omalla paikkakunnallanne. Meistä on hienoa olla teidän kanssanne ja nähdä teitä perheenne ja ystävienne parissa. Missä sitten asuttekin, panemme merkille teidän pyrkimyksenne tehdä tästä maailmasta parempi paikka. Me tuemme teitä! Me rakastamme teitä! Samoin kuin te rukoilette meidän puolestamme, samoin me rukoilemme teidän puolestanne!

Näemme mielessämme perheenne kokoontuneina television tai internetin ääreen seuraamaan yleiskonferenssikokouksia kotona. Eräs valpas äiti ja isä lähettivät minulle kuvan, jonka he ottivat konferenssin aikana. He katselivat sillä hetkellä puolitoistavuotiaan poikansa reaktiota, kun poika tunnisti puhujan kasvonpiirteet ja äänen. Lapsi alkoi lähetellä lentosuukkoja televisiota kohti. Hän halusi päästä lähemmäs. Niinpä hänen ystävällinen isosiskonsa nosti nopeasti pikkuveljensä harteilleen ja vei tämän lähemmäs. Tässä on se valokuva.

Kyllä, televisiossa näkyy minun kuvani, ja nuo lapset ovat lapsenlapsiamme. Muutaman vuoden kuluessa tästä pojasta tulee vanhin, hän saa temppeliendaumenttinsa ja hän on valmis lähtemään lähetystyöhön. Myöhemmin hänet sinetöidään valitsemaansa iankaikkiseen kumppaniin. Voitteko nähdä hänet jonakin päivänä aviomiehenä ja isänä, jolla on omia lapsia? Ja jonakin päivänä hän jättää jäähyväiset isoisilleen tietäen varmuudella, että kuolema on osa elämää.

Se on totta. Me elämme kuollaksemme, ja me kuolemme elääksemme jälleen. Iankaikkisesta näkökulmasta katsoen ainoa kuolema, joka sanan varsinaisessa merkityksessä on liian varhainen, on sellaisen henkilön kuolema, joka ei ole valmis kohtaamaan Jumalaa.

Me apostolit ja profeetat emme ole huolissamme vain omista vaan teidänkin lapsistanne ja lastenlapsistanne – ja jokaisesta Jumalan lapsesta. Kaikki se, mitä tulevaisuus tuo tullessaan jokaiselle pyhälle Jumalan lapselle, on hänen vanhempiensa, perheensä, ystäviensä ja opettajiensa muovaamaa. Siten uskostamme nyt tulee osa jälkeläistemme uskoa myöhemmin.

Jokainen yksilö vaeltaa tietään alati muuttuvassa maailmassa – kilpailevien ideologioiden maailmassa. Pahan voimat tulevat aina olemaan vastakkain hyvän voimien kanssa. Saatana pyrkii lakkaamatta saamaan meidät seuraamaan hänen teitään ja tekemään meistä kurjia, kuten hän itse on.1 Ja elämän tavanomaiset uhat – kuten sairaudet, vammat ja onnettomuudet – ovat aina läsnä.

Me elämme sekasorron aikaa. Maanjäristykset ja tsunamit saavat aikaan hävitystä, valtiovaltoja sortuu, taloudellinen rasitus on voimakasta, perhe on hyökkäyksen kohteena ja avioerojen määrä on lisääntymässä. Meillä on suuri syy huoleen. Mutta meidän ei tarvitse antaa pelkojemme syrjäyttää uskoamme. Me voimme taistella noita pelkoja vastaan vahvistamalla uskoamme.

Aloittakaa lapsistanne. Teillä vanhemmilla on ensisijainen vastuu vahvistaa heidän uskoaan. Antakaa heidän tuntea uskonne silloinkin kun raskaat koettelemukset tulevat osaksenne. Keskittäkää uskonne rakastavaan taivaalliseen Isäämme ja Hänen rakkaaseen Poikaansa Herraan Jeesukseen Kristukseen. Opettakaa sellaista uskoa syvällä vakaumuksella. Opettakaa kullekin kallisarvoiselle pojalle tai tytölle, että hän on Jumalan lapsi, joka on luotu Hänen kuvakseen, ja että hänellä on pyhä tarkoitus ja mahdollisuus. Jokainen on syntyessään saanut haasteita voitettavikseen ja uskon, jota vahvistaa.2

Opettakaa uskoa Jumalan pelastussuunnitelmaan. Opettakaa, että matkamme kuolevaisuudessa on koetusaika, aika saada koettelemuksia ja tulla koetelluiksi, jotta nähtäisiin, teemmekö me kaiken, mitä Herra käskee meidän tehdä.3

Opettakaa uskoa noudattaa kaikkia Jumalan käskyjä tietäen, että ne on annettu siunaamaan Hänen lapsiaan ja antamaan heille iloa4. Varoittakaa heitä siitä, että he kohtaavat ihmisiä, jotka valikoivat ne käskyt, jotka he aikovat pitää, ja jättävät huomiotta muut, joita vastaan päättävät rikkoa. Nimitän tätä valikoivaksi suhtautumistavaksi kuuliaisuuteen. Tällainen valikoiva tapa ei toimi. Se johtaa kurjuuteen. Valmistautuakseen kohtaamaan Jumalan ihminen pitää kaikki Hänen käskynsä. Vaatii uskoa noudattaa Hänen käskyjään, ja niiden pitäminen vahvistaa tuota uskoa.

