Alma 5
Mga Download
Buong Aklat (PDF)
Mga Footnote
Theme

Ang mga salita ni Alma, ang Mataas na Saserdote, alinsunod sa banal na orden ng Diyos, na ipinahayag sa mga tao sa kanilang mga lunsod at nayon sa lahat ng dako ng lupain.

Binubuo ng kabanata 5.

Kabanata 5

Upang matamo ang kaligtasan, ang tao ay kailangang magsisi at sundin ang mga kautusan, isilang na muli, linisin ang kanilang mga kasuotan sa pamamagitan ng dugo ni Cristo, maging mapagpakumbaba at iwaksi sa kanilang sarili ang kapalaluan at inggit, at gumawa ng mga gawa ng kabutihan—Ang Mabuting Pastol ay nananawagan sa kanyang mga tao—Sila na gumagawa ng masasamang gawa ay mga anak ng diyablo—Si Alma ay nagpatotoo sa katotohanan ng kanyang doktrina at inutusan ang mga taong magsisi—Ang mga pangalan ng mabubuti ay masusulat sa aklat ng buhay. Mga 83 B.C.

1 Ngayon ito ay nangyari na, na si Alma ay nagsimulang aipahayag ang salita ng bDiyos sa mga tao, una sa lupain ng Zarahemla, at buhat doon patungo sa lahat ng dako ng buong lupain.

2 At ito ang mga salitang kanyang sinabi sa mga tao ng simbahan na itinatag sa lunsod ng Zarahemla, ayon sa kanyang sariling talaan, sinasabing:

3 Ako, si Alma, matapos na amaitalaga ng aking amang si Alma na maging isang bmataas na saserdote ng simbahan ng Diyos, siya na nagtataglay ng kapangyarihan at ckarapatan mula sa Diyos na gawin ang mga bagay na ito, masdan, sinasabi ko sa inyo na siya ay nagsimulang magtatag ng simbahan sa dlupain na nasa mga hangganan ng Nephi; oo, ang lupaing tinatawag na lupain ng Mormon; oo, at bininyagan niya ang kanyang mga kapatid sa mga tubig ng Mormon.

4 At masdan, sinasabi ko sa inyo, sila ay analigtas mula sa kamay ng mga tao ni haring Noe sa pamamagitan ng awa at kapangyarihan ng Diyos.

5 At masdan, pagkatapos niyon, sila ay dinala sa apagkaalipin ng mga kamay ng mga Lamanita sa ilang; oo, sinasabi ko sa inyo, sila ay nasa pagkabihag, at muli silang pinalaya ng Panginoon mula sa kanilang bpagkaalipin sa kapangyarihan ng kanyang salita; at kami ay dinala sa lupaing ito, at dito ay sinimulan naming magtatag ng simbahan ng Diyos sa lahat ng dako ng lupain ding ito.

6 At ngayon masdan, sinasabi ko sa inyo, aking mga kapatid, kayo na nabibilang sa simbahang ito, napanatili ba ninyo nang husto sa inyong alaala ang pagkabihag ng inyong mga ama? Oo, at napanatili ba ninyo nang husto sa inyong alaala ang kanyang awa at mahabang pagtitiis para sa kanila? At bukod doon, napanatili ba ninyo nang husto sa inyong alaala na kanyang iniligtas ang kanilang mga kaluluwa mula sa impiyerno?

7 Masdan, pinagbago niya ang kanilang mga puso; oo, sila ay ginising niya mula sa mahimbing na pagkakatulog, at sila ay nagising sa Diyos. Masdan, sila ay nasa gitna ng kadiliman; gayunpaman, ang kanilang mga kaluluwa ay naliwanagan sa pamamagitan ng liwanag ng walang hanggang salita; oo, sila ay nagapos ng mga agapos ng kamatayan, at ng mga btanikala ng impiyerno, at ang walang hanggang pagkawasak ay naghintay sa kanila.

