Mormona 8
  Footnotes

  8. nodaļa

  Lamanieši sameklē un iznīcina nefijiešus. Mormona Grāmata parādīsies ar Dieva spēku. Ak vai tiek pasludināts tiem, kas izdvesīs dusmas un ķildas pret Tā Kunga darbu. Nefijiešu pieraksts parādīsies ļaundarības, izvirtības un atkrišanas dienā. Apmēram 400–421 g. pēc Kr.

  1 Lūk, es aMoronijs, beidzu sava tēva Mormona bpierakstu. Lūk, man ir tikai dažas lietas ko rakstīt, kuras man pavēlēja mans tēvs.

  2 Un tad notika, ka pēc tās alielās un milzīgās kaujas pie Kumoras, lūk, nefijiešus, kuri izbēga uz zemi dienvidos, vajāja blamanieši, līdz tie visi bija iznīcināti.

  3 Un manu tēvu arī tie nogalināja, un es patiesi esmu palicis aviens rakstīt bēdīgo stāstu par savas tautas iznīcināšanu. Bet lūk, viņi ir aizgājuši un es izpildu sava tēva pavēli. Un vai tie nogalinās mani, es nezinu.

  4 Tādēļ es rakstīšu un paslēpšu pierakstus zemē; un kur es iešu, tam nav nozīmes.

  5 Lūk, mans tēvs taisīja ašo pierakstu, un viņš arī rakstīja par tā nolūku. Un lūk, es arī to rakstītu, ja man būtu vieta uz bplāksnēm, bet man nav; un rūdas man nav, jo es esmu viens. Mans tēvs ir nogalināts kaujā, un visi mani radi, un man nav nedz draugu, nedz arī kur iet; un, cik ilgi Tas Kungs ļaus man dzīvot, es nezinu.

  6 Lūk, četri asimti gadu ir pagājuši no mūsu Kunga un Glābēja atnākšanas.

  7 Un lūk, lamanieši vajāja manus ļaudis, nefijiešus, no pilsētas uz pilsētu un no vietas uz vietu, līdz viņu vairs nav; un liela ir bijusi viņu akrišana; jā, liela un apbrīnojama ir manas tautas, nefijiešu, iznīcināšana.

  8 Un lūk, tā ir Tā Kunga roka, kas to ir darījusi. Un lūk, arī lamanieši bija akarā cits pret citu; un visa šīs zemes virsa ir nepārtraukta asinsizliešanas un slepkavību virkne; un neviens nezina galu šim karam.

  9 Un tad lūk, es neteikšu vairāk par nefijiešiem, jo tur vairs nav neviena, izņemot tikai lamaniešus un alaupītājus, kas ir uz zemes virsas.

  10 Un tur nav neviena, kas zinātu patieso Dievu, izņemot tikai aJēzus mācekļus, kas palika zemē, līdz ļaužu bezdievība kļuva tik liela, ka Tas Kungs neļāva tiem bpalikt ar ļaudīm; un, vai tie ir uz zemes virsas, neviens cilvēks nezina.

  11 Bet lūk, mans atēvs un es tos redzējām un tie kalpoja mums.

  12 Un katrs, kas saņem šo pierakstu un nenosoda to par tām nepilnībām, kas ir tanī, tas uzzinās alielākas lietas nekā šīs. Lūk, es esmu Moronijs; un, ja būtu iespējams, es darītu visas lietas zināmas jums.

  13 Lūk, es beidzu runāt par šo tautu. Es esmu Mormona dēls, un mans tēvs bija aNefija pēctecis.

  14 Un es esmu tas pats, kurš anoglabāja šo pierakstu Tam Kungam; tā plāksnēm nav vērtības dēļ Tā Kunga pavēles. Jo Viņš patiesi sacīja, ka nevienam tās nebūs, blai gūtu peļņu; bet to pieraksts ir lielā vērtībā, un viņu, kas nesīs to gaismā, viņu Tas Kungs svētīs.

