Мосия 16
  Footnotes

  Глава 16

  Бог изкупва човеците от тяхното изгубено и паднало състояние. Онези, които са плътски, остават като че ли няма изкупление. Христос осъществява възкресението или за безкраен живот, или за безкрайно проклятие. Около 148 г. пр. Хр.

  1 И сега стана така, че след като Авинадий беше казал тези слова, той простря ръката си и рече: Ще дойде времето, когато всички ще видят аспасението на Господа; когато всеки народ, племе, език и люде ще видят ясно с очите си и ще бизповядат пред Бога, че Неговите възмездия са справедливи.

  2 И тогава нечестивите ще бъдат аотхвърлени и ще имат причина да ридаят и да бплачат, да викат и да скърцат със зъби; и това, защото не поискаха да се вслушат в гласа Господен; ето защо, Господ не ги изкупва.

  3 Защото са аплътски и дяволски и бдяволът има власт над тях; да, тъкмо онази стара змия, която визмами първите ни родители, което беше причина за тяхното гпадение; което стана причина цялото човечество да стане плътско, похотливо, дяволско, дразличаващо доброто от злото, подчиняващо се на дявола.

  4 Тъй цялото човечество беше аизгубено; и ето, те щяха да бъдат изгубени завинаги, ако Бог не беше изкупил Своя народ от неговото изгубено и паднало състояние.

  5 Но помнете, че този, който упорства в своята аплътска природа и който ходи в пътищата на греха и бунта против Бога, той остава в своето паднало състояние и дяволът има цялата власт над него. Ето защо, за него все едно че не бе направено никакво бизкупление и той е враг на Бога, също както дяволът е враг на Бога.

  6 И сега, ако Христос не беше дошъл в света, говорейки за неща, които ще дойдат, асякаш вече са дошли, нямаше да може да има изкупление.

  7 И ако Христос не се беше вдигнал от мъртвите, или не беше скъсал връзките на смъртта, та гробът да няма победа и смъртта да няма ажило, не можеше да има възкресение.

  8 Но има авъзкресение, затова и гробът няма победа и жилото на бсмъртта е погълнато в Христа.

  9 Той е асветлината и животът на света; да, светлина, която е безкрайна, която не може никога да бъде затъмнена; да, също и живот, който е безкраен, тъй че да не може да има повече смърт.

  10 Дори тази смъртност ще се облече в абезсмъртие, и това тление ще се облече в нетление и ще бъдат доведени да бзастанат пред съдилището на Бога, за да бъдат всъдени от Него според делата им, били те добри или били те зли;

  11 и ако те бъдат добри — към възкресението за абезкраен живот и щастие; и ако бъдат зли — към възкресението за ббезкрайно проклятие, като бъдат предавани на дявола, който ги е подчинил, което е проклятие;

  12 ходили според плътската си воля и желания, никога не призовали Господа, докато ръцете на амилостта бяха протегнати към тях, защото ръцете на милостта бяха протегнати към тях, а те не поискаха; предупредени за беззаконията си, те не пожелаха да се откажат от тях; и им беше заповядано да се покаят, и при все това те не пожелаха да се покаят.

  13 И сега, не трябва ли да треперите и да се покаете за греховете си, и да си спомните, че само в и чрез Христа можете да бъдете спасени?

  14 Ето защо, ако проповядвате азакона на Моисей, проповядвайте също, че той е сянка на онези неща, които ще дойдат.

  15 Поучавайте ги, че изкуплението идва чрез Христа Господа, Който е същинският аВечен Отец. Амин.