8 At ngayon tinatanong ko kayo, aking mga kapatid, sila ba ay nalipol? Masdan, sinasabi ko sa inyo, Hindi sila nalipol.

9 At muli, aking itinatanong, ang mga gapos ba ng kamatayan ay nalagot, at ang mga tanikala ng impiyerno na nakagapos sa kanila, ito ba ay nakalag? Sinasabi ko sa inyo, Oo, ang mga ito ay nakalag at ang kanilang mga kaluluwa ay labis na naligayahan at sila ay umawit ng mapagtubos na pag-ibig. At sinasabi ko sa inyo na sila ay nangaligtas.

10 At ngayon itinatanong ko sa inyo kung sa anong kalagayan sila anangaligtas? Oo, anong batayan mayroon sila upang umasa ng kaligtasan? Ano ang dahilan ng kanilang pagkakakalag mula sa mga gapos ng kamatayan, oo, at gayundin sa mga tanikala ng impiyerno?

11 Masdan, masasabi ko sa inyo—hindi ba’t ang aking amang si Alma ay naniwala sa mga salitang ipinahayag ng bibig ni aAbinadi? At hindi ba’t siya ay isang banal na propeta? Hindi ba’t siya ay nangusap ng mga salita ng Diyos, at ang aking amang si Alma ay naniwala rito?

12 At alinsunod sa kanyang pananampalataya, isang malaking apagbabago ang nangyari sa kanyang puso. Masdan, sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng ito ay totoo.

13 At masdan, aipinangaral niya ang salita sa inyong mga ama, at isa ring malaking pagbabago ang nangyari sa kanilang mga puso, at sila ay nagpakumbaba ng kanilang sarili at ibinigay ang kanilang bpagtitiwala sa totoo at cbuhay na Diyos. At masdan, sila ay matatapat hanggang dwakas; kaya’t sila ay nangaligtas.

14 At ngayon masdan, itinatanong ko sa inyo, aking mga kapatid sa simbahan, kayo ba ay espirituwal na aisinilang sa Diyos? Inyo bang tinanggap ang kanyang larawan sa inyong mga mukha? Inyo bang naranasan ang malaking bpagbabagong ito sa inyong mga puso?

15 Ginagamit ba ninyo ang inyong pananampalataya sa pagkakatubos niya na alumikha sa inyo? Kayo ba ay umaasa nang may mata ng pananampalataya at nakikita ang may kamatayang katawang ito na ibinabangon sa kawalang-kamatayan, at ang kabulukang ito na bibinabangon sa kawalang-kabulukan, na tumayo sa harapan ng Diyos upang chatulan alinsunod sa mga gawang kanilang ginawa sa katawang-lupa?

16 Sinasabi ko sa inyo, naiisip ba ninyo sa inyong sarili na naririnig ninyo ang tinig ng Panginoon, na sinasabi sa inyo sa araw na yaon: Lumapit sa akin kayong mga apinagpala, sapagkat masdan, ang inyong mga gawa ay mga gawa ng kabutihan sa balat ng lupa.

17 O iniisip ba ninyo sa inyong sarili na kayo ay makapagsisinungaling sa Panginoon sa araw na yaon, at amakapagsasabing—Panginoon, ang aming mga gawa ay naging mabubuting gawa sa balat ng lupa—at sa gayon ililigtas niya kayo?

18 O kaya naman, naiisip ba ninyo ang inyong sarili na dinala sa harapan ng hukuman ng Diyos, na ang inyong mga kaluluwa ay puno ng pagkakasala at paggigiyagis, na may alaala ng lahat ng inyong pagkakasala, oo, isang ganap na aalaala ng lahat ng inyong kasamaan, oo, isang alaala na inyong ginawang labagin ang mga kautusan ng Diyos?