  15 Jo nevienam nav varas nest to gaismā, kā tikai, ja tas viņam tiks dots no Dieva; jo Dievs grib, lai tas tiktu darīts ar aaci, vērstu tikai uz Viņa godību vai senās un ilgi izkliedētās Tā Kunga derības tautas labklājību.

  16 Un svētīts būs atas, kas nesīs šo lietu gaismā; jo tā tiks bnesta no tumsas gaismā, saskaņā ar Dieva vārdu; jā, tā tiks izņemta no zemes un spīdēs no tumsas, un nāks ļaudīm zināma; un tas tiks darīts ar Dieva spēku.

  17 Un, ja tur būs akļūdas, tās būs cilvēka kļūdas. Bet lūk, mēs nezinām kļūdas; tomēr Dievs zina visas lietas; tādēļ tas, kas bnosodīs, lai tas uzmanās, ka viņš nenokļūst elles uguns briesmās.

  18 Un tas, kas saka: Parādi man tās, vai arī tu tiksi sists,—lai tas sargās, ka viņš nepavēl to, ko Tas Kungs ir aizliedzis.

  19 Jo lūk, tas, kas ātri atiesā, arī taps ātri tiesāts, jo atbilstoši viņa darbiem būs viņa alga; tādēļ tas, kas sit, arī tiks sists no Tā Kunga.

  20 Lūk ko Raksti saka: Cilvēkam nebūs sist, nedz arī viņam būs tiesāt, jo Mana ir tiesa, saka Tas Kungs, un atriebība arī ir Mana, un Es atmaksāšu.

  21 Un tas, kurš izdveš dusmas un ķildas pret Tā Kunga darbu un Tā Kunga derības tautu, kas ir Israēla nams, un sacīs: Mēs iznīcināsim Tā Kunga darbu, un Tas Kungs neatcerēsies Savu derību, ko Viņš ir noslēdzis ar Israēla namu,—tas ir briesmās tapt nocirstam un iemestam ugunī;

  22 jo Tā Kunga mūžīgie anodomi ritēs, līdz visi Viņa solījumi tiks piepildīti.

  23 Pētiet aJesajas pravietojumus! Lūk, es nevaru tos rakstīt. Jā, lūk, es saku jums, ka tie svētie, kas ir aizgājuši pirms manis, kam ir piederējusi šī zeme, bsauks, jā, patiesi no pīšļiem tie sauks uz To Kungu; un, kā Tas Kungs dzīvo, Viņš atcerēsies tās derības, ko Viņš ir noslēdzis ar tiem.

  24 Un Viņš zina to alūgšanas, ka tās bija viņu brāļu labad. Un Viņš zina viņu ticību, jo Viņa Vārdā tie var pārcelt bkalnus; un Viņa Vārdā tie var likt zemei drebēt; un ar Viņa vārda spēku tie lika ccietumiem sagāzties uz zemes; jā, patiesi kvēlojoša krāsns nevarēja tiem nodarīt nekā slikta, nedz mežonīgi zvēri, nedz indīgas čūskas dēļ Viņa vārda spēka.

  25 Un lūk, to alūgšanas arī bija Viņa labad, lai Tas Kungs ļautu notikt šīm lietām.

  26 Un nevienam nevajag teikt, ka tās nenāks, jo tās noteikti nāks, jo Tas Kungs to ir runājis; jo ano zemes tās iznāks ar Tā Kunga roku, un neviens to nevarēs apturēt; un pienāks diena, kad tiks teikts, ka bbrīnumi ir beigušies; un tās nāks, it kā kāds runātu cno miroņiem.

  27 Un tās nāks dienā, kad asvēto asinis brēks uz To Kungu dēļ bslepenām savienībām un tumsības darbiem.

  28 Jā, un tās nāks dienā, kad Dieva spēks tiks noliegts un abaznīcas taps samaitātas un augstprātīgas savu siržu lepnībā; jā, patiesi dienā, kad baznīcu vadītāji un skolotāji pacelsies savu siržu lepnībā pat līdz tam, ka nievās tos, kas pieder pie viņu baznīcām.

