Alma 42
Mga Download
Buong Aklat (PDF)
Mga Footnote
Theme

Kabanata 42

Ang buhay na may kamatayan ay isang panahon ng pagsubok upang ang tao ay makapagsisi at makapaglingkod sa Diyos—Ang Pagkahulog ang nagdulot ng temporal at espirituwal na kamatayan sa buong sangkatauhan—Ang pagtubos ay dumarating sa pamamagitan ng pagsisisi—Ang Diyos na rin ang magbabayad-sala para sa mga kasalanan ng sanlibutan—Ang awa ay para roon sa mga nagsisisi—Lahat ng iba pa ay mapaiilalim sa katarungan ng Diyos—Ang awa ay darating dahil sa Pagbabayad-sala—Yaon lamang tunay na nagsisisi ang maliligtas. Mga 74 B.C.

1 At ngayon, anak ko, nahihiwatigan ko na kahit paano ay mayroon pang bumabalisa sa iyong isipan, na hindi mo maunawaan—yaong hinggil sa akatarungan ng Diyos sa pagpaparusa sa mga makasalanan; sapagkat ipinipilit mong ipalagay na kawalang-katarungan na ang makasalanan ay matalaga sa isang kalagayan ng kalungkutan.

2 Ngayon masdan, anak ko, ipaliliwanag ko sa iyo ang bagay na ito. Sapagkat masdan, matapos na apaalisin ng Panginoong Diyos ang ating mga unang magulang sa halamanan ng bEden, upang magbungkal ng lupa kung saan sila ay kinuha—oo, kanyang pinaalis ang tao; at naglagay siya sa dulong silangan ng halamanan ng Eden ng mga cquerubin, at isang nagniningas na espada na umiikot, upang ingatan ang dpunungkahoy ng buhay—

3 Ngayon, nakikita natin na ang tao ay naging katulad ng Diyos, nakaaalam ng mabuti at masama; at baka iunat niya ang kanyang kamay, at pumitas din sa punungkahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailanman, ang Panginoong Diyos ay naglagay ng mga querubin at ng nagniningas na espada, upang hindi siya makakain ng bunga—

4 At sa gayon ating nakikita na may isang panahong ipinagkaloob sa tao upang magsisi, oo, isang panahon ng apagsubok, isang panahon upang magsisi at maglingkod sa Diyos.

5 Sapagkat masdan, kung iniunat kaagad ni Adan ang kanyang kamay, at kumain sa punungkahoy ng buhay, siya ay maaaring nabuhay magpakailanman, alinsunod sa salita ng Diyos, nang walang puwang sa pagsisisi; oo, at gayon din, ang salita ng Diyos ay mawawalan ng kabuluhan, at ang dakilang plano ng kaligtasan ay mabibigo.

6 Ngunit masdan, itinakda sa tao ang amamatay—kaya nga, sapagkat sila ay inilayo sa punungkahoy ng buhay sila ay nararapat na ihiwalay sa balat ng lupa—at ang tao ay naligaw magpakailanman, oo, sila ay mga taong bnahulog.

7 At ngayon, nakikita mo na sa pamamagitan nito ang ating mga unang magulang ay aitinakwil kapwa temporal at espirituwal mula sa harapan ng Panginoon; sa gayon nakikita natin na sila ay naging mga nasasakupang sumusunod alinsunod sa kanilang sariling bkagustuhan.

8 Ngayon, masdan, hindi kapaki-pakinabang na ang tao ay mabawi mula sa temporal na kamatayang ito, sapagkat iyon ay makawawasak sa dakilang aplano ng kaligayahan.

9 Kaya nga, sapagkat ang kaluluwa ay hindi maaaring mamatay, at ang apagkahulog ay nagdala sa buong sangkatauhan ng espirituwal na kamatayan gayundin ng temporal, ibig sabihin, sila ay itinakwil mula sa harapan ng Panginoon, kapaki-pakinabang na ang sangkatauhan ay mabawi mula sa espirituwal na kamatayang ito.

10 Samakatwid, sapagkat sila ay naging mga alikas na bmakamundo, makalaman, at mala-diyablo, ang kalagayang ito ng cpagsubok ay naging kalagayan para sa kanila upang maghanda; ito ay naging isang paghahandang kalagayan.

11 At ngayon tandaan, anak ko, kung hindi dahil sa plano ng pagtubos, (isinasaisantabi ito) sa sandaling sila ay mamatay, ang kanilang mga kaluluwa ay amalungkot; sapagkat itinakwil mula sa harapan ng Panginoon.

12 At ngayon, walang paraan upang mabawi ang tao sa kalagayang ito ng pagkahulog, na dinala ng tao sa kanyang sarili dahil sa kanyang sariling pagsuway;

13 Anupa’t alinsunod sa katarungan, ang aplano ng pagtubos ay hindi maisasakatuparan, tanging sa mga hinihingi ng bpagsisisi ng tao sa kalagayang ito ng paghahanda, oo, dito sa kalagayang ito ng pagsubok; sapagkat maliban sa mga hinihinging ito, ang awa ay hindi magkakaroon ng bisa maliban kung wawasakin nito ang gawa ng katarungan. Ngayon, ang gawa ng katarungan ay hindi maaaring mawasak; kung magkakagayon, ang Diyos ay ctitigil sa pagiging Diyos.

14 At sa gayon nakikita natin na ang buong sangkatauhan ay anahulog, at sila ay napanghahawakan ng bkatarungan; oo, ng katarungan ng Diyos, na nagtatalaga sa kanila magpakailanman na itakwil mula sa kanyang harapan.