Kuuliaisuus antaa Jumalan siunausten virrata esteettä. Hän siunaa kuuliaisia lapsiaan vapaudella orjuudesta ja kurjuudesta. Ja Hän siunaa heitä suuremmalla valolla. Esimerkiksi kun ihminen pitää viisauden sanan, hän tietää, että kuuliaisuus tuo paitsi vapauden riippuvuudesta myös viisauden siunauksia ja tiedon aarteita5.

Opettakaa uskoa, jotta he tietävät, että kuuliaisuus Jumalan käskyille antaa fyysistä ja hengellistä suojaa. Ja muistakaa, Jumalan pyhät enkelit ovat aina valmiina auttamaan meitä. Herra on julistanut: ”Minä käyn teidän kasvojenne edellä. Minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla, ja minun Henkeni on teidän sydämessänne ja minun enkelini teidän ympärillänne tukeakseen teitä.”6 Millainen lupaus! Kun me olemme uskollisia, Hän ja Hänen enkelinsä auttavat meitä.

Horjumatonta uskoa lujittaa rukous. Vilpittömät rukouksenne ovat tärkeitä Hänelle. Ajatelkaa profeetta Joseph Smithin palavia ja kiihkeitä rukouksia hänen kauhistuttavina päivinään vankeudessa Libertyn vankilassa. Herra vastasi muuttamalla profeetan näkökulmaa. Hän sanoi: ”Tiedä, poikani, että kaikki tämä antaa sinulle kokemusta ja on sinun hyväksesi.”7

Jos me rukoilemme mielessämme iankaikkinen näkökulma, meidän ei pidä ihmetellä, jos kyyneleisimmät ja sydämen palavimmat pyyntömme kuullaan. Tämä Herran antama lupaus on merkitty Opin ja liittojen lukuun 98:

”Teidän rukouksenne ovat tulleet Herran – – korviin ja ne on kirjoitettu muistiin tällä sinetillä ja todistuksella vahvistettuina – Herra on vannonut ja säätänyt, että ne toteutetaan.

Sen tähden hän antaa teille tämän lupauksen peruuttamattomin liitoin, että ne täytetään; ja kaikki, millä teitä on ahdistettu, koituu yhdessä teidän parhaaksenne ja minun nimeni kunniaksi, sanoo Herra.”8

Herra valitsi voimakkaimmat sanansa saadakseen meidät vakuuttuneiksi: Sinetillä! Todistuksella! Vannonut! Säätänyt! Peruuttamattomin liitoin! Veljet ja sisaret, uskokaa Häntä! Jumala kuulee teidän vilpittömät ja hartaat rukouksenne, ja uskonne vahvistuu.

Kestävän uskon saamiseksi on välttämätöntä sitoutua pysyvästi maksamaan täydet kymmenykset. Kymmenysten maksaminen vaatii aluksi uskoa. Sitten kymmenysten maksaja saa lisää uskoa, kunnes kymmenysten maksamisesta tulee kallisarvoinen etuoikeus. Kymmenykset on ikivanha Jumalan antama laki.9 Hän antoi lapsilleen lupauksen, että Hän avaisi ”taivaan ikkunat ja [vuodattaisi] sateen runsaan siunauksen”10. Sen lisäksi kymmenykset pitävät nimenne luettuna Jumalan kansan joukkoon ja suojelevat teitä koston ja palamisen päivänä.11

Miksi me tarvitsemme niin lannistumattoman uskon? Koska edessä on vaikeita aikoja. Tulevaisuudessa on harvoin helppoa tai suosittua olla uskollinen myöhempien aikojen pyhä. Kaikkia meitä tullaan koettelemaan. Apostoli Paavali varoitti, että myöhempinä aikoina ne, jotka uutterasti seuraavat Herraa, joutuvat vainon kohteeksi.12 Juuri tuo vaino voi joko murskata teidät vaitonaiseen voimattomuuteen tai kannustaa teitä olemaan esimerkillisempiä ja rohkeampia jokapäiväisessä elämässänne.