  29 Jā, tās notiks dienā, kad abūs dzirdams par ugunsgrēkiem un vētrām, un bdūmu miglām svešās zemēs;

  30 un tur būs arī dzirdams par akariem, karu daudzināšanu un zemestrīcēm dažādās vietās.

  31 Jā, tās nāks dienā, kad tur būs liela apgānīšanās uz zemes virsas; tur būs slepkavošanas un laupīšanas, un melošana, un krāpšanas, un netiklības, un visa veida negantības, kad tur būs daudzi, kas sacīs: Dari šo vai dari to, anav nozīmes, jo Tas Kungs batbalstīs tādu pēdējā dienā. Bet ak vai tādiem, jo viņi ir crūgtā žultī un nekrietnības saitēs.

  32 Jā, tās nāks dienā, kad tur būs baznīcas izveidotas, kas sacīs: Nāciet pie manis, un par jūsu naudu jums tiks piedoti jūsu grēki.

  33 Ak jūs, ļaunie un samaitātie, un stūrgalvīgie ļaudis, kāpēc jūs dibināt sev baznīcas, lai gūtu apeļņu? Kāpēc jūs bsagrozāt Dieva svēto vārdu, ka jūs nesat csodību savām dvēselēm? Lūk, paraugieties uz Dieva atklāsmēm; jo lūk, laiks pienāks tanī dienā, kad visām šīm lietām vajadzēs tapt piepildītām.

  34 Lūk, Tas Kungs ir parādījis man lielas un brīnumainas lietas par to, kas drīz nāks tanī dienā, kad šīs lietas parādīsies starp jums.

  35 Lūk, es runāju uz jums, it kā jūs būtu klāt, bet tomēr jūs neesat. Bet lūk, Jēzus Kristus man ir parādījis jūs un es zinu jūsu darbus.

  36 Un es zinu, ka jūs astaigājat savu siržu lepnībā; un tur nav neviena, izņemot tikai dažus, kas bnebūtu augstprātīgi savu siržu lepnībā, nēsājot cļoti smalkas drānas, līdz pat skaudībai un naidam, un ļaunprātībai, un vajāšanām, un visāda veida nekrietnībām; un jūsu baznīcas, jā, patiesi katra, ir kļuvušas samaitātas dēļ jūsu siržu lepnības.

  37 Jo lūk, jūs mīlat anaudu un savu mantu, un savas smalkās drānas, un savu baznīcu izgreznojumus vairāk nekā jūs mīlat nabagos un trūkumcietējus, slimos un nomocītos.

  38 Ak jūs samaitātie, jūs liekuļi, jūs skolotāji, kas pārdodat sevi par to, kas sarūsēs, kāpēc jūs samaitājāt Dieva svēto baznīcu? Kāpēc jūs akaunaties uzņemties Kristus Vārdu? Kāpēc jūs nedomājat par to, ka vērtīgāka ir bezgalīga laime nekā bbēdas, kas nekad nebeidzas—cpasaules goda dēļ?

  39 Kāpēc jūs izrotājat sevi ar to, kam nav dzīvības, un tomēr ļaujat izsalkušajam un trūkumcietējam, un kailajam, un slimajam, un nomocītajam paiet jums garām, un neievērojat tos?

  40 Jā, kāpēc jūs veidojat aslepenas negantības, lai gūtu peļņu, un liekat, lai atraitnes sērotu Tā Kunga priekšā un arī bāreņi sērotu Tā Kunga priekšā, un arī viņu tēvu asinis un viņu vīru asinis brēktu uz To Kungu no zemes pēc atriebības pār jūsu galvām?

  41 Lūk, atriebības zobens karājas pār jums; un laiks drīzi nāks, kad Viņš aatriebs svēto asinis uz jums, jo Viņš necietīs ilgāk viņu brēkšanu.