19 Sinasabi ko sa inyo, kayo ba ay makatitingala sa Diyos sa araw na yaon nang may dalisay na puso at malinis na mga kamay? Sinasabi ko sa inyo, kayo ba ay makatitingala na ang alarawan ng Diyos ay nakaukit sa inyong mga mukha?

20 Sinasabi ko sa inyo, kayo ba ay nag-aakalang maliligtas kung naisuko ninyo ang sarili na maging mga asakop ng diyablo?

21 Sinasabi ko sa inyo, malalaman ninyo sa mga araw na yaon na kayo ay hindi amaliligtas; sapagkat walang sino mang tao ang maliligtas maliban kung ang kanyang mga bkasuotan ay nahugasang maputi; oo, ang kanyang mga kasuotan ay kailangang cdalisayin hanggang sa ito ay maging malinis sa lahat ng dumi, sa pamamagitan ng dugo niya na siyang sinasabi ng ating mga ama, na paparito upang tubusin ang kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan.

22 At ngayon tinatanong ko kayo, aking mga kapatid, ano ang madarama ng sino man sa inyo, kung kayo ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos, na ang inyong mga kasuotan ay nabahiran ng adugo at ng lahat ng uri ng bkarumihan? Masdan, ano ang patototohanan ng mga bagay na ito laban sa inyo?

23 Masdan, hindi ba’t apatototohanan nito na kayo ay mga mamamatay-tao, oo, at kayo rin ay nagkasala ng lahat ng uri ng kasamaan?

24 Masdan, aking mga kapatid, inaakala ba ninyo na ang gayon ay magkakaroon ng lugar upang umupo sa kaharian ng Diyos, kasama ni aAbraham, kasama ni Isaac, at kasama ni Jacob, at gayundin ng lahat ng banal na propeta, na ang mga kasuotan ay nangalinis at walang bahid-dungis, dalisay at maputi?

25 Sinasabi ko sa inyo, Hindi; maliban kung gawin ninyong isang sinungaling ang ating Lumikha mula sa simula, o inaakala na siya ay isang sinungaling mula sa simula, hindi ninyo maipalalagay na ang gayon ay magkakaroon ng lugar sa kaharian ng langit; kundi sila ay itatakwil sapagkat sila ang mga aanak ng kaharian ng diyablo.

26 At ngayon masdan, sinasabi ko sa inyo, aking mga kapatid, kung inyo nang naranasan ang apagbabago ng puso, at kung inyo nang nadama ang umawit ng bawit ng mapagtubos na pag-ibig, itinatanong ko, cnadarama ba ninyo ang gayon ngayon?

27 Kayo ba ay lumakad na pinananatiling awalang sala ang inyong sarili sa harapan ng Diyos? Masasabi ba ninyo sa inyong sarili, kung kayo ay tatawaging mamatay sa mga sandaling ito, na kayo ay naging sapat na bmapagpakumbaba? Na ang inyong mga kasuotan ay nalinis at nagawang maputi sa pamamagitan ng dugo ni Cristo, na paparito upang ctubusin ang kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan?

28 Masdan, nahubad na ba sa inyo ang akapalaluan? Sinasabi ko sa inyo, kung hindi, kayo ay hindi pa nakahandang humarap sa Diyos. Masdan, kayo ay kailangang maghanda nang mabilis; sapagkat ang kaharian ng langit ay nalalapit na, at ang gayon ay walang buhay na walang hanggan.

29 Masdan, sinasabi ko, mayroon bang isa man sa inyo na hindi pa nahuhubaran ng ainggit? Sinasabi ko sa inyo, na ang gayon ay hindi nakahanda; at nais ko na siya ay maghanda nang mabilis, sapagkat ang oras ay malapit na; at hindi niya nalalaman kung kailan darating ang sandali, sapagkat ang gayon ay hindi matatagpuang walang kasalanan.

30 At muli sinasabi ko sa inyo, mayroon bang isa man sa inyo na gumagawa ng apangungutya sa kanyang kapatid, o ibinubunton sa kanya ang mga pag-uusig?

