Svētie Raksti
Mormona 7
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

7. nodaļa

Mormons aicina pēdējo dienu lamaniešus ticēt Kristum, pieņemt Viņa evaņģēliju un tapt izglābtiem. Visi, kas tic Bībelei, ticēs arī Mormona Grāmatai. Apmēram 385. g. pēc Kr.

1 Un tad, lūk, es gribu runāt nedaudz uz šīs tautas aatlikumu, kas tiks pasaudzēts, ja būs tā, ka Dievs varētu dot tiem manus vārdus, lai viņi varētu zināt par savu tēvu lietām; jā, es runāju uz jums, jūs, Israēla nama atlikums; un šie ir tie vārdi, ko es runāju:

2 Ziniet, ka jūs esat no aIsraēla nama.

3 Ziniet, ka jums jānāk pie grēku nožēlošanas, vai arī jūs nevarat tapt izglābti.

4 Ziniet, ka jums ir jānoliek savi kara ieroči un nav vairs jāpriecājas par asinsizliešanu, un nav vairs tie atkal jāņem, ja vien nebūs tā, ka Dievs jums pavēlēs.

5 Ziniet, ka jums ir jānāk pie azināšanām par saviem tēviem un jānožēlo visi savi grēki un nekrietnības, un bjātic Jēzum Kristum, ka Viņš ir Dieva Dēls un ka Viņš tika jūdu nokauts, un ar Tēva spēku Viņš ir atkal uzcēlies, ar ko Viņš ir guvis cuzvaru pār kapu; un Viņā arī nāves dzelonis ir aprīts.

6 Un viņš īsteno mirušo aaugšāmcelšanos, ar ko cilvēkiem ir jātop uzceltiem, lai stātos Viņa bsoģa krēsla priekšā.

7 Un Viņš ir īstenojis pasaules apestīšanu, ar ko tam, kas tiek atrasts bnevainīgs Viņa priekšā tiesas dienā, tam tiek dots cdzīvot Dieva priekšā Viņa valstībā, lai bezgalīgi dziedātu slavas dziesmas ar debesu dkoriem Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam, kas ir eviens Dievs, flaimes stāvoklī, kam nav gala.

8 Tādēļ nožēlojiet grēkus un topiet kristīti Jēzus Vārdā, un turieties pie Kristus aevaņģēlija, kas tiks likts jūsu priekšā, ne tikai šajā pierakstā, bet arī bpierakstā, kas nāks pie citticībniekiem cno jūdiem, un no citticībniekiem šis pieraksts nāks dpie jums.

9 Jo lūk, ašis tiek rakstīts ar nolūku, lai jūs tam varētu bticēt; un, ja jūs ticat tam, jūs ticēsit arī šim; un, ja jūs ticat šim, jūs zināsit par saviem tēviem un arī par tiem brīnumainajiem darbiem, kas tika paveikti ar Dieva spēku starp tiem.

10 Un jūs arī zināsit, ka jūs esat Jēkaba pēcnācēju atlikums; tādēļ jūs tiksit ieskaitīti starp šīs pirmās derības ļaudīm; un, ja būs tā, ka jūs ticēsit Kristum un tapsit kristīti, vispirms ar ūdeni, tad ar uguni un ar Svēto Garu, sekodami mūsu Glābēja apiemēram, saskaņā ar to, ko Viņš mums ir pavēlējis, tad viss būs labi ar jums tiesas dienā. Āmen.