Mormona 9
  Footnotes
  Theme

  9. nodaļa

  Moronijs piesauc tos, kas netic Kristum, nožēlot grēkus. Viņš pasludina brīnumu Dievu, kas dod atklāsmes un izlej dāvanas un zīmes uz ticīgajiem. Brīnumi beidzas neticības dēļ. Zīmes iet līdzi tiem, kas tic. Cilvēki tiek skubināti būt gudriem un turēt baušļus. Apmēram 401–421 g. pēc Kr.

  1 Un tagad es runāju par tiem, kas netic Kristum.

  2 Lūk, vai jūs ticēsit savas piemeklēšanas dienā—lūk, kad Tas Kungs nāks, jā, patiesi tanī alielajā dienā, kad bzeme saritināsies kā tīstoklis un visas vielas cizkusīs kvēlā karstumā, jā, tanī lielajā dienā, kad jūs tiksit atvesti stāties Dieva Jēra priekšā—vai tad jūs sacīsit, ka Dieva nav?

  3 Tad vai jūs turpināsit noliegt Kristu? Vai jūs varēsit raudzīties uz Dieva Jēru? Vai jūs domājat, ka jūs dzīvosit ar Viņu ar savas vainas apziņu? Vai jūs domājat, ka jūs varēsit būt laimīgi, dzīvojot ar šo svēto Būtni, kad jūsu dvēseles tiks mocītas ar vainas apziņu, ka jūs vienmēr esat sagrozījuši Viņa likumus?

  4 Lūk, es jums saku, ka jūs būsit nelaimīgāki, dzīvojot ar svētu un taisnīgu Dievu, zem savas netīrības apziņas Viņa priekšā, nekā jūs dzīvotu ar anosodītām dvēselēm bellē.

  5 Jo lūk, kad jūs tiksit atvesti, lai skatītu savu akailumu Dieva priekšā un arī Dieva godību, un Jēzus Kristus svētumu, tas iedegs jūsos nedzēšamu uguns liesmu.

  6 Ak tad jūs, aneticīgie, bpievērsieties Tam Kungam; sauciet vareni Tēvu Jēzus Vārdā, lai varbūt jūs varētu tikt atrasti neaptraipīti, ctīri, skaidri un balti, būdami attīrīti ar dJēra asinīm tai lielā un pēdējā dienā.

  7 Un vēl es runāju uz jums, kas anoliedzat Dieva atklāsmes un sakāt, ka tās ir beigušās, ka nav vairs atklāsmju, nedz pravietojumu, nedz dāvanu, nedz izdziedināšanas, nedz runāšanas mēlēs, nedz bvalodu izskaidrošanas;

  8 lūk, es saku jums, tas, kas noliedz šīs lietas, nezina aKristus evaņģēliju; jā, tas nav lasījis Rakstus; ja ir, tad tas bnesaprot tos.

  9 Jo, vai mēs nelasām, ka Dievs ir atāds pats vakar, šodien un mūžīgi, un Viņā nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas?

  10 Un tagad, ja jūs esat iedomājušies dievu, kas mainās un kurā ir kāda pārmaiņu ēna, tad jūs esat iedomājušies dievu, kas nav brīnumu Dievs.

  11 Bet lūk, es parādīšu jums brīnumu Dievu, patiesi Ābrahāma Dievu un Īzāka Dievu, un Jēkaba Dievu; un Tas ir tas pats aDievs, kas radīja debesis un zemi, un visu, kas tanīs ir.

  12 Lūk, Viņš radīja Ādamu, un ar aĀdamu atnāca cilvēka bKrišana. Un cilvēka Krišanas dēļ nāca Jēzus Kristus, kas ir Tēvs un Dēls, un dēļ Jēzus Kristus nāca ccilvēka pestīšana.

  13 Un dēļ cilvēka pestīšanas, kas nāca ar Jēzu Kristu, viņi tiek aizvesti atpakaļ pie Tā Kunga; jā, tas ir, kā visi cilvēki tiek atpestīti, tāpēc ka Kristus nāve īsteno aaugšāmcelšanos, kas īsteno pestīšanu no bezgalīga bmiega, no kura visi cilvēki tiks uzmodināti ar Dieva spēku, kad skanēs bazūne; un tie nāks, gan mazi, gan lieli, un visi stāvēs Viņa tiesas priekšā, būdami atpestīti un atraisīti no šīs mūžīgās cnāves saites, un šī nāve ir laicīgā nāve.

  14 Un tad nāk Svētā atiesa pār tiem; un tad nāk laiks, kad tas, kas ir bnešķīsts, nešķīsts arī paliks; un tas, kas ir taisnīgs, taisnīgs arī paliks; tas, kas ir laimīgs, laimīgs arī paliks, un tas, kas ir nelaimīgs, nelaimīgs arī paliks.

  15 Un tad, ak jūs visi, kas esat iedomājušies dievu, kas anevar darīt brīnumus, es gribu vaicāt jums, vai visas tās lietas ir beigušās, par kurām es runāju? Vai gals jau ir pienācis? Lūk, es saku jums: Nē! Un Dievs nav pārstājis būt brīnumu Dievs.

  16 Lūk, vai tās lietas, ko Dievs ir darījis mūsu acu priekšā, nav brīnumainas? Jā, un kas var aptvert aDieva brīnumainos darbus?

  17 Kurš teiks, ka tas nebija brīnums, ka ar Viņa avārdu debesis un zeme tika radītas; un ar Viņa vārda spēku cilvēks tika bradīts no czemes pīšļiem; un ar Viņa vārda spēku brīnumi tika darīti?

  18 Un kurš teiks, ka Jēzus Kristus nedarīja daudz varenu abrīnumu? Un tur tika daudzi vareni brīnumi paveikti ar apustuļu rokām.