31 Sa aba sa gayon, sapagkat hindi siya nakahanda, at ang panahon ay nalalapit na, na kailangan niyang magsisi o siya ay hindi maliligtas!

32 Oo, maging sa aba ninyong lahat na amanggagawa ng kasamaan; magsisi, magsisi, sapagkat ang Panginoong Diyos ang nagsalita nito!

33 Masdan, siya ay nagpadala ng paanyaya sa alahat ng tao, sapagkat ang mga bbisig ng awa ay nakaunat sa kanila, at kanyang sinabi: Magsisi, at akin kayong tatanggapin.

34 Oo, kanyang sinabi: aLumapit sa akin at kayo ay makababahagi sa bbunga ng punungkahoy ng buhay; oo, kayo ay cmalayang makakakain at makaiinom ng dtinapay at ng mga tubig ng buhay;

35 Oo, lumapit sa akin at gumawa ng mga gawa ng kabutihan at hindi kayo puputulin at ihahagis sa apoy—

36 Sapagkat masdan, ang panahon ay nalalapit na, na ang sino mang hindi anamumunga ng mabuting bunga, o ang sino mang hindi gumagawa ng mga gawa ng kabutihan, siya rin ay may dahilan upang managhoy at magdalamhati.

37 O kayong mga manggagawa ng kasamaan; kayong nagmamataas sa mga awalang kabuluhang bagay ng daigdig, kayo na nagkukunwaring nakaaalam sa mga landas ng kabutihan, gayunman ay mga bnangaligaw, na tulad ng mga ctupang walang pastol, sa kabila nang ang pastol ay dtumawag sa inyo, at tumatawag pa rin sa inyo, subalit ayaw kayong emakinig sa kanyang tinig!

38 Masdan, sinasabi ko sa inyo, na ang mabuting apastol ay tumatawag sa inyo; oo, at sa kanyang sariling pangalan kayo ay tinatawag niya, na ang pangalan ay Cristo; at kung hindi kayo bmakikinig sa tinig ng cmabuting pastol, sa dpangalang itinatawag sa inyo, masdan, kayo ay hindi mga tupa ng mabuting pastol.

39 At ngayon, kung kayo ay hindi mga tupa ng mabuting pastol, saang akawan kayo kabilang? Masdan, sinasabi ko sa inyo, na ang bdiyablo ang inyong pastol, at kayo ay kabilang sa kanyang kawan; at ngayon, sino ang makapagkakaila nito? Masdan, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magkaila nito ay isang csinungaling at isang danak ng diyablo.

40 Sapagkat sinasabi ko sa inyo na ano mang amabuti ay nagbubuhat sa Diyos; at ano mang masama ay nagbubuhat sa diyablo.

41 Anupa’t kung ang isang tao ay gumagawa ng amabubuting gawa, siya ay nakikinig sa tinig ng mabuting pastol, at siya ay sumusunod sa kanya; subalit sino man ang gumagawa ng masasamang gawa, siya rin ay nagiging isang banak ng diyablo, sapagkat siya ay nakikinig sa kanyang tinig, at sumusunod sa kanya.

42 At sino man ang gumagawa nito ay kailangang tumanggap ng kanyang akabayaran mula sa kanya; kaya nga, para sa kanyang bkabayaran siya ay tatanggap ng ckamatayan, sa mga bagay na nauukol sa kabutihan, sapagkat patay sa lahat ng mabubuting gawa.

43 At ngayon, aking mga kapatid, nais kong pakinggan ninyo ako, sapagkat ako ay nagsasalita sa lakas ng aking kaluluwa; sapagkat masdan, ako ay nagsalita sa inyo nang malinaw upang kayo ay huwag magkamali, o nagsalita alinsunod sa kautusan ng Diyos.

