Mosiáš 5
predchádzajúce ďalej

Kapitola 5

Vierou sa Svätí stávajú synmi a dcérami Kristovými – Sú potom nazývaní menom Kristovým – Kráľ Benjamín ich nabáda, aby boli stáli a neochvejní v dobrých skutkoch. Okolo roku 124 pred Kr.

1 A teraz, stalo sa, že keď kráľ Benjamín takto prehovoril k ľudu svojmu, vyslal medzi nich poslov želajúc si dozvedieť sa od ľudu svojho, či uverili slovám, ktoré k nim hovoril.

2 A všetci volali jedným hlasom, hovoriac: Áno, veríme všetkým slovám, ktoré si k nám hovoril; a tiež vieme o ich pravosti a pravdivosti, skrze Ducha Pána Vševládneho, ktorý v nás, alebo v srdci našom, spôsobil mocnú azmenu, takže už nemáme viac sklon činiť bzlo, ale činiť dobro neustále.

3 A aj my sami, skrze nekonečnú dobrotivosť Božiu a prejavy Ducha jeho, máme veľký výhľad na to, čo príde; a keby to bolo žiaduce, mohli by sme prorokovať o všetkých veciach.

4 A je to viera, ktorú sme mali ohľadom vecí, ktoré k nám kráľ náš hovoril, ktoré nás priviedli k tomuto veľkému poznaniu, z ktorého sa radujeme takou nesmierne veľkou radosťou.

5 A sme ochotní vstúpiť do azmluvy s Bohom svojím, že budeme činiť vôľu jeho a že budeme poslušní prikázaní jeho vo všetkých veciach, ktoré nám prikáže, po celý zvyšok dní svojich, aby sme na seba neprivodili bnikdy nekončiace muky, ako bolo hovorené canjelom, aby sme nemuseli piť z čaše hnevu Božieho.

6 A teraz, toto sú slová, ktoré si kráľ Benjamín od nich prial; takže im povedal: Prehovorili ste slová, ktoré som si prial; a zmluva, ktorú ste učinili, je zmluvou spravodlivou.

7 A teraz, pre zmluvu, ktorú ste učinili, budete nazývaní adeťmi Kristovými, synmi jeho a dcérami jeho; lebo hľa, tento deň vás duchovne bsplodil; lebo vy hovoríte, že csrdcia vaše sú zmenené vierou v meno jeho; takže ste z neho dzrodení a stali ste sa esynmi jeho a dcérami jeho.

8 A pod týmto titulom ste aoslobodení, a niet bžiadneho iného titulu, ktorým by ste mohli byť oslobodení. Nie je dané žiadne iné cmeno, ktorým prichádza spása; takže chcel by som, aby ste dvzali na seba meno Krista, vy všetci, ktorí ste vstúpili do zmluvy s Bohom, že budete poslušní do konca života svojho.

9 A stane sa, že kto toto učiní, bude nájdený na pravici Božej, lebo bude poznať meno, ktorým je nazývaný; lebo bude nazývaný menom Kristovým.

10 A teraz, stane sa, že ten, kto na seba nevezme meno Krista, musí byť nazývaný nejakým ainým menom; takže, nájde sa na bľavici Božej.

11 A chcel by som, aby ste si tiež pamätali, že toto je oné ameno, o ktorom som hovoril, že vám dám a že nebude nikdy vymazané, ibaže by to bolo skrze priestupok; takže majte sa na pozore, aby ste sa nedopúšťali priestupku, aby oné meno nebolo vymazané zo sŕdc vašich.

12 Hovorím vám, chcel by som, aby ste pamätali na to, aby ste si audržiavali oné meno vždy napísané v srdciach svojich, aby ste neboli nájdení na ľavici Božej, ale aby ste počuli a poznali hlas, ktorým vás zavolá, a tiež meno, ktorým vás nazve.

13 Lebo ako môže človek apoznať pána, ktorému neslúžil a ktorý je pre neho cudzincom, a ktorý je ďaleko od myšlienok a zámerov srdca jeho?

14 A opäť, či vezme človek osla, ktorý patrí blížnemu jeho, a ponechá si ho? Hovorím vám: Nie; nestrpí ani, aby sa pásol medzi stádami jeho, ale vyženie ho a zapudí. Hovorím vám, že dokonca tak tomu bude medzi vami, ak nepoznáte meno, ktorým ste nazývaní.

15 Takže chcel by som, aby ste boli stáli a neochvejní, vždy oplývajúci dobrými skutkami, aby vás Kristus, Pán Boh Vševládny, mohol aspečatiť za svojich, aby ste mohli byť privedení do neba, aby ste mohli mať večnú spásu a večný život skrze múdrosť a moc, a spravodlivosť, a milosrdenstvo toho, ktorý bstvoril všetky veci, na nebi a na zemi, ktorý je Bohom nad všetkým. Amen.