Se, kuinka kohtaatte elämän koettelemukset, on osa uskonne kasvamista. Voima tulee siitä, kun muistatte, että teillä on jumalallinen luonne, äärettömän kallisarvoinen perintö. Herra on muistuttanut teitä, teidän lapsianne ja teidän lastenne lapsia siitä, että te olette laillisia perillisiä, että teidät on taivaassa säästetty syntymään erityisenä aikana ja erityisessä paikassa, kasvamaan ja tulemaan Hänen viirinsä kantajiksi ja liittokansakseen. Kun kuljette Herran vanhurskauden tietä, teitä siunataan, niin että pysytte Hänen hyvyydessään ja olette valona ja pelastajina Hänen kansalleen.13

Veljet ja sisaret, teidän jokaisen ulottuvilla on pyhän Melkisedekin pappeuden voimalla saatavia siunauksia. Nämä siunaukset voivat muuttaa elämänne olosuhteita sellaisissa asioissa kuin terveys, Pyhän Hengen kumppanuus, henkilökohtaiset suhteet ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Tämän pappeuden voima ja valtuus pitää hallussaan kaikkien kirkon hengellisten siunausten avaimia.14 Ja mikä huomattavinta, Herra on julistanut, että Hän antaa näitä siunauksia tahtonsa mukaan.15

Kaikki suurimmat pappeuden siunaukset annetaan Herran pyhissä temppeleissä. Uskollisuus siellä solmituille liitoille tekee teistä ja perheestänne kelvollisia iankaikkisen elämän siunauksiin16.

Palkintonne eivät tule pelkästään tuonpuoleisessa. Monet siunaukset tulevat osaksenne tässä elämässä lastenne ja lastenlastenne parissa. Teidän uskollisten pyhien ei tarvitse kamppailla elämän taisteluissa yksin. Ajatelkaa sitä! Herra on julistanut: ”Minä ahdistan sitä, joka sinua ahdistaa, ja sinun lapsesi minä pelastan.”17 Myöhemmin Hänen uskollinen kansansa sai tämän lupauksen: ”Minä, Herra, olisin taistellut heidän taistelunsa ja heidän lastensa taistelut ja heidän lastensa lasten – – kolmanteen ja neljänteen sukupolveen.”18

Rakas presidenttimme Thomas S. Monson on antanut meille profeetallisen todistuksensa. Hän on sanonut: ”Todistan teille, että meille luvatut siunaukset ovat mittaamattomat. Vaikka myrskypilviä kerääntyy, vaikka sade lankeaa yllemme, tietomme evankeliumista ja rakkautemme taivaallista Isäämme ja Vapahtajaamme kohtaan lohduttaa ja tukee meitä ja tuo iloa sydämeemme, kun vaellamme oikeamielisesti ja pidämme käskyt.”

Presidentti Monson jatkoi: ”Rakkaat veljeni ja sisareni, älkää pelätkö. Olkaa rohkealla mielellä. Tulevaisuus on yhtä kirkas kuin uskonne.”19

Presidentti Monsonin voimalliseen julistukseen lisään omani. Minä todistan, että Jumala on Isämme. Jeesus on Kristus. Hänen kirkkonsa on palautettu maan päälle. Hänen totuutensa, liittonsa ja toimituksensa tekevät meidät kykeneviksi voittamaan pelon ja kohtaamaan tulevaisuuden uskossa! Todistan niin Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

 1. Ks. 2. Nefi 2:27.

 2. Pietari opetti tätä käsitettä, kun hän ilmaisi toivon siitä, että ”pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa – – vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta” (2. Piet. 1:4).

 3. Ks. Abr. 3:25.

 4. Ks. 2. Nefi 2:25.

 5. Ks. OL 89:19; ks. myös Jes. 45:3.

 6. OL 84:88.

 7. OL 122:7. Toinen esimerkki näkökulman muuttamisesta on merkitty muistiin Psalmeihin: ”Varjele minua, – – auta palvelijaasi, joka turvaa sinuun. Sinä olet minun Jumalani. Herra, armahda minua! Kaiken päivää huudan sinua avukseni. – – Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi.” (Ps. 86:2–3, 12.)

 8. OL 98:2–3.

 9. Kymmenykset mainitaan kahdeksassa Vanhan testamentin kirjassa: 1. Moos., 3. Moos., 4. Moos., 5. Moos., 2. Aik., Neh., Aam. ja Mal.

 10. Mal. 3:10.

 11. Ks. OL 85:3.

 12. Ks. 2. Tim. 3:12.

 13. Ks. OL 86:8–11.

 14. Ks. OL 107:18.

 15. Ks. OL 132:47, 59.

 16. Ks. Abr. 2:11.

 17. Jes. 49:25; ks. myös OL 105:14.

 18. OL 98:37.

 19. ”Olkaa rohkealla mielellä”, Liahona, toukokuu 2009, s. 92.