Moroni 8
  Footnotes
  Theme

  8. poglavje

  Krst majhnih otrok je hudobna gnusoba. — Majhni otroci živijo v Kristusu zaradi odkupne daritve. — Vera, kesanje, krotkost in ponižnost srca, prejetje Svetega Duha in vztrajanje do konca vodijo v odrešitev. Med letoma 401 in 421 po Kr.

  1 Pismo mojega aočeta Mormona, ki ga je napisal meni, Moroniju; in napisano mi je bilo kmalu po mojem vpoklicu na služenje. In takole mi je pisal, rekoč:

  2 Moj ljubljeni sin, Moroni, silno se radostim, da se te je tvoj Gospod Jezus Kristus spomnil in te je poklical k služenju in k svojemu svetemu delu.

  3 In vselej se te spominjam v svojih molitvah, ko nenehno molim k Bogu Očetu v imenu njegovega Svetega Otroka, Jezusa, da te bo zaradi neskončne adobrote in bmilostljivosti varoval zaradi vztrajnosti v veri v njegovo ime do konca.

  4 In sedaj, sin moj, ti govorim glede tega, kar me silno žalosti; kajti žalosti me, da so se med vami pojavili aspori.

  5 Kajti če sem izvedel resnico, so bili med vami spori glede krsta vaših majhnih otrok.

  6 In sedaj, sin moj, želim, da boste marljivo delali, da bo ta velika napaka iz vaše srede odstranjena; kajti s tem namenom sem napisal to pismo.

  7 Kajti takoj potem, ko sem od tebe za to izvedel, sem glede te zadeve vprašal Gospoda. In Gospodova abeseda je prišla k meni z močjo Svetega Duha, rekoč:

  8 Poslušaj besede Kristusa, svojega Odkupitelja, svojega Gospoda in svojega Boga. Glej, na svet nisem prišel, da bi h kesanju klical pravične, ampak grešnike; azdravi ne potrebujejo zdravnika, ampak tisti, ki so bolni; zatorej so majhni botroci cčisti, kajti niso zmožni dgrešiti; zatorej je eAdamovo prekletstvo v meni odvzeto, da nad njimi nima moči; in zakon fobreze je z menoj ukinjen.

  9 In tako mi je Sveti Duh razodel Božjo besedo; zatorej, moj ljubljeni sin, vem, da je resno posmehovanje pred Bogom, da bi krščevali majhne otroke.

  10 Glej, povem ti, da boste učili tole — kesanje in krst za tiste, ki so aodgovorni za svoja dejanja in zmožni grešiti; da, starše učite, da se morajo pokesati in se krstiti in postati ponižni kakor njihovi majhni botroci in bodo vsi odrešeni s svojimi majhnimi otroki.

  11 In majhnim aotrokom se ni potrebno ne kesati ne krstiti. Glejte, krst je za kesanje za izpolnitev zapovedi za bodpuščanje grehov.

  12 Majhni aotroci pa v Kristusu živijo, in sicer od osnovanja sveta; če to ni tako, je Bog pristranski Bog in tudi spremenljiv Bog in bgleda na osebo; kajti kako veliko majhnih otrok je umrlo brez krsta!

  13 Če zatorej majhni otroci ne bi mogli biti odrešeni brez krsta, bi ti morali oditi v neskončni pekel.

  14 Glej, povem ti, da je ta, ki predpostavlja, da se je majhnim otrokom potrebno krstiti, v breznu bridkosti in v sponah krivičnosti; kajti nima ne avere, upanja, ne dobrotljivosti; če bi zatorej umrl, ko je te misli, mora v pekel.

  15 Kajti hudo grešno je predpostavljati, da Bog enega otroka odreši zaradi krsta, drugi pa mora biti pogubljen, ker ni krščen.

  16 Gorje jim, ki bodo tako izkrivljali Gospodova pota, kajti pogubljeni bodo, če se ne bodo pokesali. Glej, smelo govorim, ker imam Božje apolnomočje; in ne bojim se, kaj lahko napravi človek; kajti popolna bljubezen cprežene ves strah.

  17 In navdaja me adobrotljivost, ki je večna ljubezen; zatorej so zame vsi otroci enaki; zatorej imam majhne botroke rad s popolno ljubeznijo; in vsi so enaki in so deležni odrešitve.

  18 Kajti vem, da Bog ni pristranski Bog, niti ni spremenljivo bitje; ampak je iz avse večnosti v vso večnost bnespremenljiv.

  19 Majhni aotroci se ne morejo kesati; zatorej je strašno hudo, da bi jim odrekli čisto milost Boga, kajti v njem vsi živijo zaradi njegove bmilosti.

  20 In ta, ki pravi, da se morajo majhni otroci krstiti, zanika Kristusove milosti in omalovažuje njegovo aodkupno daritev in moč njegove odkupitve.

  21 Gorje takšnim, kajti v nevarnosti smrti, apekla in bneskončnega mučenja so. To govorim smelo; Bog mi je zapovedal. Poslušajte in prisluhnite jim ali pa bodo pri Kristusovem csodnem stolu nastopile proti vam.

  22 Kajti glejte, vsi majhni otroci aživijo v Kristusu in tudi vsi tisti, ki so brez bpostave. Kajti moč codkupitve pride k vsem tistim, ki postave nimajo; zatorej se ta, ki ni obsojen, oziroma ta, ki ni pod obsodbo, ne more pokesati; in takšnim krst nič ne koristi —

  23 ampak je posmehovanje pred Bogom in zanika Kristusove milosti in moč njegovega Svetega Duha in zaupa v amrtva dela.

  24 Glej, sin moj, tega ne bi smelo biti; kajti akesanje je za tiste, ki so pod obsodbo in pod prekletstvom prekršenega zakona.

  25 In prvi sad akesanja je bkrst; in krst pride po veri za izpolnjevanje zapovedi; in izpolnjevanje zapovedi prinese codpuščanje grehov;

  26 in odpuščanje grehov prinese akrotkost in ponižnost srca; in zaradi krotkosti in ponižnosti srca pride obiskanje bSvetega Duha, cTolažnika, ki navdaja z dupanjem in s popolno eljubeznijo, z ljubeznijo, ki vztraja z fmarljivostjo v gmolitvi, dokler ne bo prišel konec, ko bodo vsi hsveti prebivali z Bogom.

  27 Glej, sin moj, spet ti bom pisal, če ne bom kmalu šel nad Lamance. Glej, aponos tega naroda oziroma nefijskega ljudstva se bo končal z njihovim propadom, če se ne bodo pokesali.

  28 Moli zanje, sin moj, da bo k njim lahko prišlo kesanje. Toda glej, bojim se, da se je Duh prenehal atruditi z njimi; in v tem delu dežele si prav tako prizadevajo zrušiti vsakršno moč in polnomočje, ki prihaja od Boga; in bzanikajo Svetega Duha.

  29 In potem ko so zavrnili tako veliko spoznanje, sin moj, morajo kmalu preminiti, da se bodo izpolnile prerokbe, ki so jih izrekli preroki, kakor tudi besede našega Odrešenika samega.

  30 Zbogom, sin moj, dokler ti ne pišem oziroma se spet ne srečam s teboj. Amen.