44 Sapagkat ako ay tinawag na magsalita sa ganitong paraan, alinsunod sa abanal na orden ng Diyos na na kay Cristo Jesus; oo, ako ay inutusang tumayo at magpatotoo sa mga taong ito ng mga bagay na sinabi ng ating mga ama hinggil sa mga bagay na darating.

45 At hindi lamang ito. Hindi ba ninyo inaakala na aalam ko ang mga bagay na ito sa aking sarili? Masdan, ako ay nagpapatotoo sa inyo na alam ko na ang mga bagay na aking sinabi ay totoo. At paano ninyo inaakala na alam ko ang kanilang katiyakan?

46 Masdan, sinasabi ko sa inyo na ang mga yaon ay aipinaalam sa akin ng Banal na Espiritu ng Diyos. Masdan, ako ay bnag-ayuno at nanalangin nang maraming araw upang aking malaman ang mga bagay na ito sa aking sarili. At ngayon nalalaman ko sa aking sarili na ang mga yaon ay totoo; sapagkat ang Panginoong Diyos ang nagbigay-alam nito sa akin sa pamamagitan ng kanyang Banal na Espiritu; at ito ang diwa ng cpaghahayag na nasa akin.

47 At bukod dito, sinasabi ko sa inyo na ito ay sa gayon ipinahayag sa akin, na ang mga salitang sinabi ng ating mga ama ay totoo, maging alinsunod sa diwa ng propesiya na nasa akin, na siya ring ipinahayag ng Espiritu ng Diyos.

48 Sinasabi ko sa inyo, na alam ko sa aking sarili na anuman ang aking sasabihin sa inyo, hinggil doon sa darating, ay totoo; at sinasabi ko sa inyo na alam kong si Jesucristo ay paparito, oo, ang Anak, ang Bugtong ng Ama, puspos ng biyaya, at awa, at katotohanan. At masdan, siya itong paparito upang alisin ang mga kasalanan ng sanlibutan, oo, ang mga kasalanan ng bawat taong matatag na naniniwala sa kanyang pangalan.

49 At ngayon, sinasabi ko sa inyo na ito ang aorden kung saan ako ay tinawag, oo, ang mangaral sa mga minamahal kong kapatid, oo, at sa bawat isa na naninirahan sa lupain; oo, ang mangaral sa lahat, kapwa sa matanda at bata, kapwa sa alipin at malaya; oo, sinasabi ko sa inyo na mga may edad na, at gayundin sa nasa katanghalian ng gulang, at sa darating na salinlahi; oo, ang ipahayag sa kanila na sila ay kailangang magsisi at bisilang na muli.

50 Oo, ganito ang wika ng Espiritu: Magsisi, kayong lahat na nasa mga dulo ng mundo, sapagkat ang kaharian ng langit ay nalalapit na; oo, ang Anak ng Diyos ay paparito sa kanyang akaluwalhatian, sa kanyang lakas, kamahalan, kapangyarihan, at pamamahala. Oo, mga minamahal kong kapatid, sinasabi ko sa inyo na ang Espiritu ay nagsabi: Masdan, ang kaluwalhatian ng bHari ng buong mundo; at Hari rin ng langit, sa lalong madaling panahon siya ay sisikat sa lahat ng anak ng tao.

51 At sinabi rin ng Espiritu sa akin, oo, sumigaw sa akin sa malakas na tinig, sinasabing: Humayo at sabihin sa mga taong ito—Magsisi, sapagkat maliban kung kayo ay magsisisi, hindi kayo sa anumang paraan magmamana ng kaharian ng alangit.

52 At muli sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ay nagsabing: Masdan, ang apalakol ay nakalagay sa ugat ng punungkahoy; kaya nga, bawat puno na hindi namumunga ng mabuting bunga ay bpuputulin at ihahagis sa apoy, oo, sa apoy na hindi nauubos, maging isang hindi naaapulang apoy. Masdan at tandaan, ang Banal ang siyang nagsalita nito.