  19 Un, ja tad abrīnumi tika darīti, kāpēc tad Dievs ir pārstājis būt brīnumu Dievs un tomēr ir nemainīga Būtne? Un lūk, es saku jums, Viņš nemainās; ja ne tā, tad Viņš pārstātu būt Dievs; bet Viņš nepārstāj būt Dievs un ir brīnumu Dievs.

  20 Un iemesls, kāpēc Viņš ir pārstājis darīt abrīnumus starp cilvēku bērniem, ir tas, ka viņi ir krituši neticībā un nogājuši no pareizā ceļa, un nezina to Dievu, kuram tiem ir bjāuzticas.

  21 Lūk, es saku jums, ka katram, kas tic Kristum, nešaubīdamies nenieka, aviss, ko tas lūgs Tēvam Kristus Vārdā, tiks viņam dots; un šis solījums ir visiem, līdz pat pašiem zemes galiem.

  22 Jo lūk, tā sacīja Jēzus Kristus, Dieva Dēls, saviem mācekļiem, kam bija jāpaliek, jā, un arī visiem saviem mācekļiem, ļaužu pulkam dzirdot: aEita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju ikvienai radībai;

  23 un tas, kas tic un top kristīts, tiks izglābts, bet tas, kas netic, tiks apazudināts;

  24 un šīs azīmes ies līdzi tiem, kas tic—Manā Vārdā tie bļaunus garus izdzīs; tie runās jaunās mēlēs; tie pacels čūskas; un, ja tie dzers ko nāvīgu, tas tiem nekaitēs; viņi uzliks crokas neveseliem un tie kļūs veseli;

  25 un katrs, kas ticēs Manā Vārdā, nešaubīdamies nenieka, tam Es aapstiprināšu visus Savus vārdus, līdz pat pašiem zemes galiem.

  26 Un tad lūk, kurš var stāvēt pretī Tā Kunga darbiem? aKurš var noliegt Viņa sacīto? Kurš pacelsies pret visuvareno Tā Kunga spēku? Kurš nicinās Tā Kunga darbus? Kurš nicinās Kristus bērnus? Lūk, visi jūs, kas esat Tā Kunga darbu bnicinātāji, jo jūs brīnīsities un iesit bojā.

  27 Ak, tad neniciniet un nebrīnieties, bet uzklausiet Tā Kunga vārdus un lūdziet Tēvam Jēzus Vārdā to, pēc kā jums ir vajadzība. Nešaubieties, bet esiet ticīgi, un sāciet kā senos laikos, un anāciet pie Tā Kunga ar visu savu bsirdi, un cgādājiet par savu glābšanu ar bailēm un trīsām Viņa priekšā.

  28 Esiet agudri savās pārbaudījumu dienās; noplēsiet katru netīrību no sevis; nelūdziet to, ko šķiest savās bkārībās, bet lūdziet ar nesatricināmu stingrību, lai jūs nepadotos nevienam kārdinājumam, bet lai jūs kalpotu patiesajam un cdzīvajam Dievam.

  29 Skatieties, lai jūs netaptu akristīti necienīgi; skatieties, lai jūs bnepieņemtu Kristus Vakarēdienu necienīgi; bet skatieties, lai jūs darītu visas lietas ccienīgi, un dariet tās Jēzus Kristus, dzīvā Dieva Dēla Vārdā; un, ja jūs to darīsit un pastāvēsit līdz galam, jūs nekādā ziņā netiksit atstumti.

  30 Lūk, es runāju uz jums, it kā es arunātu no miroņiem; jo es zinu, ka jums būs mani vārdi.

  31 Nenosodiet mani dēļ manas anepilnības, nedz manu tēvu dēļ viņa nepilnības, nedz tos, kas rakstījuši pirms viņa; bet drīzāk pateicieties Dievam, ka Viņš ir izpaudis jums mūsu nepilnības, lai jūs varētu mācīties kļūt gudrāki, nekā mēs esam bijuši.

  32 Un tad lūk, mēs rakstījām šo pierakstu atbilstoši savām zināšanām, ar rakstu zīmēm, kas starp mums tiek sauktas par apārveidoto ēģiptiešu valodu, kas tika mums nodota un izmainīta atbilstoši mūsu runai.

  33 Un, ja mūsu plāksnes būtu bijušas pietiekami lielas, mēs būtu rakstījuši ebreju valodā; bet ebreju valodu mēs arī esam izmainījuši; un, ja mēs būtu varējuši rakstīt ebreju valodā, lūk, jums nebūtu nevienas nepilnības mūsu pierakstā.

  34 Bet Tas Kungs zina to, ko mēs esam rakstījuši, un arī, ka neviena cita tauta nezina mūsu valodu; un tāpēc, ka neviena cita tauta nezina mūsu valodu, tādēļ Viņš ir sagatavojis alīdzekļus tās pārtulkošanai.

  35 Un šīs lietas ir rakstītas, lai mēs varētu attīrīt savas drānas no mūsu brāļu asinīm, kas ir krituši aneticībā.

  36 Un lūk, šīs lietas, kuras mēs avēlējāmies attiecībā uz mūsu brāļiem, jā, patiesi viņu atjaunošanu Kristus atziņā, ir saskaņā ar visu svēto lūgšanām, kas ir dzīvojuši šajā zemē.

  37 Un lai Tas Kungs Jēzus Kristus dāvā, ka viņu lūgšanas tiktu atbildētas saskaņā ar viņu ticību; un lai Dievs Tēvs atceras to derību, ko Viņš ir noslēdzis ar Israēla namu; un lai Viņš svētī tos uz mūžiem, caur ticību Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.

  True