2010–2019
Uskon muuttava voima ja luonteenlujuus
edellinen seuraava

Uskon muuttava voima ja luonteenlujuus

Jatkuva vanhurskas elämä saa aikaan sisäistä voimaa ja vahvuutta, joka voi olla pysyvästi vastustuskykyinen synnin ja rikkomuksen syövyttävälle vaikutukselle.

Kun uskon ymmärtää ja sitä käyttää oikein, sillä on dramaattisen kauaskantoisia vaikutuksia. Sellainen usko voi muuttaa ihmiselämän liikatunteellisista arkipäiväisyyksistä ilon ja onnen sinfoniaksi. Uskon osoittaminen on välttämätöntä taivaallisen Isän onnensuunnitelmassa. Mutta todellinen usko, pelastukseen johtava usko, keskittyy Herraan Jeesukseen Kristukseen – usko Hänen oppeihinsa ja opetuksiinsa, usko Herran voideltujen saamaan profeetalliseen ohjaukseen, usko kykyyn löytää kätkössä olevia luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia, jotka voivat muuttaa elämän. Tosiaan, usko Vapahtajaan on toiminnan ja voiman periaate.

Usko on luomisen peruskivi. Olen varma siitä, että Vapahtaja, Jeesus Kristus, käyttää uskoa tehtävässään toimia taivaallisen Isän johdolla. Mestari käytti sitä luodakseen etäisimmätkin galaksit samoin kuin muodostaakseen kvarkit, nykypäivän tietämyksen mukaan aineen pienimmät osaset. Uskon kuitenkin, että luomisen ihmeeseen kuuluu vieläkin pienempiä rakennuspalikoita.

Avioparin sinetöiminen tempp-elissä osoittaa uskoa tulevaisuuteen. He ymmärtävät, että olemalla kuuliaisia Jeesuksen Kristuksen opetuksille ja taivaallisen Isämme onnensuunnitelmalle he voivat nauttia ilontäyteisestä elämästä yhdessä. He käsittävät, että kun kasvun paikoiksi tarkoitettuja haasteita tulee, he löytävät Pyhän Hengen innoittamina keinoja voittaa ne sellaisin tavoin, jotka ovat hedelmällisiä ja kehittävät luonnetta.

Usko ja luonteenlujuus liittyvät läheisesti toisiinsa. Usko siihen voimaan, joka tulee kuuliaisuudesta Jumalan käskyille, takoo luonteenlujuutta, jota voitte hyödyntää hädän hetkinä. Sellainen luonteenlujuus ei kehity suurten haasteiden tai kiusausten hetkinä. Ne ovat hetkiä, jolloin sitä on tarkoitus käyttää. Se, että osoitatte uskoanne tosi periaatteisiin, kehittää luonnetta. Vahvistunut luonne lisää kykyänne osoittaa enemmän uskoa. Sen tuloksena kykynne ja luottamuksenne elämän koettelemusten voittamiseen kasvaa. Mitä enemmän luonteenne vahvistuu, sitä enemmän kykenette hyötymään uskon voiman harjoittamisesta. Huomaatte, kuinka usko ja luonteenlujuus vaikuttavat toisiinsa vahvistaen toisiaan. Luonteenlujuus kudotaan kärsivällisesti käytäntöön sovelletun periaatteen, opin ja kuuliaisuuden langoista.

Presidentti Hugh B. Brown on sanonut: ”Aina kun elämä tarjoaa ihmiselle suuria hengellisiä arvoja, ne voi saada itselleen vain uskon avulla. Ihminen ei voi elää ilman uskoa, koska elämän seikkailussa keskeisenä ongelmana on luonteen kehittäminen – joka ei ole järkeilyn tulosta vaan uskoa ihanteisiin ja uhrautuvaa omistautumista niille.” (Julkaisussa Conference Report, lokakuu 1969, s. 105.) Me osoitamme uskoa tekemällä. Joseph Smith on sanonut, että ”usko [on] toiminnan ja voiman periaate” (Lectures on Faith, 1985, s. 72).

