Etera 1
  Footnotes
  Theme

  Etera grāmata

  Jarediešu pieraksts, ņemts no divdesmit četrām plāksnēm, kuras atrada Limhaja ļaudis ķēniņa Mosijas dienās.

  1. nodaļa

  Moronijs saīsina Etera rakstus. Tiek izklāstīti Etera ciltsraksti. Jarediešu valoda netiek sajaukta pie Bābeles torņa. Tas Kungs apsola vest tos uz izraudzītu zemi un darīt viņus par lielu tautu.

  1 Un tagad es, aMoronijs, turpinu sniegt aprakstu par šiem senajiem iedzīvotājiem, kas tika iznīcināti ar b Kunga roku uz šīs ziemeļu zemes virsas.

  2 Un es ņemu savu aprakstu no adivdesmit un četrām plāksnēm, kuras atrada Limhaja ļaudis un kuras tiek sauktas par Etera grāmatu.

  3 Un, kā es domāju, ka pirmā šī pieraksta daļa, kas runā par pasaules radīšanu un arī par Ādamu, un aprakstu no tā laika līdz pat lielajam atornim, un par visām lietām, kas atgadījušās starp cilvēku bērniem līdz tam laikam, ir starp jūdiem—

  4 tādēļ es nerakstu šīs lietas, kas notika no aĀdama dienām līdz tam laikam, bet tās ir uz plāksnēm, un, kas tās atradīs, tam būs spēja, lai viņš varētu dabūt pilnu aprakstu.

  5 Bet lūk, es nesniedzu pilnu aprakstu, bet daļu no apraksta es dodu, no torņa un līdz pat viņi tika iznīcināti.

  6 Un šādā veidā es sniedzu aprakstu. Tas, kas rakstīja šo pierakstu, bija aEters, un viņš bija Koriantora pēctecis.

  7 Koriantors bija Morona dēls.

  8 Un Morons bija Etema dēls.

  9 Un Etems bija Ahāsa dēls.

  10 Un Ahāss bija Seta dēls.

  11 Un Sets bija Šiblona dēls.

  12 Un Šiblons bija Koma dēls.

  13 Un Koms bija Koriantuma dēls.

  14 Un Koriantums bija Amnigadaha dēls.

  15 Un Amnigadahs bija Ārona dēls.

  16 Un Ārons bija Heta pēctecis, kas bija Hīrsoma dēls.

  17 Un Hīrsoms bija Liba dēls.

  18 Un Libs bija Kiša dēls.

  19 Un Kišs bija Koroma dēls.

  20 Un Koroms bija Levija dēls.

  21 Un Levijs bija Kima dēls.

  22 Un Kims bija Moriantona dēls.

  23 Un Moriantons bija Riplakiša dēls.

  24 Un Riplakišs bija Šeza dēls.

  25 Un Šezs bija Heta dēls.

  26 Un Hets bija Koma dēls.

  27 Un Koms bija Koriantuma dēls.

  28 Un Koriantums bija Emera dēls.

  29 Un Emers bija Omera dēls.

  30 Un Omers bija Šules dēls.

  31 Un Šule bija Kiba dēls.

  32 Un Kibs bija Orihasa dēls, kas bija Jareda dēls;

  33 šis aJareds nāca ar savu brāli un viņu ģimenēm, ar dažiem citiem un viņu ģimenēm no lielā torņa tajā laikā, kad Tas Kungs bsajauca tautas valodu un zvērēja savās dusmās, ka viņi tiks izkaisīti pa visu czemes virsu; un saskaņā ar Tā Kunga vārdu ļaudis tika izkaisīti.

  34 Un aJareda brālis, bija liels un varens vīrs, un Tā Kunga augsti ieredzēts vīrs; Jareds, viņa brālis, sacīja uz to: Piesauc To Kungu, lai Viņš nesajauktu mūs, ka mēs nevarētu saprast mūsu vārdus.

  35 Un notika, ka Jareda brālis piesauca To Kungu, un Tas Kungs iežēlojās par Jaredu, tādēļ Viņš nesajauca Jareda valodu; un Jareds un viņa brālis netika sajaukti.

  36 Tad Jareds sacīja uz savu brāli: Piesauc atkal To Kungu, un lai Viņš novērš Savas dusmas no tiem, kas ir mūsu draugi, lai Viņš nesajauc viņu valodu.

  37 Un notika, ka Jareda brālis piesauca To Kungu, un Tas Kungs iežēlojās par viņu draugiem un arī viņu ģimenēm, ka viņi netika sajaukti.

  38 Un notika, ka Jareds atkal runāja uz savu brāli, sacīdams: Ej un pajautā Tam Kungam, vai Viņš izdzīs mūs no šīs zemes, un, ja Viņš izdzīs mūs no šīs zemes, piesauc Viņu, kurp mums jāiet? Un, kas zina, varbūt Tas Kungs aizvedīs mūs uz vietu, kas ir aizraudzīta pār visu zemi? Un, ja tas tā būs, būsim uzticīgi Tam Kungam, lai mēs varētu saņemt to par mūsu mantojumu.

  39 Un notika, ka Jareda brālis piesauca To Kungu, atbilstoši tam, kas bija runāts ar Jareda muti.

  40 Un notika, ka Tas Kungs uzklausīja Jareda brāli un iežēlojās par viņu, un sacīja uz to:

  41 Ej un savāc kopā savus ganāmpulkus, tēviņu un mātīti no katras šķirnes; un arī zemes sēklas no katras šķirnes; un savas aģimenes; un arī Jaredu, savu brāli, un viņa ģimeni; un arī savus bdraugus, un viņu ģimenes, un Jareda draugus, un viņu ģimenes.

  42 Un, kad tu to būsi darījis, tu aiesi viņu priekšgalā lejā uz ieleju, kas ir uz ziemeļiem. Un tur Es tevi sastapšu un iešu btev pa priekšu uz zemi, kas ir cizraudzīta pār visām citām zemēm uz zemes virsas.

  43 Un tur Es svētīšu tevi un tavus pēcnācējus un radīšu Sev no taviem pēcnācējiem un tava brāļa, un visu to, kas ies ar tevi, pēcnācējiem, lielu tautu. Un nebūs nekā lielāka kā tā tauta, ko es radīšu no taviem pēcnācējiem, uz visas zemes virsas. Un tā Es tev darīšu tāpēc, ka tu tik ilgi esi piesaucis Mani.