Mga Banal na Kasulatan
Jarom 1
Mga Download
Buong Aklat (PDF)
Mga Footnote
Theme

Ang Aklat ni Jarom

Kabanata 1

Sinunod ng mga Nephita ang mga batas ni Moises, umasa sa pagparito ni Cristo, at umunlad sa lupain—Maraming propeta ang nagpagal upang mapanatili ang mga tao sa landas ng katotohanan. Mga 399–361 B.C.

1 Ngayon masdan, ako, si Jarom, ay sumusulat ng ilang salita alinsunod sa kautusan ng aking ama, si Enos, upang maingatan ang aming atalaangkanan.

2 At dahil sa amaliliit ang mga laminang bito, at dahil ang mga bagay na ito ay cnasusulat sa paghahangad ng kapakanan ng aming mga kapatid, ang mga dLamanita, anupa’t talagang kinakailangang makapagsulat ako nang kaunti; subalit hindi ako magsusulat ng mga bagay ng aking pagpopropesiya, ni ng aking mga paghahayag. Sapagkat ano pa ba ang maisusulat ko na makahihigit pa kaysa mga naisulat na ng aking mga ama? Sapagkat hindi ba’t kanilang inihayag ang plano ng kaligtasan? Sinasabi ko sa inyo, Oo; at sapat na ito sa akin.

3 Masdan, kinakailangang marami pa ang gawin sa mga taong ito, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, at sa kabingihan ng kanilang mga tainga, at sa kabulagan ng kanilang mga isipan, at sa akatigasan ng kanilang mga leeg; gayon pa man, labis na maawain ang Diyos sa kanila, at hindi pa sila bpinapalis sa ibabaw ng lupain.

4 At marami sa amin ang nakatatanggap ng maraming apaghahayag, sapagkat hindi lahat sila ay matitigas ang leeg. At kasindami ng hindi matitigas ang leeg at may pananampalataya, ay may bpakikipag-ugnayan sa Banal na Espiritu, na nagbibigay-alam sa mga anak ng tao, alinsunod sa kanilang pananampalataya.

5 At ngayon, masdan, nakalipas na ang dalawang daang taon, at ang mga tao ni Nephi ay naging makapangyarihan sa lupain. Pinagsikapan nilang asundin ang mga batas ni Moises at gawing banal ang araw ng bsabbath sa Panginoon. At hindi sila nawalan ng cpitagan; ni dnanlapastangan sila. At ang mga batas ng lupain ay napakahigpit.

6 At nakakalat sila sa halos lahat ng dako ng lupain, at gayon din ang mga Lamanita. At higit silang nakararami kaysa sa mga Nephita; at ikinagagalak nila ang apumaslang at iniinom ang dugo ng mga hayop.

7 At ito ay nangyari na, na maraming ulit silang sumalakay laban sa amin, na mga Nephita, upang makidigma. Subalit ang aming mga ahari at aming mga pinuno ay mga makapangyarihang lalaki sa pananampalataya sa Panginoon; at itinuro nila sa mga tao ang mga landas ng Panginoon; anupa’t nalabanan namin ang mga Lamanita at naitaboy silang palabas ng baming mga lupain, at nagsimulang patibayin ang aming mga lunsod, o alinmang lugar na aming mana.

8 At labis kaming dumami, at nagsikalat sa ibabaw ng lupain, at naging labis na mayaman sa ginto, at sa pilak, at sa mahahalagang bagay, at sa mahusay na pagyari ng kahoy, sa mga gusali, at sa mga makinarya, at gayon din sa bakal at tanso, at asero, gumagawa ng lahat ng uri ng kagamitan ng bawat uri upang makapagbungkal ng lupa, at mga asandata ng digmaan—oo, ang matulis na palaso, at ang sisidlan ng pana, at ang tunod, at ang sibat, at lahat ng paghahanda para sa digmaan.

9 At sa gayon nakahandang harapin ang mga Lamanita, hindi sila namayani laban sa amin. Subalit ang salita ng Panginoon ay napatunayan, na kanyang sinabi sa aming mga ama, sinasabi na: Habang inyong sinusunod ang aking mga kautusan kayo ay uunlad sa lupain.

10 At ito ay nangyari na, na binigyang-babala ng mga propeta ng Panginoon ang mga tao ni Nephi, alinsunod sa salita ng Diyos, na kung hindi nila susundin ang mga kautusan, bagkus ay mahuhulog sa paglabag, na kinakailangan silang alipulin mula sa ibabaw ng lupain.

11 Kaya nga, ang mga propeta, at ang mga saserdote, at ang mga guro, ay masisigasig na nagpagal, pinapayuhan nang may mahabang pagtitiis ang mga tao na magsumigasig; itinuturo ang mga abatas ni Moises, at ang hangarin ng pagbibigay nito; hinihikayat silang bumasa sa Mesiyas, at maniwalang siya ay paparito na cpara bagang pumarito na siya. At sa ganitong pamamaraan nila tinuruan sila.

12 At ito ay nangyari na, na sa paggawa nito ay naiadya nila ang kanilang apagkalipol sa ibabaw ng lupain; sapagkat bdinuro nila ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng salita, patuloy na pinupukaw sila sa pagsisisi.

13 At ito ay nangyari na, na lumipas ang dalawang daan at tatlumpu at walong taon—alinsunod sa alitan, at mga kaguluhan, at mga pagtatalu-talo, sa loob ng maraming panahon.

14 At ako, si Jarom, ay hindi na magsusulat pa, sapagkat maliliit ang mga lamina. Subalit masdan, aking mga kapatid, maaari kayong sumangguni sa aisa pang mga lamina ni Nephi; sapagkat masdan, sa mga yaon nauukit ang mga talaan ng aming mga digmaan, ayon sa mga sulat ng mga hari, o yaong mga ipinasulat nila.

15 At ibinibigay ko ang mga laminang ito sa mga kamay ng aking anak na lalaki na si Omni, upang ang mga ito ay maingatan alinsunod sa mga akautusan ng aking mga ama.