Meistä tulee sitä, mitä haluamme olla, kun olemme joka päivä sitä, mitä haluamme meistä tulevan. Vanhurskas luonne ilmentää kallisarvoisella tavalla sitä, mitä teistä on tulossa. Vanhurskas luonne on arvokkaampi kuin mikään aineellinen tavara, jonka omistatte, mikään tieto, jota olette opiskelemalla saaneet, tai mitkään tavoitteet, joita olette saavuttaneet, riippumatta siitä, kuinka suuresti ihmiskunta niitä saattaakin ylistää. Seuraavassa elämässä teidän vanhurskasta luonnettanne arvioidaan sen määrittämiseksi, kuinka hyvin käytitte kuolevaisuuden etuoikeuden.

Ei Saatana eikä mikään muukaan voima voi hävittää eikä heikentää kasvavaa luonnettanne. Vain te voitte tehdä sen tottelemattomuudellanne. Rehti luonne muuttuu arvottomaksi tuhkaksi, kun sitä syövyttää petos tai rikkomus.

Vahva moraalinen luonne on tulosta johdonmukaisista oikeista valinnoista elämän koettelemuksissa ja koetuksissa. Me teemme näitä valintoja luottamalla omiin uskonkäsityksiimme, ja kun toimimme niiden pohjalta, ne vahvistuvat.

Mitä sellaisia voimaa antavia periaatteita on olemassa, joihin usko perustuu?

 • Luottamus Jumalaan ja siihen, että Hän haluaa auttaa tarvittaessa, olivatpa olosuhteet kuinka haastavia tahansa.

 • Kuuliaisuus Hänen käskyilleen ja elämä, joka osoittaa Hänen voivan luottaa teihin.

 • Herkkyys Pyhän Hengen hiljaisille kuiskauksille.

 • Niiden kuiskausten rohkea toteuttaminen.

 • Kärsivällisyys ja ymmärtäväisyys, kun Jumala antaa teidän kamppailla kehittyäksenne ja kun saatte vastauksia vähitellen pitkän ajan kuluessa.

”Usko on sellaista, mitä toivotaan mutta ei nähdä; älkää siis kiistäkö siksi, ettette näe, sillä te ette saa todistusta, ennen kuin uskonne on koeteltu” (Et. 12:6). Näin siis joka kerta kun koettelette uskoanne – eli toimitte kelvollisina saamanne vaikutelman mukaan – saatte Hengen vahvistavan todistuksen. Kun kuljette ymmärryksenne rajoille epävarmuuden hämärään osoittaen uskoa, teidät johdatetaan löytämään ratkaisuja, joita ette saisi muulla tavoin. Vaikka osoittaisitte hyvinkin vahvaa uskoa, Jumala ei aina heti palkitse teitä toiveidenne mukaan. Pikemminkin Jumala vastaa sen mukaan, mikä on Hänen iankaikkisessa suunnitelmassaan teille parasta, ja silloin kun siitä on suurinta hyötyä. Olkaa kiitollisia siitä, että Jumala antaa teidän toisinaan kamppailla pitkän aikaa ennen kuin se vastaus tulee. Se kasvattaa uskoanne ja kehittää luonnettanne.

Luonteenlujuuden peruskalliona on nuhteettomuus. Kelvollinen luonne vahvistaa kykyänne tunnistaa Hengen ohjaus ja olla kuuliaisia sille. Jatkuva uskonne osoittaminen kasvattaa luonteenlujuutta. Luotte varman perustan kasvavalle luonteenlujuudellenne asettamalla Jeesuksen Kristuksen ja Hänen opetuksensa elämänne keskipisteeksi.