53 At ngayon mga minamahal kong kapatid, sinasabi ko sa inyo, mapangangatwiranan ba ninyo ang mga ganitong salita; oo, maisasantabi ba ninyo ang ganitong mga bagay, at ayurakan ang Banal sa ilalim ng inyong mga paa, oo, kayo ba ay magmamataas sa bkapalaluan ng inyong mga puso; oo, kayo ba ay magpipilit pa rin sa pagbibihis ng cmamahaling kasuotan at ilalagak ang inyong mga puso sa mga walang kabuluhang bagay ng daigdig, sa inyong mga dkayamanan?

54 Oo, kayo ba ay magpipilit na ipalagay na kayo ay nakahihigit sa iba; oo, kayo ba ay magpipilit na hamakin ang inyong mga kapatid, na nagpakumbaba ng kanilang sarili at lumalakad alinsunod sa banal na orden ng Diyos, kung kaya sila ay nadala sa simbahang ito, na apinabanal ng Banal na Espiritu, at sila ay gumawa ng mga gawang karapat-dapat sa pagsisisi—

55 Oo, at kayo ba ay magpipilit na tumalikod sa mga amaralita at nangangailangan, at sa pagkakait ng inyong kabuhayan sa kanila?

56 At pangwakas, kayong lahat na magpipilit sa inyong kasamaan, sinasabi ko sa inyo, na sila yaong mga puputulin at ihahagis sa apoy maliban kung sila ay mabilis na magsisisi.

57 At ngayon sinasabi ko sa inyo, kayong lahat na nagnanais sumunod sa tinig ng amabuting pastol, lumabas kayo mula sa masasama, at bhumiwalay, at huwag hipuin ang kanilang maruruming bagay; at masdan, ang kanilang mga pangalan ay cbuburahin, upang ang mga pangalan ng masasama ay hindi mapabilang sa mga pangalan ng mabubuti, upang ang salita ng Diyos ay matupad, sinasabing: Ang mga pangalan ng masasama ay hindi dapat mahalo sa mga pangalan ng aking mga tao;

58 Sapagkat ang mga pangalan ng mabubuti ay masusulat sa aaklat ng buhay, at sa kanila ay ipagkakaloob ko ang isang mana sa aking kanang kamay. At ngayon, aking mga kapatid, ano ang masasabi ninyo laban dito? Sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay magsasalita nang laban dito, ito ay walang halaga, sapagkat ang salita ng Diyos ay tiyak na matutupad.

59 Sapagkat sinong pastol ang nasa inyo na may maraming tupa ngunit hindi nagbabantay sa kanila, nang ang mga lobo ay huwag makapasok at silain ang kanyang kawan? At masdan, kung ang lobo ay makapasok sa kanyang kawan hindi ba’t kanya itong itataboy palabas? Oo, at sa huli, kung kanyang magagawa, ito ay papatayin niya.

60 At ngayon, sinasabi ko sa inyo na ang mabuting pastol ay tumatawag sa inyo; at kung kayo ay makikinig sa kanyang tinig kayo ay dadalhin niya sa kanyang kawan, at kayo ay kanyang mga tupa; at kayo ay kanyang inuutusan na walang gutom na lobo ang inyong tulutang makapasok sa inyo, upang kayo ay hindi malipol.

61 At ngayon, ako, si Alma, ay nag-uutos sa inyo sa wika aniya na nag-utos sa akin, na inyong sundin ang mga salitang aking sinabi sa inyo.

62 Ako ay nagsasalita sa paraan ng pag-uutos sa inyo na kabilang sa simbahan; at doon sa mga hindi kabilang sa simbahan ako ay nagsasalita sa paraan ng paanyaya, sinasabing: Lumapit at magpabinyag tungo sa pagsisisi, upang kayo rin ay maging kabahagi sa bunga ng apunungkahoy ng buhay.