Móziás 3

3. Fejezet

Benjámin király tovább folytatja beszédét – A Mindenható Úr agyagból formált hajlékot öltve magára fog az emberek között szolgálni – Vér fakad minden pórusából, miközben kiengesztel a világ bűneiért – Az Ő neve az egyetlen, mely által szabadulás jő – Az emberek levetkőzhetik a természetes embert, és szentekké válhatnak az engesztelés által – A gonoszok gyötrelme olyan lesz, mint a tüzes és kénköves tó. Mintegy Kr.e. 124.

1 Továbbá testvéreim, szeretném felhívni a figyelmeteket, mert van még valamivel több mondandóm is számotokra; mert íme, vannak dolgok, melyeket az eljövendőket illetően elmondanék nektek.

2 És azon dolgokat, melyeket el fogok mondani nektek, Istennek egy aangyala tudatta velem. És így szólt hozzám: Ébredj; és én felébredtem, és íme, ő előttem állt.

3 És így szólt hozzám: Ébredj, és halld meg azon szavakat, melyeket el fogok mondani neked; mert íme, azért jöttem, hogy nagy öröm aörvendetes híreit jelentsem ki neked.

4 Mert az Úr meghallotta imáidat, és ítélt igazlelkűséged felől; és engem küldött, hogy ezeket kijelentsem neked, hogy örvendezhess; és hogy kijelenthesd népednek, hogy őket is öröm tölthesse el.

5 Mert íme, eljön, és nincs már messze az idő, hogy a aMindenható Úr, aki uralkodik, aki létezett és létezik minden örökkévalóságtól minden örökkévalóságig, hatalommal lejön a mennyből az emberek gyermekei közé, és bagyagból formált hajlékban lakik, és elmegy az emberek közé, hatalmas ccsodákat művelve, mint a betegek meggyógyítása, a halottak feltámasztása; és annak előidézése, hogy a bénák járjanak, a vakok elnyerjék látásukat és a süketek halljanak, és mindenféle kórok orvoslása.

6 És aördögöket űz ki, vagyis a gonosz lelkeket, melyek az emberek gyermekeinek szívében lakoznak.

7 De íme, akísértéseket fog elszenvedni, és testi fájdalmat, béhséget, szomjúságot és kimerültséget, méghozzá többet, mint amit ember el tud cszenvedni, hacsak meg nem hal; mert íme, minden pórusából dvér fakad, oly nagy lesz az ő ekínja népe gonoszsága és utálatosságai miatt.

8 És aJézus Krisztusnak fogják hívni, bIsten Fiának, az cég és föld Atyjának, minden dolog Teremtőjének a kezdettől fogva; és danyját eMáriának fogják hívni.

9 És íme, eljön az övéihez, hogy a aszabadulás eljöhessen az emberek gyermekeihez, méghozzá az ő nevébe vetett bhit által; és mindezek után mégis embernek tartják és azt mondják, hogy egy cördög lakik benne, és dmegostorozzák és ekeresztre feszítik.

10 És aharmadnapra bfeltámad a halálból; és íme, feláll, hogy cmegítélje a világot, és íme, mindezen dolgok azért történnek, hogy igazlelkű ítélet érhesse az emberek gyermekeit.

11 Mert íme, emellett avére bkiengesztel azok bűneiért, akik Ádám vétke miatt cbuktak el, akik úgy haltak meg, hogy nem ismerték Isten rájuk vonatkozó akaratát, vagy akik dtudatlanul követtek el bűnt.

12 De jaj, jaj annak, aki tudja, hogy afellázad Isten ellen! Mert senki ilyenhez nem jön el szabadulás, csakis bűnbánat és az bÚr, Jézus Krisztusba vetett hit által.

13 És az Úristen elküldte szent prófétáit mind az emberek gyermekei közé, hogy ezen dolgokat minden nemzetségnek, nemzetnek és nyelvnek kijelentsék, hogy ezáltal aki elhiszi, hogy Krisztus el fog jönni, az abocsánatot nyerhessen a bűneire, és rendkívül nagy örömmel örvendezhessen, méghozzá úgy, bmintha már el is jött volna közéjük.