Teidän onnellisuutenne maan päällä samoin kuin iankaikkinen pelastuksenne edellyttävät monia oikeita päätöksiä, joista yhdenkään tekeminen ei ole vaikeaa. Yhdessä nuo päätökset kehittävät luonteen, joka on vastustuskykyinen synnin ja rikkomuksen syövyttäville vaikutuksille. Jalo luonne on kuin arvokas posliini, joka valmistetaan valikoiduista raaka-aineista, muovataan uskon avulla, koristellaan huolellisesti jatkuvin vanhurskain teoin ja poltetaan kohottavan kokemuksen uunissa. Se on hyvin kaunis ja korvaamattoman arvokas. Rikkomus voi kuitenkin hetkessä vaurioittaa sitä pahoin, ja sen korjaaminen vaatii tuskallista, pitkäaikaista ponnistelua. Itsehillinnän suojaamana vanhurskas luonne kestää ikuisuuteen.

Aineelliset asiat eivät itsessään tuota onnea ja tyydytystä eivätkä saavutuksen iloa maan päällä. Eivätkä ne johda meitä korotukseen. Elämälle antaa suunnan luonteen jalous, tuo sisäisen voiman ja vakaumuksen kangas, jota kudotaan lukemattomin vanhurskain valinnoin. Jatkuva vanhurskas elämä saa aikaan sisäistä voimaa ja vahvuutta, joka voi olla pysyvästi vastustuskykyinen synnin ja rikkomuksen syövyttävälle vaikutukselle. Teidän uskonne Jeesukseen Kristukseen ja kuuliaisuutenne Hänen käskyilleen vahvistaa luonnettanne. Teidän luonteenne on sen mitta, mitä teistä on tulossa. Se on osoitus siitä, kuinka hyvin käytätte aikanne maan päällä tänä kuolevaisuuden koetuksen ajanjaksona.

Sanonta, jonka kaikki ymmärrämme, kuuluu, että sitä saa, mistä maksaa. Se pätee myös hengellisiin asioihin. Saatte sitä, mistä maksatte kuuliaisuudessa, uskossa Jeesukseen Kristukseen, soveltaessanne uutterasti oppimianne totuuksia käytäntöön. Teidän luonteenne muovautuu, teidän kyvykkyytenne kasvaa ja te toteutatte onnistuneesti kuolevaisuutenne tarkoituksen tulla koetelluiksi ja kokea iloa.

Te ette voi elämässä olla passiivisia, tai ajan mittaan luonnollinen ihminen heikentää pyrkimyksiänne elää kelvollisena. Teistä tulee sitä, mitä teette ja mitä ajattelette. Luonteen heikkous johtaa paineen alla halujen tyydyttämiseen tai henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseen. Heikkoa luonnetta ei pysty pönkittämään teeskentelyn kaavulla.

On käytännöllisesti katsoen varmaa, että henkilö, joka tekee päätöksiä tilanteen mukaan, tekee aikanaan vakavia rikkomuksia. Ei ole mitään totuuden rautakaidetta, joka pitäisi hänet oikealla tiellä. Hän kohtaa jatkuvasti monia hienovaraisia kiusauksia poiketa käskyistä. Niitä valintoja perustellaan väittämällä, etteivät ne ole niin pahoja, että ne ovat sosiaalisesti hyväksytympiä ja tarjoavat laajemman ystäväpohjan. Taitava henkilö, jolla ei ole periaatteiden perustaa, voi ajoittain yltää tilapäisesti vaikuttaviin saavutuksiin. Sellainen saavutus on kuitenkin kuin hiekkalinna. Kun luonteen koetus tulee, se romahtaa vieden usein muita mukanaan. Huolimatta siitä, kuinka huolellisesti rikkomuksentekijä pyrkii pitämään käskyjen rikkomisen piilossa, aikanaan ne tulevat miltei aina julkiseen tietoon. Saatana pitää itse huolen siitä. Hän ja hänen käskyläisensä ovat päättäneet aiheuttaa suurinta mahdollista vahinkoa jokaiselle taivaallisen Isän lapselle. Yksi vakava tottelematon teko tai luottamuksen rikkominen herättää kysymyksiä siitä, onko niitä muitakin. Muiden usko ja luottamus kyseisen henkilön luonteeseen horjuu.