15 At ngayon, ang plano ng awa ay hindi magkakaroon ng kaganapan maliban sa pagsasagawa ng pagbabayad-sala; kaya nga, ang Diyos na rin ang amagbabayad-sala para sa mga kasalanan ng sanlibutan, upang maisakatuparan ang plano ng bawa, upang tugunin ang hinihingi ng ckatarungan, at nang sa gayon, ang Diyos ay maging isang dganap, makatarungang Diyos, at isa ring maawaing Diyos.

16 Ngayon, ang pagsisisi ay hindi mapapasa mga tao maliban kung may kaparusahan, na awalang hanggan din katulad ng buhay ng kaluluwa, nakaakibat salungat sa plano ng kaligayahan, na walang hanggan din katulad ng buhay ng kaluluwa.

17 Ngayon, paano ang isang tao ay magsisisi maliban kung siya ay anagkasala? Paano siya magkakasala kung walang bbatas? Paanong magkakaroon ng batas maliban kung may kaparusahan?

18 Ngayon, may kaparusahang kaakibat, at isang makatarungang batas na ibinigay, na nagdadala ng taos na paggigiyagis ng abudhi ng tao.

19 Ngayon, kung walang batas na ibinigay—kung ang isang tao ay apumaslang siya ay mamamatay—siya ba ay matatakot na siya ay mamatay kung siya ay pumaslang?

20 At gayon din, kung walang batas na ibinigay laban sa kasalanan, ang tao ay hindi matatakot na magkasala.

21 At kung awalang batas na ibinigay, kung ang tao ay magkasala, ano ang magagawa ng katarungan, o maging ng awa, sapagkat ang mga ito ay hindi magkakaroon ng karapatan sa nilikha.

22 Ngunit may isang batas na ibinigay, at isang kaparusahang nakaakibat, at isang ipinahintulot na apagsisisi; kung aling pagsisisi ay inangkin ng awa; kung hindi, aangkinin ng katarungan ang nilikha at ipatutupad ang batas, at ang batas ay magpapataw ng kaparusahan; kung hindi gayon, ang mga gawa ng katarungan ay mawawasak, at ang Diyos ay titigil sa pagiging Diyos.

23 Ngunit ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagiging Diyos, at aangkin ng aawa ang nagsisisi, at ang awa ay darating dahil sa bpagbabayad-sala; at ang pagbabayad-sala ang nagdala upang mapangyari ang cpagkabuhay na mag-uli ng mga patay, at ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay ang dmagbabalik sa tao sa harapan ng Diyos; at sa gayon sila ay manunumbalik sa kanyang harapan upang ehatulan alinsunod sa kanilang mga gawa, alinsunod sa batas at katarungan.

24 Sapagkat masdan, isinasagawa ng katarungan ang lahat ng kanyang hinihingi, at inaangkin din ng awa ang lahat ng kanya; at sa gayon walang maliligtas kundi ang tunay na nagsisisi.

25 Ano, iyo bang ipinalalagay na ang awa ay makaaagaw sa akatarungan? Sinasabi ko sa iyo, Hindi; kahit isang kudlit. Kung magkakagayon, ang Diyos ay titigil sa pagiging Diyos.

26 At sa gayon isinasagawa ng Diyos ang kanyang dakila at mga walang hanggang alayunin, na inihanda bmula pa sa pagkakatatag ng daigdig. At sa gayon dumating ang kaligtasan at katubusan ng mga tao, at gayundin ang kanilang pagkalipol at kalungkutan.

27 Kaya nga, o aking anak, asinumang nais na lumapit ay makalalapit at malayang makababahagi sa tubig ng buhay; at ang sinumang hindi lalapit siya ay hindi pinipilit na lumapit; ngunit sa huling araw, ito ay bmanunumbalik sa kanya alinsunod sa kanyang mga cgawa.

28 Kung kanyang ninais na gumawa ng amasama, at hindi nagsisi sa kanyang mga araw, masdan, masama ang mangyayari sa kanya, alinsunod sa pagpapanumbalik ng Diyos.

29 At ngayon, anak ko, hinihiling ko na ang mga bagay na ito ay huwag nang gumulo pa sa iyo, at hayaan na ang iyong mga kasalanan na lamang ang bumagabag sa iyo, sa yaong pangbabagabag na magdadala sa iyo sa pagsisisi.

30 O anak ko, hinihiling ko na huwag mo nang itatatwa pa ang katarungan ng Diyos. Huwag mo nang pagsikapang bigyang-katwiran ang iyong sarili sa pinakamaliit na punto nang dahil sa iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng pagtatatwa sa katarungan ng Diyos; kundi hayaan mong ang katarungan ng Diyos, at ang kanyang awa, at ang kanyang mahabang pagtitiis ang manaig sa iyong puso; at hayaan mo na ito ang magdala sa iyo sa alabok ng apagpapakumbaba.

31 At ngayon, o anak ko, ikaw ay tinawag ng Diyos na mangaral ng salita sa mga taong ito. At ngayon, anak ko, humayo ka, at ipahayag ang salita nang may katotohanan at kahinahunan, nang ikaw ay makapagdala ng mga kaluluwa sa pagsisisi, upang ang dakilang plano ng awa ay magkaroon ng pag-angkin sa kanila. At nawa ay ipagkaloob sa iyo ng Diyos ang alinsunod sa aking mga salita. Amen.