2010–2019
Usko – valinta on teidän
edellinen seuraava

Usko – valinta on teidän

Valitkaa usko epäilyksen sijaan, valitkaa usko pelon sijaan, valitkaa usko tuntemattoman ja näkymättömän sijaan ja valitkaa usko pessimismin sijaan.

Me elämme yhtä kaikkien aikojen suurenmoisinta taloudenhoitokautta – aikaa, jota aiemmat profeetat odottivat, josta he profetoivat ja jota he uskoakseni kaipasivat. Vaikka meille on suotu runsain määrin taivaallisia siunauksia, Saatana – aina yhtä todellinen – on kuitenkin erittäin aktiivinen, ja meitä kaikkia pommitetaan jatkuvasti ristiriitaisilla viesteillä. Enkeli Moroni varoitti nuorta profeetta Joseph Smithiä siitä, että tämän nimeä tultaisiin mainitsemaan hyvällä ja pahalla kaikkialla maailmassa (ks. JS–H 33), eikä mikään profetia ole koskaan toteutunut yhtä ilmiselvästi. Profeetta antoi henkensä todistuksensa puolesta, ja hyökkäykset kirkkoa ja jopa Vapahtajaa itseään vastaan jatkuvat nykyäänkin. Vapahtajan todellisuus, Hänen sovitusuhrinsa ja sen yleismaailmallinen soveltaminen meihin kaikkiin asetetaan kyseenalaiseksi ja usein hylätään myyttinä tai heikon ja oppimattoman mielen perusteettomana toiveena. Myös evankeliumin palautuksen todellisuus näinä myöhempinä aikoina asetetaan edelleen kyseenalaiseksi. Sellaisten viestien jatkuva pommitus saattaa aiheuttaa hämmennystä, epäilyä ja pessimismiä. Niistä kukin iskee uskomiimme perustotuuksiin, meidän uskoomme Jumalaan ja meidän tulevaisuuden toivoomme.

Tämä saattaa olla maailmamme todellisuus, mutta me voimme silti valita, kuinka siihen suhtaudumme. Kun pyhää oppiamme ja uskonkäsityksiämme uhmataan, saamme tilaisuuden tulla tuntemaan Jumala mitä luottamuksellisimmalla ja henkilökohtaisimmalla tavalla. Saamme tilaisuuden valita.

Niiden ristiriitojen ja haasteiden takia, joita kohtaamme nykypäivän maailmassa, haluan ehdottaa yhtä ainoaa valintaa – rauhan ja varjeluksen valintaa ja valintaa, joka sopii kaikille. Se valinta on usko. Olkaa tietoisia siitä, ettei usko ole ilmainen lahja, joka annetaan ilman ajattelua, halua tai ponnistelua. Se ei tule kuin taivaasta lankeavana kasteena. Vapahtaja on sanonut: ”Tulkaa minun luokseni” (Matt. 11:28) ja ”kolkuttakaa, niin teille avataan” (Matt. 7:7). Nämä verbit kuvaavat toimintaa – tulkaa, kolkuttakaa. Ne ovat valintoja. Niinpä sanon, että valitkaa usko. Valitkaa usko epäilyksen sijaan, valitkaa usko pelon sijaan, valitkaa usko tuntemattoman ja näkymättömän sijaan ja valitkaa usko pessimismin sijaan.

Alman klassinen pohdinta uskosta, sellaisena kuin se on kirjoitettu muistiin Alman 32. lukuun Mormonin kirjassa, sisältää sarjan valintoja, jotka varmistavat uskomme kehittymisen ja säilymisen. Alma antoi meille ohjeen valita. Hänen sanansa kuvaavat toimintaa, jonka valinta saa aikaan. Hän käytti sanoja herätä, herättää, kokeilla, osoittaa, haluta, tehdä työtä ja kylvää. Sitten Alma selitti, että jos me teemme nämä valinnat emmekä epäuskolla heitä siementä pois, silloin ”se alkaa paisua teidän rinnassanne” (Alma 32:28).

Niin, usko on valinta, ja sitä täytyy tavoitella ja kehittää. Siten me olemme vastuussa omasta uskostamme. Me olemme myös vastuussa uskon puutteestamme. Valinta on teidän.

On paljon, mitä en tiedä. En tiedä yksityiskohtia siitä, kuinka aineet järjestettiin kauniiksi maailmaksi, jossa elämme. En ymmärrä sovituksen monisyisyyttä, kuinka Vapahtajan uhri voi puhdistaa kaikki parannuksentekijät tai kuinka Vapahtaja pystyi kärsimään ”kaikkien ihmisten tuskan” (OL 18:11). En tiedä, missä oli Sarahemlan kaupunki, johon viitataan Mormonin kirjassa. En tiedä, miksi se, mihin uskon, on toisinaan ristiriidassa oletetun tieteellisen tai maallisen tiedon kanssa. Kenties nämä ovat asioita, joita meidän taivaallinen Isämme on kuvannut ”taivasten valtakunnan salaisuuksiksi” (OL 107:19), jotka tullaan ilmoittamaan myöhempänä ajankohtana.