Tämä elämä kuolevaisuudessa on koetustila. Se, kuinka hyvin kohtaatte sen haasteet, määrää sen, kuinka vahva luonteestanne tulee. Uskonne Jeesukseen Kristukseen ja Hänen opetuksiinsa lujittaa luonnettanne.

Olen omakohtaisesti todentanut, ettei sellaisilla asioilla kuin usko, rukous, rakkaus ja nöyryys ole suurtakaan merkitystä eivätkä ne saa aikaan mitään ihmeitä, ennen kuin niistä tulee meidän oman kokemuksemme kautta ja Pyhän Hengen suloisen kuiskauksen avulla elävä osa elämäämme. Varhain elämässä huomasin, että voisin oppia evankeliumin opetuksia älyllisesti sekä tunnistaa järkeilyn ja analysoinnin voimalla, että ne ovat merkittävän arvokkaita. Mutta niiden valtava voima ja kyky kantaa minut mielikuvitukseni ja käsityskykyni rajojen yli tuli todelliseksi vasta kun kärsivällinen, jatkuva harjoitus salli Pyhän Hengen kiteyttää ja syventää niiden merkityksen sydämeeni. Huomasin, että samalla kun palvelin vilpittömästi toisia, Jumala muokkasi omaa luonnettani. Hän herätti minussa kasvavan kyvyn tunnistaa Hengen ohjausta. Evankeliumin suunnitelman nerous piilee siinä, että kun teemme sitä, mitä Herra kehottaa meitä tekemään, meille annetaan kaikki se ymmärrys ja kaikki ne kyvyt, jotka ovat välttämättömiä sille, että saa rauhan ja runsaan tyydytyksen tässä elämässä. Samoin me saamme tarvittavaa valmennusta iankaikkiseen onneen Herran edessä.

Todistus saa vahvistusta hengellisistä vaikutelmista, jotka vahvistavat jonkin opetuksen, jonkin vanhurskaan teon oikeellisuuden. Senkaltaiseen ohjaukseen liittyy usein voimakkaita tunteita, jotka tuovat kyyneleet silmiin ja saavat sanattomaksi. Mutta todistus ei ole tunnetila. Se on sellaisen luonteen ydin, joka on kudottu lukemattomien oikeiden päätösten synnyttämistä langoista. Näitä valintoja tehdään luottaen asioihin, joihin uskotaan ja joita ei ainakaan aluksi nähdä. Vahva todistus antaa rauhaa, lohtua ja varmuutta. Se synnyttää vakaumuksen siitä, että kun johdonmukaisesti noudattaa Vapahtajan opetuksia, elämä on ihanaa, tulevaisuus on turvattu ja meillä on kyky voittaa tiellemme tulevat haasteet. Todistus kasvaa totuuden ymmärtämisestä, joka suodattuu rukouksesta ja pyhissä kirjoituksissa olevan opin pohtimisesta. Sitä ravitaan elämällä noiden totuuksien mukaan uskossa, joka on ankkuroitunut lujaan luottamukseen siitä, että luvatut tulokset saadaan.

Teidän todistuksenne vahvistuu, kun olette auliin kuuliaisia kymmenysten laille ja annatte paastouhreja, ja Herra on siunaava teitä sen vuoksi runsaasti. Kun todistuksenne lujittuu, Saatana yrittää houkutella teitä kovemmin. Vastustakaa hänen yrityksiään. Teistä tulee vahvempia, ja hänen vaikutuksensa teihin heikkenee.