14 Az Úristen mégis azt látta, hogy népe merevnyakú nép, és egy törvényt jelölt ki számukra, méghozzá aMózes törvényét.

15 És sok jelt, és csodát, és amintát, és árnyékképet mutatott nekik eljövetelét illetően; és szent próféták is szóltak hozzájuk eljövetelét illetően; és ők mégis megkeményítették a szívüket, és nem értették meg, hogy bMózes törvénye mit sem ér, hacsak nem vérének engesztelése által.

16 És ha lehetséges volna, hogy a akisgyermekek bűnt kövessenek el, akkor nem lehetne őket megszabadítani; de azt mondom nektek, hogy báldottak ők; mert íme, ahogy Ádámban, vagyis természetszerűleg elbuknak, éppen úgy engesztel ki Krisztus vére a bűneikért.

17 Továbbá pedig azt mondom nektek, hogy anem adatik más név, sem valamely más út vagy mód, mely által bszabadulás jöhetne az emberek gyermekeihez, csakis cKrisztus, a Mindenható Úr nevében és azáltal.

18 Mert íme, ő ítélkezik, és az ő ítélete igazságos; és nem vész el az a csecsemő, amelyik csecsemőkorában hal meg; de kárhozatot isznak lelkükre az emberek, ha nem alázkodnak meg és nem aválnak olyanokká, mint a kisgyermekek, és nem hiszik el, hogy a szabadulás Krisztus, a Mindenható Úr bengesztelő vérében és azáltal volt, van és jön el.

19 Mert a atermészetes ember ellensége Istennek; az volt bÁdám bukása óta, és az is lesz örökkön-örökké, hacsak nem cenged a Szent dLélek hívásainak, és nem vetkőzi le a természetes embert és válik eszentté az Úr, Krisztus engesztelése által, és lesz olyan, mint egy fgyermek, engedékeny, szelíd, alázatos, türelmes, telve szeretettel, aki mindazon dolgoknak hajlandó alávetni magát, melyet az Úr jónak lát kiszabni rá, éppen úgy, ahogy egy gyermek veti alá magát az atyjának.

20 Továbbá pedig azt mondom nektek, hogy el fog jönni az idő, amikor egy Szabadító aismerete terjed el bminden nemzet, nemzetség, nyelv és nép között.

21 És íme, amikor eljön ez az idő, akkor a kisgyermekeket kivéve senki nem találtatik majd aártatlannak Isten előtt, csakis bűnbánat és a Mindenható Úristen nevébe vetett hit által.

22 És még akkor sem, amikor már megtanítottad népednek azokat a dolgokat, amiket az Úr, a te Istened megparancsolt neked, még akkor sem találtatnak többé ártatlannak Isten szemében, csakis azon szavak szerint, melyeket elmondtam neked.

23 És most én azon szavakat szóltam, melyeket az Úristen megparancsolt nekem.

24 És így szól az Úr: Ragyogó bizonyságként állnak majd ezek e nép ellen az ítélet napján; mivelhogy megítélik őket, minden embert cselekedetei szerint, hogy azok jók vagy gonoszak voltak-e.

25 És ha gonoszok voltak, saját bűnük és utálatosságaik rettenetes alátványának lesznek kitéve, mely arra készteti őket, hogy az Úr színe elől visszarettenjenek a bnyomorúságnak és végtelen gyötrelemnek az állapotába, ahonnan már nem tudnak visszatérni; kárhozatot ittak tehát a saját lelkükre.

26 Ittak tehát Isten haragjának poharából, melyet az igazságosság éppen úgy nem tagadhatott meg tőlük, mint ahogy nem tagadhatta meg, hogy aÁdám elbukjon azért, mert evett a tiltott bgyümölcsből; az cirgalom tehát már soha többé nem formálhatott jogot rájuk.

27 És agyötrelmük olyan, mint a btüzes és kénköves tó, melynek lángjai kiolthatatlanok, és melynek füstje örökkön-örökké felfelé száll. Így parancsolt nekem az Úr. Ámen.