Mutta vaikka en tiedäkään kaikkea, tiedän tärkeimmän. Tiedän selkeät ja yksinkertaiset evankeliumin totuudet, jotka johtavat pelastukseen ja korotukseen. Tiedän, että Vapahtaja todellakin kärsi kaikkien ihmisten tuskan ja että kaikki parannuksen tekevät voidaan puhdistaa synnistä. Ja sen, mitä en tiedä tai mitä en täysin ymmärrä, sen kuilun yli rakennan sillan uskoni voimallisella avulla ja siirryn eteenpäin päästen osalliseksi evankeliumin lupauksista ja siunauksista. Ja silloin, kuten Alma opettaa, meidän uskomme tuo meidät täydelliseen tietoon (ks. Alma 32:34). Kulkemalla eteenpäin kohti tuntematonta, varusteina ainoastaan toivo ja halu, me osoitamme uskomme ja omistautumisemme Herralle.

Niinpä Alman kaavaa noudattaen – tehkäämme valinta. Valitkaamme usko.

  • Jos mieltänne painaa hämmennys tai epätoivo, tehkää valinta herätä ja herättää kykynne (ks. Alma 32:27). Lähestyminen Herraa nöyrästi särkynein sydämin ja murtunein mielin on tie totuuteen sekä Herran valon, tiedon ja rauhan tie.

  • Jos todistuksenne on kehittymätön ja epävarma eikä sitä ole koeteltu, tehkää valinta osoittaa vähäsen uskoa, tehkää valinta kokeilla Hänen sanojaan (ks. Alma 32:27). Vapahtaja on selittänyt: ”Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani” (Joh. 7:17).

  • Kun looginen päättely, järkeily tai henkilökohtainen ymmärrys joutuu ristiriitaan pyhien opetusten ja opin kanssa tai kun ristiriitaiset viestit hyökkäävät uskonkäsityksiänne vastaan apostoli Paavalin kuvaamien palavien nuolien lailla (ks. Ef. 6:16), tehkää valinta, ettette epäuskolla heitä siementä pois sydämestänne. Muistakaa, että me emme saa todistusta, ennen kuin uskomme on koeteltu (ks. Et. 12:6).

  • Jos uskoanne on koeteltu ja se on kehittynyt, tehkää valinta hoivata sitä hyvin huolellisesti (ks. Alma 32:37). Niin vahva kuin uskomme onkin, se voi kaikkien sitä vastaan hyökkäävien sekavien viestien myötä myös käydä hyvin hauraaksi. Se kaipaa alituista ravitsemista jatkuvalla pyhien kirjoitusten tutkimisella, rukouksella ja Hänen sanansa noudattamisella.

Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miksi he eivät kyenneet ajamaan pahaa henkeä pois, kuten he olivat juuri nähneet Vapahtajan tekevän, Jeesus vastasi: ”Jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle: ’Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi” (Matt. 17:20). En ole koskaan nähnyt omin silmin oikean vuoren siirtyvän. Mutta uskon ansiosta olen nähnyt, kuinka epäilyksen ja epätoivon vuori on siirtynyt pois toivon ja optimismin tieltä. Uskon ansiosta olen nähnyt omakohtaisesti, kuinka synnin vuori on siirtynyt pois parannuksen ja anteeksiannon tieltä. Ja uskon ansiosta olen nähnyt omakohtaisesti, kuinka tuskan vuori on siirtynyt pois rauhan, toivon ja kiitollisuuden tieltä. Niin, olen nähnyt vuorien siirtyvän.

  • Uskoni ansiosta olen käyttänyt minulla olevan pappeuden voimaa ja päässyt osalliseksi evankeliumin suloisuudesta ja ottanut vastaan pelastavat toimitukset.

  • Uskoni ansiosta selviydyn elämän kamppailuista ja vaikeuksista tuntien rauhaa ja varmuutta.

  • Uskoni ansiosta olen pystynyt muuttamaan kysymykset ja jopa epäilykset varmuudeksi ja ymmärrykseksi.

  • Uskoni ansiosta kohtaan tuntemattoman ja sen, mitä ei voi nähdä eikä selittää, ehdottomalla varmuudella.

  • Ja uskoni ansiosta – jopa pahimmilta näyttävinä hetkinä – käsitän rauhaa ja kiitollisuutta tuntien, että todellisuudessa ne ovat parhaita hetkiä.

Ja kun me valitsemme uskon ja sitten hoivaamme sitä uskoa kohti ”täydellistä tietoa” siitä, mikä on Herran, silloin me käytämme sanoja ”minä todistan” tai ”minä tiedän”. Olen omakohtaisesti kylvänyt siemenen omaan sydämeeni ja olen läpi elämäni pyrkinyt hoivaamaan sitä siementä kohti ”täydellistä tietoa”. Ja tänä päivänä, kun seison tällä puhujakorokkeella, todistan, että Jeesus on Kristus, maailman Lunastaja. Todistan lisäksi, että Joseph Smith oli Jumalan profeetta ja henkilö, jota Herra käytti tuodakseen takaisin maan päälle Jeesuksen Kristuksen täydellisen ja tosi evankeliumin. Todistan, että presidentti Thomas S. Monson on Herran profeetta tänä päivänä. Samoin todistan, että uskon valinta on teidän. Se on minun. Valitkaamme usko. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.