Sen yhä lisääntyvän vaikutuksen, joka Saatanalla on maailmassa, sallitaan tarjota ympäristö, jossa meitä voidaan koetella. Vaikka Saatana saa nykypäivänä aikaan tuhoa, Jeesus Kristus on sovituksensa ja ylösnousemuksensa ansiosta määrännyt hänen lopullisen kohtalonsa. Perkele ei tule voittamaan. Nytkin hänen täytyy toimia Herran asettamissa rajoissa. Hän ei voi ottaa pois mitään ansaittua siunausta. Hän ei voi muuttaa luonnetta, joka on kudottu vanhurskaista päätöksistä. Hänellä ei ole mitään valtaa tuhota iankaikkisia siteitä, jotka on taottu pyhässä temppelissä miehen, vaimon ja lasten välille. Hän ei voi sammuttaa tosi uskoa. Hän ei voi viedä teiltä teidän todistustanne. Kyllä – nämä voidaan menettää antamalla periksi hänen kiusauksilleen. Mutta hänellä ei itsellään eikä itsessään ole valtaa tuhota niitä.

Yhteenvetona:

 • Jumala käyttää uskoanne luonteenne muovaamiseen.

 • Luonne ilmentää sitä, mitä teistä on tulossa.

 • Vahva luonne on tulosta johdonmukaisista oikeista valinnoista.

 • Luonteenlujuuden peruskalliona on nuhteettomuus.

 • Mitä enemmän luonteenne vahvistuu, sitä enemmän kykenette osoittamaan uskon voimaa.

Nöyryys on luonteenpiirre, joka suo meidän vastaanottaa opetusta korkeudesta Hengen välityksellä tai vastaanottaa opetusta lähteistä, jotka ovat tulleet innoituksena Herralta, kuten pyhät kirjoitukset ja profeettojen sanat. Nöyryys on vanhurskaan luonteen kallisarvoinen, hedelmällinen maaperä. Siinä itävät henkilökohtaisen kasvun siemenet. Kun näitä siemeniä hoidetaan uskolla, leikataan parannuksella ja vahvistetaan kuuliaisuudella ja hyvillä töillä, ne tuottavat hengellisen ohjauksen arvokasta hedelmää. Se johtaa sitten jumalalliseen innoitukseen ja voimaan – innoitukseen tietää Herran tahto, voimaan pystyä toteuttamaan tuo innoitettu tahto.

Saanen kertoa neljä periaatetta, jotka ovat tuoneet syvimpiä rauhan ja onnen tuntemuksia omaan elämääni. Herra on asettanut nämä kulmakivet iankaikkiseen suunnitelmaansa, ja jokainen niistä on välttämätön. Ne kaikki toimivat sopusoinnussa yhdessä ja vahvistavat toisiaan. Kun niitä sovelletaan uutterasti ja johdonmukaisesti, ne saavat aikaan luonteenlujuutta lisäten kykyä muuttaa elämän haasteet onnen astinlaudoiksi nyt ja ikuisesti. Niitä ovat seuraavat:

 • Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen ja Hänen ohjelmaansa, niin että saamme voimaa saavuttaa tavoitteemme.

 • Parannus, niin että voimme korjata tekemisen tai tekemättä jättämisen virheiden seuraukset.

 • Kuuliaisuus Herran käskyille, niin että saamme voimaa ja suuntaa elämäämme.

 • Epäitsekäs palveleminen, jolla voimme rikastaa muiden elämää.

Jos olette päättäneet elää vanhurskaasti, älkää masentuko. Elämä voi tuntua vaikealta nyt, mutta pidelkää lujasti kiinni siitä totuuden rautakaiteesta. Edistytte paremmin kuin arvaattekaan. Teidän kamppailunne muovaavat luonnetta, itsekuria ja luottamusta taivaallisen Isänne ja Vapahtajan lupauksiin, kun johdonmukaisesti noudatatte Heidän käskyjään. Innoittakoon Pyhä Henki teitä tekemään aina päätöksiä, jotka lujittavat luonnettanne ja tuottavat suurta iloa ja onnea. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.